đề thi học kì 2 toán 7 có đáp án chi tiết

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

     PHÒNG GD - ĐT CAM LỘ                               ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 7
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                Môn: Toán. Thời gian: 90 phút
A.Lý thuyết: (Học sinh chọn một trong hai câu sau)
Câu1: (2 điểm)
a.  Muốn nhân hai đơn thức ta làm như thế nào? 
b. Áp dụng: Tính tích của 3x2yz và –5xy3
Câu 2: (2 điểm)   
         a. Nêu tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. b. Áp dụng: Cho ABC,  AM là đường trung tuyến (MЄBC).
   G là trọng tâm. Tính AG biết AM = 9cm.
B.Bài tập: (Bắt buộc)
Câu 1: (2 điểm) 
Điểm kiểm tra môn Toán của 30 bạn trong lớp 7B được ghi lại như sau:
8        9       6        5        6       6       7       6        8        7
5        7       6        8        4       7       9       7        6        10
5       3        5        7        8       8       6       5        7        7

a. Dấu hiệu ở đây là gì?  
b. Lập bảng tần số?   
c . Tính số trung bình cộng.
Câu 2: (2,5 điểm)
             Cho hai đa thức:  
  P(x)=; 
          
 a. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.
   b. Tính P() + Q() và P() – Q().
Câu 3:(3,5 điểm)
        Cho    vuông  tại  A. Đường  phân  giác  BD (DЄ AC). Kẻ  DH  vuông  góc  với  BC (H BC). Gọi K là giao điểm của BA và HD.    
 Chứng minh: 
    a) AD = HD
 b) BDKC
 c) =
           d) 2( AD+AK ) > KC
H­íng dÉn chÊm
A.Lý thuyết: (Học sinh chọn một trong hai câu sau)
Câu 1.
a. Nêu đúng cách nhân hai đơn thức.      (1,0 điểm)
          b. 3x2yz .( –5xy3)=-15x3y4z      (1,0 điểm)
Câu 2.
a. Nêu đúng tính chất       (1,0 điểm)
b.        (1,0 điểm)
B.Bài tập: (Bắt buộc)

Câu 1.
a. Dấu hiệu: Điểm kiểm tra môn toán .     (0,5 điểm)
b. Bảng “tần số”:         (1,0 điểm)
Điểm (x)
8
9
6
7
5
3
10
4
 
Tần số (n)
5
2
7
8
5
1
1
1
N =30
Số trung bình cộng:
                     (0,5 điểm)
Câu 2.
a.Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến:
                P(x)=;     (0,5 điểm) 
                     (0,5 điểm)
b.Tính:
         (1,0 điểm)      
        (1,0 điểm)
Câu 3.
Vẽ hình và ghi GT - KL đúng.        (0,5 điểm)
 
 
 
 
 
 
 
 
a)  Chứng minh được: ABD= HBD (cạnh huyền - góc nhọn).  (0,25 điểm)
                                     =>AD=HD ( 2 cạnh tương ứng)    (0,25 điểm)
b) Xét BKC có D là trực tâm => BD là đường cao ứng cạnh KC  (0,5 điểm)
                                                   => BD vuông góc KC         (0,25 điểm)  
c) AKD  = HCD ( cạnh góc vuông- góc nhọn kề)   (0,25 điểm)
                  =>DK= DC =>DKC cân tại D => =  (0,25 điểm)
d) AKD= HCD =>AK= HC                                                 (1) (0,25 điểm)
                                       AD = HD (c/m câu a)                          (2) (0,25 điểm)
             Và : AD+AK > KD,  DH+HC > DC  (BĐT tam giác)   (3) (0,25 điểm)
        Từ (1),(2),(3)        =>2(AD+AK) > KD + CD     (0,25 điểm)
                                       => 2(AD+AK) > KC   (do KD+DC >KC) (0,25 điểm)

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-04-07 17:54:17 | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 810 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
lần xem

đề thi đề thi học kì 2 toán 7 có đáp án chi tiết, Toán học 8. PHÒNG GD - ĐT CAM LỘ ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 7 TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG Môn: Toán. Thời gian: 90 phút A.Lý thuyết: (Học sinh chọn một trong hai câu sau) Câu1: (2 điểm) a. Muốn nhân hai đ

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc8/de-thi-hoc-ki-2-toan-7-co-dap-an-chi-tiet.ncuz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan