Đề kiểm tra giữa kỳ 2 toán 7

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 TOÁN 7 (ĐỀ SỐ 1)
(90 phút)
 
Bài 1 (2đ): 
Điền Đ hoặc S vào các câu sau :
a. Góc ngoài của ∆ là góc kề với góc trong của ∆ đó.
b. Nếu 2 cạnh và 1 góc của ∆ này bằng 2 cạnh và 1 góc của ∆ kia thì 2∆ đó bằng nhau.
c. Nếu 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông này bằng 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông kia thì 2∆ đó bằng nhau.
d. Nếu 3 góc của ∆ này bằng 3 góc của ∆ kia thì 2∆ đó bằng nhau.
 
Bài 2 (1,5đ):
Cho hàm số f(x) = x – 1
          Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số trên.
A.(; )               B. (1; -)                C (3; 1)                 D. (6; -3)
Bài 3 (2đ) :
          Khi điều tra về số con của từng hộ của 30 gia đình ta thu được kết quả như sau :
            1        2        3       1       2       0       2      2       1       2
           3        4        2       2       1       2       2       3       2       3
           0        1        4       1       1       1       0       4       2       3
          a. Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì ?
         b. Lập bảng tần số.
          c. Tìm Mo và tính .
 
Bài 4 (1đ):  
Giá trị của biểu thức 2(x2 – 1) + 3x – 2 tại x = – 1 là :
            A/ -2                   B/ - 9                       C/ 10                D/ -5               E/ 1
 
Bài 5 (3,5đ) :
          Cho ∆ABC cân tại A. Trên tia đối của các tia BC và CB lấy theo thứ tự 2 điểm D và E sao cho BD = CE.
     a. Chứng minh: ∆ADE cân.
     b. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh AM là tia phân giác của góc DAE.
     c. Từ B và C kẻ BH và CK theo thứ tự vuông góc với AD và AE.
Chứng minh: BH = CK.
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-02-14 20:47:20 | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 190 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề kiểm tra giữa kỳ 2 toán 7, Toán học 7. ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 TOÁN 7 (ĐỀ SỐ 1) (90 phút) Bài 1 (2đ): Điền Đ hoặc S vào các câu sau : a. Góc ngoài của ∆ là góc kề với góc trong của ∆ đó. b. Nếu 2 cạnh và 1 góc của ∆ này bằng 2 cạnh và 1 góc củ

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-kiem-tra-giua-ky-2-toan-7.dsfozq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác