de thi HKII toan 6 co dap an

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
®Ò kiÓm tra häc k× II n¨m häc 2010  2011
M«n: To¸n líp 6
(Thêi gian lµm bµi 90 phót)
 
 
C©u 1: ( 2,5 ®iÓm ) Chän vµ ghi l¹i ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng vµo bµi lµm.
1/ Ph©n sè tèi gi¶n cña ph©n sè lµ :
A.   B.   C.   D.
2/ Ph©n sè nghÞch ®¶o cña ph©n sè lµ :
A.   B.   C.    D.
3/ Hçn sè  ®­îc viÕt d­íi d¹ng ph©n sè lµ :
A.    B.    C.    D.
4/ Cho biÕt . Sè x thÝch hîp lµ :
  A. 9   B. 3   C. 9   D. 18
 5/  NÕu =  550 ,    =  350 th× :
A. vµ lµ hai gãc bï nhau  B. vµ lµ hai gãc kÒ bï 
C. vµ lµ hai gãc kÒ nhau  D. vµ lµ hai gãc phô nhau.
 
C©u 2: ( 2,5 ®iÓm )
  1) Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau:  
   a/      b/
   c/   c/
      2) Chøng tá r»ng  S = cã gi¸ trÞ lµ sè nguyªn.
C©u 3: ( 1,5 ®iÓm ) T×m x, biÕt :  
a) x  =           b)     c)
C©u 4: ( 1,5 ®iÓm ) Mét m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 12m, chiÒu réng b»ng 75% chiÒu dµi. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña m¶nh v­ên ®ã.
C©u 5: ( 2 ®iÓm )  Trªn ®­êng th¼ng xy, lÊy ®iÓm . Trªn cïng nöa mÆt ph¼ng bê xy, vÏ hai tia , sao cho = 55, = 110 .
 a/ TÝnh c¸c sè ®o cña  vµ .
 b/ Tia lµ cã ph¶i lµ tia ph©n gi¸c cña kh«ng ? v× sao ?
 
 
 
H­íng dÉn chÊm M«n To¸n 6 – Häc k× II (20102011)
C©u 1 (2,5 ®iÓm). Mçi ý ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm.
 1/ C  2/ A  3/ B  4/ A  5/ D
 
§¸p ¸n
§iÓm
 
 
 
 
C©u 2
(2,5 ®iÓm)
1) Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau :
a/
b/
c/
d/
 
2) Chøng minh ®­îc  vµ
     S  Z
 
 
0,5
 
0,5
 
0,5
 
 
 
0,5
 
 
0,25
0,25
 
 
 
C©u 3
(1,5 ®iÓm)
1/ a/ x  = + = 3
   b/
             x 
    c/ Suy ra     hoÆc  
                            Do ®ã    hoÆc  
 
0,5
 
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
C©u 4
(1,5 ®iÓm)
ChiÒu réng cña m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ : 12. 75% = 9 (m)
Chu vi cña m¶nh ®Êt lµ :  (9 + 12). 2 =  42(m)
DiÖn tÝch cña m¶nh ®Êt lµ :  12. 9 = 108 (m2)
0,5
0,5
0,5
 
 
 
C©u 5
(2 ®iÓm)
H×nh vÏ ®óng.
a/ Hai tia OA; OB cïng thuéc nöa mÆt ph¼ng bê lµ ®­êng th¼ng xy vµ (v× 55 )
Nªn tia OA n»m gi÷a hai tia Ox vµ OB.
Khi ®ã +  =
Suy ra = 55
L¹i do kÒ bï víi
Nªn +  = 180 , suy ra  = 70
b/ Tia OA n»m gi÷a hai tia Ox; OB vµ = = 55
Nªn tia OA lµ tia ph©n gi¸c cña
0,25
 
 
 
0,25
 
 
0,25
 
0,5
 
0,5
 
0,25
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2016-06-10 15:14:09 | Thể loại: Toán học 6 | Lần tải: 320 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: | File type: doc
lần xem

đề thi de thi HKII toan 6 co dap an, Toán học 6. ®Ò kiÓm tra häc k× II n¨m häc 2010  2011 M«n: To¸n líp 6 (Thêi gian lµm bµi 90 phót) C©u 1: ( 2,5 ®iÓm ) Chän vµ ghi l¹i ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng vµo bµi lµm. 1/ Ph©n sè tèi gi¶n cña ph©n

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc6/de-thi-hkii-toan-6-co-dap-an.cz5l0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác