ĐỀ thi học kì 2 toán 8

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
YÊN DŨNG

Đề số 1
 
KÌ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2010-2011
Môn: Toán  lớp 8
Ngày thi: .../5/2011
Thời gian làm bài:90 phút

 
 
 
Bài 1: ( 3 điểm)  Giải các  phương trình sau:
 a)  2x -3 = 5;               b)  = 1 +         c) x3 - x = 0                        
Bài2: ( 1điểm)  Giải các bất phương trình sau:
           
Bài 3(1 điểm)
. Cho hình vẽ( Hình 1)
Tính độ dài đoạn thẳng BD?
Bài 4 (2 điểm)
Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng, dự kiến  đến Hải Phòng vào lúc 10giờ 30 phút. Nhưng mỗi giờ ôtô đã đi chậm so với dự kiến 10 km nên mãi đến 11 giờ 20 phút xe mới tới Hải Phòng. Tính quãng đường Hà Nội - Hải Phòng.
Bài 5: ( 2.5 điểm)  : Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a = 12 cm, BC = b = 9 cm. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BD.
a. Chứng minh rằng AHB ~  BCD.
b. Tính độ dài AH.
c. Tính diện tích AHB.
Bài 6:(0.5 điểm)Giải phương trình
 
                           Họ và tên: ................................., SBD....................
 
GIÁO VIÊN RA ĐỀ
(Họ tên, ký)
 
 
 
Trần văn Lập
 
 
HIỆU TRƯỞNG
(Duyệt, ký, đóng dấu)
 

 
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
YÊN DŨNG
 
Đề số 1
ĐÁP ÁN  - THANG ĐIỂM
KÌ THI CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn: Toán lớp 8
Đáp án – Thang điểm gồm 2 trang
 

 
Chú ý: Dưới đây là hướng dẫn cơ bản, bài làm của học sinh phải trình bày chi tiết. HS giải bằng nhiều cách khác nhau đúng vẫn cho điểm từng phần tương ứng.
 
Bài
ý
Nội dung
Điểm
1
a
2x -3 = 52x=8
x=4
KL
0.5
0.25
0.25
b
= 1 +       
Đ KXĐ: x1 và -2
Quy đồng và khử mẫu:
2(x+2)=(x-1)(x+2)+2x(x-1)
3x2 -3x-6 = 0
(x-2)(x+1) = 0
x=2 hoặc x=-1 cả hai giá trị này thỏa mãn ĐKXĐ
KL    ...                
 
 
 
 
0.25
 
0.25
 
0.25
 
 
0.25
c
x(x2-1)=0
x(x-1)(x+1) = 0
x=0 hoặc x-1=0 hoặc x+1=0
KL:
0.25
0.25
0.25
0.25
2
 
21x+978-2x
23x69
x3
KL:
0.25
0.25
0.25
0.25
3
 
Vì DE // BC nên theo định lí Ta –lét ta có :
6/x=9/3
=>x=2
Vậy BD =2
 
0.5
0.25
0.25
4
 
Gọi quãng đường Hà nôi – Hải phòng là x(km); ĐK : x>0
Thời gian ô tô dự kiến đi từ HN đến HP là 2,5(h)
Vận tốc dự định là x/2,5(h)
0.25
0.25
0.25
0.25

 
 
Thời gian thực tế đi từ HN-HP là 10/3(h)
Vận tốc thực tế đi từ HN – HP là 3x/10(h)
Ta có pt x/2,5-3-x/10 = 10
 
x=100(TM)
KL
 
0.25
0.5
0.25
5
 
Vẽ hình  ghi GT-KL đúng
 
0.25
 
a
AHB đồng dạng BCD.

=> AHB đồng dạng BCD.(g-g)
 
0.25
 
0.25
0.5
b
Tính BD = 15 cm
 
Từ câu a ) AH =
=  = = 7,2 (cm)
0.25
 
0.5
 
 
 
0.25
c
= ()2 =
Diện tích tam giác AHB là:
 . = . 54 = 34,56 (cm2)
 
 
 
0.25
6
 
 
Vì >0 nên pt đã cho trở thành

x=1 hoặc x=3
KL
 
0.25
 
 
0.25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
YÊN DŨNG

Đề số 2
 
KÌ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2010-2011
Môn: Toán  lớp 8
Ngày thi: .../5/2011
Thời gian làm bài:90 phút

 
 
Bài 1: ( 3 điểm)  Giải các  phương trình sau:
 a)  2 -3 x = 8;               b)          c) x3 - 4 x = 0                        
Bài2:  ( 1điểm)  Giải các bất phương trình sau:
           
Bài 3.( 1 điểm)  Cho hình vẽ
Biết BC song song với  MN  . Tìm x = ?
Bài 4  (2 điểm)
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/h.Lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút.Tính quãng đường AB?
Bài 5: (2.5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8cm. Kẻ đường cao AH.
a)     CM: ABC và HBA đồng dạng với nhau 
b)     CM: AH2 = HB.HC
c)      Tính độ dài AH
Bài 6:(0.5 điểm)
Giải phương trình
 
 
                           Họ và tên: ................................., SBD....................
 
GIÁO VIÊN RA ĐỀ
(Họ tên, ký)
 
 
 
Trần văn Lập
HIỆU TRƯỞNG
(Duyệt, ký, đóng dấu)
 
 
 
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
YÊN DŨNG
 
Đề số 2
ĐÁP ÁN  - THANG ĐIỂM
KÌ THI CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn: Toán lớp 8
Đáp án – Thang điểm gồm 2 trang
 

 
Chú ý: Dưới đây là hướng dẫn cơ bản, bài làm của học sinh phải trình bày chi tiết. HS giải bằng nhiều cách khác nhau đúng vẫn cho điểm từng phần tương ứng.
 
 
Bài
Ý
Nội dung
Điểm
 
a
-3x = 6
x=-2
KL              
0.5
0.25
0.25
b

ĐKXĐ : x 2 và x-2
Quy đồng và khử mẫu ta có
    (x+2)2 –(x-2)2 = -16
8x = -16
x =-2(loại)
KL
 
0.25
 
0.25
 
 
0.25
 
0.25
c
x3 - 4 x = 0    
x(x-2)(x+2) = 0             
 x=0 hoặc x-2 = 0 hoặc x+2 = 0
x=0 hoặc x=2 hoặc x = -2
KL
 
0.25
0.25
0.25
0.25
2
 
 
3x+3
x>1
KL
 
0.5
0.25
0.25
3
 
Áp dụng định lí Ta-lét          x = 18
1
4
 
Gọi quãng đường AB là x (km); ĐK x>0
Thời gian đi từ A đến B là x/25(h)
Thời gian về là x/30(h)
Vì thời gian về ít hơn đi là 20 phút hay 1/ 3 giờ
Ta có pt x/25-x/30 = 1/3
x =50 (tm)
KL
0.25
0.25
0.25
0.25
 
0.75
0.25
5
 
Vè hình gi GT-KL đúng
0.25
 
a
Xét ABC và HBA có :

 
 
0.5
 

 
 
=> ABC đồng dạng HBA (g-g)
 
 
0.5
b
 
Chứng minh đượcAHB đồng dạng CHA (g-g)
=>  AH/CH = HB/HA
=> AH2 = HB.HC
 
0.5
0.25
0.25
c
Tính được BC  = 10( the đl Pi-ta-go)
Chứng minh được AH.BC = AB.AC
=> AH = (AB.AC):BC = 4,8 (cm)
 
0.25
6
 

Vì > 0
(x+1)(x-3)=0
x=-1 hoặc x = 3
KL
 
 
0.25
 
0.25
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-04-19 22:07:46 | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 1138 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ thi học kì 2 toán 8, Toán học 8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN DŨNG Đề số 1 KÌ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Toán lớp 8 Ngày thi: .../5/2011 Thời gian làm bài:90 phút Bài 1: ( 3 điểm) Giải các phương trình sau: a) 2

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc8/de-thi-hoc-ki-2-toan-8.ccuz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác