5 ĐỀ(CÓ ĐÁP ÁN) THI HỌC KÌ 2-TOÁN 6

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 

 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
 

  I. Trắc nghiệm khách quan
  Hãy ghi vào phần bài làm của bài thi chữ cái đứng trước phương án đúng.
 Câu 1.Trong 4 ví dụ sau, ví dụ nào không phải là phân số?
 Câu 2.Trong các cặp phân số sau, cặp phân số bằng nhau là:
 Câu 3. Nếu góc A có số đo bằng 350, góc B có số đo bằng 550. Ta nói:
  A. Góc A và góc B là hai góc bù nhau.
  B. Góc A và góc B là hai góc kề bù.
  C. Góc A và góc B là hai góc phụ nhau.
  D. Góc A và góc B là hai góc kề nhau.
 Câu 4. Với những điều kiện sau, điều kiện nào khẳng định ot là tia phân giác của góc xOy?
      
 II. Tự luận
           Bài 1. Tính nhanh:
                      
 Bài 2. Tìm x, biết:
       
 Bài 3. quả dưa nặng kg. Hỏi quả dưa nặng bao nhiêu kilôgam?
 Bài 4. Cho góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy vẽ hai tia Om, On sao cho     
  a, Tính:
  b, Tia On là tia phân giác của không? Vì sao?
 Bài 5. Rút gọn biểu thức sau:
                                    --------------------------------------------------------------------------
Ngày: 13;14/05/2013 (6B;6A)
Tiết: 111                                             TRẢ BÀI KIỂM TRA HKII
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 6, HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012 - 2013
1

 
 


 

 I. TRẮC NGHIỆM. Mỗi câu đúng: 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
Đáp án
B
C
C
C
 II. TỰ LUẬN
Bài
Nội dung
Điểm
1

 
1

 
0,5
 
0,5
2

0,5
 
 
0,5

0,5
 
 
0,5
 
3
Giọi quả dưa nặng x   (kg)
 
1
4

 
a, Tia On nằm giữa hai tia Ox,Oy nên :
Tia On nằm giữa hai tia Ox, Om nên :
0,5
 
0,5
b, Tia On nằm giữa hai tia Ox, Om và
Vậy tia On là phân giác góc xOm
0,5
0,5
5

0,5
 
 
0,5
  Lưu ý: HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
 
 
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2012-2013
MÔN: Toán 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
1

 
 


 

 
B. ĐỀ BÀI
A. TRẮC NGHIỆM: (4điểm)  Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ?
A.
B.  
C.
D.
Câu 2: Số nghịch đảo của là:
A.
B.
C.
D.
Câu 3: Khi rút gọn phân ta được phân số tối giản là:
A.
B.
C.
D.
Câu 4: của 60 là:
A. 45
B. 30
C. 40
D. 50
Câu 5: Số đối của là:
A.
B.
C.
D.
Câu 6: Hỗn số viết dưới dạng phân số là:
A.
B.
C.
D.
Câu 7: Giá trị của a bằng bao nhiêu nếu của a bằng 4 ?
A. 10
B. 12
C. 14
D. 16
Câu 8: Cho hai góc kề bù trong đó có một góc bằng 700. Góc còn lại bằng bao nhiêu ?
A. 1100
B. 1000
C. 900
D. 1200
B. TỰ LUẬN: (6điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:   
a)                  b)                  c)                 
Câu 2: (1 điểm) Tính nhanh:   
a)                         b)
 
Câu 3: (2,0 điểm) Khối 6 của một trường có tổng cộng 90 học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh giỏi bằng số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng 40% số học sinh cả khối. Số học sinh trung bình bằng số học sinh cả khối, còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh mỗi loại.
Bài 4: (1,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOt = 400
và góc xOy = 800.
a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?
1

 
 


 

b. Tính góc yOt  ?
c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?
 
 
C. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
 
A. TRẮC NGHIỆM:  Mỗi câu đúng 0,5 điểm
 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
A
A
A
A
A
A
A
B. TỰ LUẬN:
 
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
a)
c)                               
b)                                
Mỗi câu đúng 
0,5 đ
 
 
Câu 2
                       
0,25 đ
 
0,25 đ
0,25 đ
 
0,25 đ 
 
Câu 3
- Số học sinh giỏi của trường là:
(học sinh)
- Số học sinh khá của trường là:
(học sinh)
- Số học sinh trung bình của trường là:
(học sinh)
- Số học sinh yếu của trường là:
90 – (15 + 36 + 30) = 9 (học sinh)
 
 
 
 
 
 
0,5 đ
 
 
0,5 đ
 
0,5 đ
 
0,5 đ 
1

 
 


 

Câu 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy vì   xÔt
b. Vì Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy nên ta có:
xÔt + tÔy = xÔy
=>  yÔt = xÔy – xÔt
=> yÔt = 800 – 400
=> yÔt = 400
c. Tia Ot là tia phân giác của xÔy vì:
 - Ot nằm giữa 2 tia Ox, Oy
 - xÔt = yÔt = 400
- Vẽ hình 0,25đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Câu a: 0,25đ
- Câu b: 0,5đ
 
 
 
 
- Câu c: 0,5đ
 
 
TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng:
Câu 1:   Trong các cách viết sau cách viết nào không khẳng định được một phân số? A.     B.    C.    D.  
Câu 2:  Kết quả của phép tính bằng:
 A.     B.    C.    D.  
Câu 3:  Tập hợp các ước của số nguyên là:
 A.    B.         C.    D.   
Câu 4:  Hai phân số  nếu:
 A.     B.        C.      D.    
Câu 5: Kết quả của phép tính bằng:
 A.      B.      C.      D.    
Câu 6: Cho . Số đối của là:
 A.       B.       C.       D.     
Câu 7: Tỉ số phần trăm của và là:
 A.      B.      C.      D.       
1

 
 


 

Câu 8: Giá trị của là
 A.       B.       C.       D.    
Câu 9:  Số nghịch đảo của là:
 A.     B.      C.      D.     
Câu 10: Nếu thì giá trị của là:
 A.       B.      C.    hoặc  D.     Một kết quả khác.
Câu 11: Cho và là hai góc phụ nhau. Biết. Số đo là:
 A.      B.      C.       D.      
Câu 12: Từ điểm O trong mặt phẳng kẻ ba tia chung gốc sao cho: . Khi đó:
 A.     Tia nằm giữa tia và . B.     Tia nằm giữa tia và . 
 C.     Tia nằm giữa tia và . D.     Không xác định được.
B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
  Bài 1 :Tìm x  biết :
 
             a)                                           
             b)               
Bài 2: Kết quả học lực cuối học kỳ I năm học 2012 – 2013 cuả lớp 6A xếp thành ba loại: Giỏi; Khá; Trung bình. Biết số học sinh khá bằng số học sinh giỏi; số học sinh trung bình bằng số học sinh giỏi. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh; biết rằng lớp 6A có 12 học sinh khá?
Bài 3:
  Cho , kẻ là tia đối của tia.   
 a) Tính số đo của  
 b) Kẻ là phân giác của. Tính số đo của    
Bài 4 Chứng minh rằng: Với mọi n thì phân số là phân số tối giản.
 
 
 
 
 
 
1

 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN: TOÁN 6
 
A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm)
             Kkoanh tròn đúng mỗi câu được 0.25 điểm
 
CÂU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ĐÁP ÁN
D
A
B
D
C
B
B
C
D
C
A
A
 
B/ TỰ LUẬN   (7.0 điểm)
BÀI
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
1a
Thực hiện tính:

                  
 
 
 
0,25đ
 
0,25đ
 
0,25đ
 
0,25đ
1

 
 


 

1b
Tìm x biết:
                  
 
 
0,50đ
 
0,25đ
 
0,25đ
2
-          Số học sinh giỏi của lớp 6A là:
                                  (học sinh)
-          Số học sinh trung bình của lớp 6A là:
                                  (học sinh)
-          Tổng số học sinh của lớp 6A là:
                          (học sinh)
                                             Đáp số: 36 học sinh
 
1.0đ
 
 
1.0đ
 
0.5đ
3
Vẽ được hình cho câu a
        (Vẽ chính xác tia đối) 
 
 
 
 
 
0,25đ
3a
- Vì là tia đối của tianên và là hai góc kề bù. Do đó:
                     
                     
                       
Vậy
0.25đ
 
0,25đ
 
0,25đ
 
0,25đ
3b
-          Vì là phân giác của nên và nằm cùng phía đối với , nên và nằm khác phía đối với hay nằm giữa và . Do đó:  
-          Mà là phân giác của nên:
Nên:
Vậy             
 
0,25đ
 
0,25đ
 
0,25đ
4
Gọi . Khi đó:
                             (1)
                             (2)
Từ (1) và (2) ta có: .
Do đó phân số là phân số tối giản
 
 
0,25đ
 
 
0,25đ
   
1

 
 


 

 * Mọi cách giải khác hợp lôgich đều đạt điểm tối đa
 * Điểm toàn bài làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất
 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Toán  -  Lớp 6
 
I)        Trắc nghiệm: (3đ) Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ghi vào giấy làm bài
Câu 1: Phân số nào sau đây là tối giản:
A)    B)    C)   D)
Câu 2: Hai phân số nào sau đây bằng nhau:
A) và   B) và   C) và   D) và
Câu 3: Giá trị của biểu thức là:
A)    B)    C)    D)
Câu 4: Giá trị của biểu thức là:
A)    B)    C) -1   D) 1
Câu 5: Hai góc phụ nhau thì có tổng số đo là:
A)    B)   C) Lớn hơn  D) nhỏ hơn 
Câu 6: Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì:
A)      B)
C)     D)
II) Tự luận: (7đ)
Câu 1: Thực hiện phép tính (2đ)
a)      A =
b)     B =
Câu 2: Tìm x biết (1 đ)

Câu 3: (1,5đ)
Tổng kết học tập cuối năm lớp 6A có 12 học sinh đạt loại khá và giỏi, chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh đạt loại trung bình chiếm số học sinh còn lại. Tính số học sinh của lớp 6A và số học sinh đạt trung bình.
Câu 4: (2,5đ)
Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho . Vẽ các tia Om và On lần lượt là các tia phân giác của các góc và .
1

 
 


 

a)      Tính số đo của các góc và
b)     Hai góc và có phụ nhau không? Vì sao?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đáp án:
I)        Phần trắc nghiệm: (3đ)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
B
A
B
C
A
D
 
II)    Phần tự luận: (7đ)
Câu 1: Thực hiện phép tính (2đ mỗi câu 1đ)
a)      A =
   =  (0,5đ)
  =   = 1 (0,5đ)
b)     B =
   =      (0,5đ)
   =    (0,5đ)
Câu 2: Tìm x biết (1đ)

(0,5đ)
                   (0,25đ)

                (0,25đ)
Câu 3:  (1,5đ)
Gọi số học sinh của lớp 6A là x
Ta có: của x bằng 12   (0,25đ)
1

 
 


 

              (0,25đ)
       x =  42 (học sinh)   (0,25đ)
Số học sinh còn lại của lớp là:
   42  - 12 = 30 (học sinh)              (0,25đ)
Số học sinh trung bình là:
(học sinh)  (0,25đ)
Trả lời: - Số học sinh lớp 6A là 42 em                       0,25đ
-          Số học sinh đạt trung bình là: 20 em 
Câu 4: (2,5 đ)
Vẽ hình đúng (0,5đ)
a)      Tính số đo (0,5đ)
Vì           0,25đ     
    
               0,25đ
 
Tính số đo (1đ)
Vì Om là tia phân giác của góc nên:
     (0,25đ)
       (0,25đ)
Vì On là tia phân giác của góc nên:
    
       (0,25đ)
Vì tia Oz nằm giữa hai tia Om và On nên:

        = 
   (0,25đ)
b)     Hai góc và phụ nhau  (0,25đ)
Vì (0,25đ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-04-19 17:09:04 | Thể loại: Toán học 6 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.24 M | File type: doc
lần xem

đề thi 5 ĐỀ(CÓ ĐÁP ÁN) THI HỌC KÌ 2-TOÁN 6, Toán học 6. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN TOÁN LỚP 6 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) I. Trắc nghiệm khách quan Hãy ghi vào phần bài làm của bài thi chữ cái đứng trước phươn

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc6/5-de-co-dap-an-thi-hoc-ki-2-toan-6.1cuz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan