Đề thi học kì II. Toán 6

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. ĐỢT 1
Môn Toán lớp 6
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Ghi lại một chữ cái trước câu trả lời đúng vào tờ giấy thi
Câu 1. Nếu x - 2 = -5 thì x bằng:
A. 3 B. -3 C. -7 D. 7
Câu 2. Kết quả của phép tính (-2)4 là:
A. -8 B. 8 C. -16 D. 16
Câu 3. Kết quả của phép tính 2.(-3).(-8) là:
A. -48 B. 22 C. -22 D. 48
Câu 4. Biết . Số x bằng:
A. -5 B. -135 C. 45 D. - 45
Câu 5. Một lớp học có 24 học sinh nam và 28 học sinh nữ. Số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh của lớp ?
A. B. C. D. 
Câu 6. Tổng bằng:
A. B. C. D. 
Câu 7. Kết quả của phép tính .3 là:
A. 6 B. 3 C. 7 D. 2
Câu 8. Biết x.= . Số x bằng:
A. B. C. D. 
Câu 9. Kết quả của phép tính là:
A. B. C. D. 
Câu 10. Kết luận nào sau đây là đúng?
Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 1800
Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800
C. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800
D. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900
Câu 11. Cho hai góc phụ nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại là:
A. 450 B. 550 C. 650 D. 1450
Câu 12. Cho hai góc A, B bù nhau và
𝐴
𝐵= 200. Số đo góc A bằng:
A. 1000 B. 800 C. 550 D. 350
II. Tự luận (7 điểm)

Câu 13. (1,0 điểm) Thực hiện các phép tính:

Câu 14. (2,0 điểm) Tìm số nguyên x, biết:

Câu 15. (2,0 điểm). Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp.
Câu 16. (2,0 điểm). Cho
𝑥𝑂𝑦= 1100. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy sao cho
𝑥𝑂𝑧= 280 . Gọi Ot là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOt.


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. Trắc nghiệm khách quan.(3 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12

B
D
D
D
C
B
C
A
A
C
B
A


II. Tự luận (7 điểm)

Câu
Nội dung
Điểm

13
 = 
1,0

14
Từ suy ra 2x + 3 = 5 hoặc 2x + 5 = -5
Tính được x = 1; x = -4
1,0
1,0

15
Số học sinh trung bình là: .52 = 28 (học sinh)
Số học sinh giỏi và khá là: 52 – 28 = 24 (học sinh)
Số học sinh khá là: .24 = 20 (học sinh)
Số học sinh giỏi là: 24 – 20 = 4 (học sinh)
0,5

0,5

0,5
0,5

16
Vẽ hình đúng
Tính được
𝑦𝑂𝑧 = 820
Tính được
𝑧𝑂𝑡 = 410
Từ đó tính được
𝑥𝑂𝑡 = 690
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5


Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2013-04-23 14:10:09 | Thể loại: Toán học 6 | Lần tải: 160 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: docx
lần xem

đề thi Đề thi học kì II. Toán 6, Toán học 6. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. ĐỢT 1Môn Toán lớp 6I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)Ghi lại một chữ cái trước câu trả lời đúng vào tờ giấy thiCâu 1. Nếu x - 2 = -5 thì x bằng: A. 3 B. -3 C. -7 D. 7Câu 2. Kết

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc6/de-thi-hoc-ki-ii-toan-6.d8m4yq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác