Đề thi học kì 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Môn: toán 7
Thời gian: 90 phút (không kể giao đề)
 
I. TRẮC NGHIỆM : (3điểm)
 Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền vào chỗ trống:
Câu 1: Giá trị của biếu thức 22.32  là:
   A. 20    B.   36   C.   24  D.   40
Câu 2: Nếu thì a bằng:
 A. 6     B. 8   C. 32   D. 4
Câu 3: Cho tam giác ABC có = 400, = 600. Số đo của góc C là:
 A. 300   B. 600    C. 800                D. 1000
Câu 4: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước?
 A.   1       B. 2   C.  3        D.  Vô số
  Hãy điền vào ô trống trong các câu sau:
Câu 5: Hãy điền vào chỗ trống(…) để được câu đúng:
    a, Nếu a  b và…………………… thì b // c.
     b, Nếu a c  và b c  thì …………………
Câu 6:
Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Hãy điền các số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:
x
-2
-1
 
y
10
 
-4
 
 
 
II. TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: Thực hiện phép tính (Tính hợp lý): 
 A = 6,35.(-19,2) + 13,65.(-19,2)
Bài 2: Tìm x biết:
 a)                                     b)
Bài 3:  Tính các góc của , Biết rằng số đo độ của các góc :  ,  và lần lượt tỷ lệ với các số 2 ; 3 và 4.
Bài 4: Cho đoạn thẳng BC, M là trung điểm của BC. Trên đường trung trực của đoạn thẳng BC lấy điểm A (A khác M).  Chứng minh:
Bài 5: Cho hµm sè
 TÝnh  . 

TiÕt 39+40. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Môn: toán 7
Thời gian: 90 phút (không kể giao đề)
 
MA TRẬN
Mức độ
 
Chủ đề
Biết
Hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
 
C¸c phÐp to¸n vÒ sè h÷u tØ
C1
 
0,5đ
 
 
1
 

 
 
 
1
 

3
 
2,5
Sè thùc, c¨n bËc hai
C2
 
0,5đ
 
 
 
 
 
 
1
 
0,5
§¹i l­îng tØ lÖ thËn, nghÞch
 
 
C6
 
0,5®
1
 
1,5®
 
 
2
 
2
Hµm sè - Đồ thị
 
 
 
1
 
1,5®
 
 
1
 
1,5
§­êng th¼ng vu«ng gãc, ®­êng th¼ng song song
C4,5
 
 

 
 
 
 
 
2
 
 
1
Tam gi¸c
C3
 
0,5®
 
 
 
 
1
 

2
 
2,5
Tổng số
5
2,5
4
4,5
2
3
11
10
 

ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆMKhoanh trßn: Mçi c©u 0,5 ®iÓm
Câu
1
2
3
4
Đáp án
B
D
C
A
§iÒn khuyÕt: Mçi c©u 0,5 ®iÓm
C©u 5:   a) a  c
              b) a // b
C©u 6:
x
-2
-1
5
y
10
20
-4
 
 
II/ TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: (1đ) Thực hiện phép tính (Tính hợp lý): 
 A = 6,35.(-19,2) + 13,65.(-19,2)
     = (-19,2). (6,35+13,65) = -19,2 . 20 = -384
Bài 2:(1đ) Tìm x biết:
 a)                                     b)
                  x =                                         x = -8
Bài 3: (1,5đ) Gi¶i: BiÕt + + =1800  . Ta cã:   
VËy sè ®o ba gãc cña tam gi¸c lµ:
Bài 4: (2đ) VÏ h×nh: (0,25®)
  ViÕt GT, KL: (0,25®)
  Chøng minh: (1®)
Bài 5: (1,5đ) Cho hµm sè
 TÝnh  f(-1) = 2.(-1) =  -2
                   

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-03-26 19:47:10 | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 25 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì 1, Toán học 7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Môn: toán 7 Thời gian: 90 phút (không kể giao đề) I. TRẮC NGHIỆM : (3điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền vào chỗ trống: Câu 1: Giá trị

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc7/de-thi-hoc-ki-1.2vvswq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác