Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương I)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Các bài tập ĐS 8 Chương I (Học sinh Giỏi)

Chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
 
Bài 1: Biết . Tính .
 
Bài 2: Cho . Chứng minh rằng:
 
Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử:
a)
b)
 
Bài 4: Tìm các giá trị x, y nguyên dương sao cho:
 
Bài 5: So sánh A và B biết:


 
Bài 6: Cho . Chứng minh rằng:

 
Bài 7: Chứng minh rằng chia hết cho 120 với mọi số nguyên n.
 
Bài 8: Tìm các giá trị x, y nguyên dương sao cho:
 
Bài 9: Cho x > y > 0 vaø 2x2 + 2y2 = 5xy. Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc:
 
Bài 10: Cho a­­­­­­­­3 + b3 + c3 = 3abc. Tính giaù trò bieåu thöùc:
 
Bài 11: Cho caùc soá , , vaø .
Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc:
 
Bài 12:  Cho vaø . Chöùng minh raèng:
bx2 = ay2

Đinh Vũ Hưng Page 1


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-01-12 15:27:49 | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 42 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
lần xem

đề thi Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương I), Toán học 8. Các bài tập ĐS 8 Chương I (Học sinh Giỏi) Chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức Bài 1: Biết . Tính . Bài 2: Cho . Chứng minh rằng: Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) b) Bài 4: Tìm các g

https://tailieuhoctap.com/de-thi/cac-bai-toan-hsg-dai-so-8-chuong-i.j5qxtq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan