BÀI TẬP TOÁN: Thứ Năm, ngày 19/3/2020
Bài 1: Khoanh vào các đáp án đúng:
a) Một miếng bìa chữ nhật có chiều dài 1,5dm, chiều rộng bằng 40% chiều dài. Diện tích của miếng bìa đó là :
A. 90dm2 B. 90cm C. 9dm2D. 90cm2
b) Sắp xếp các phân số sau: ;; ; 1, theo thứ tự giảm dần là:
A. /; 1;;/ B. ; 1;; C. 1;/;; D. 1;; ; 
c) Kết quả phép tính: =?
A.  B.  C.  D. 
d) Kết quả của phép tính: 15 - 9 dưới dạng số thập phân là:
A. 5,75 B. 5,65 C. 5,95 D. 5,85
e) Mẹ có 50 triệu đồng gửi vào ngân hàng với lãi suất 0,6%. Hỏi sau 9 tháng mẹ nhận bao nhiêu tiền lãi ?
1 700 000 đồng C. 2 700 000 đồng
1 600 000 đồng D. 2 500 000 đồng
g)Viết số đo: 0,5 tấn 80kg dưới dạng số thập phân có có đơn vị đo là tạ:
A. 5,08 tạ B. 5,8 tạ C. 58 tạ D. 0,58 tạ
h)Tìm x biết: 0,32 : x = 4 – 0,8
A. x = 0,2 B. x = 0,02 C. x = 0,01 D. x = 0,1
Bài 2.Tính
a) 37,5% + 42% = ……………. b) 125% - 78% =
c) 21,7%  4 = ……………. d) 204,5% : 8 =
Bài 3:Tìm x :
a) x 9,1 + x1,9 = 26,4 b) x 9,9 + x : 10 = 12,5
c)x 100 + x 200 + x 300 + x 400 + x 500 + x 512 = 2012
Bài 4.Tháng vừa qua, một xí nghiệp đã may được 7500 bộ quần áo.Tính ra xí nghiệp đã đạt 120% kế hoạch ban đầu. Hỏi xí nghiệp đã may nhiều hơn so với kế hoạch bao nhiêu bộ quần áo?
Bài 5:Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 50m, chiều rộng bằng 65% chiều dài. Người ta dành 40% diện tích khu vườn đó để trồng rau. Tính số tấn rau thu được trên mảnh vườn đó, biết cứ 10m2 vườn thì thu được 15,6 kg rau.
Bài 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất :
a)5,25 18 - 5,25  2 - 5,25  6 b)2,5  9,5  4 + 10,5  10
c)2018 : 4 + 2018 x 0,25
ĐẤP ÁN TOÁN: Thứ Năm, ngày 19/3/2020
Bài 1: Khoanh vào các đáp án đúng:
a) Một miếng bìa chữ nhật có chiều dài 1,5dm, chiều rộng bằng 40% chiều dài. Diện tích của miếng bìa đó là :D. 90cm2
b) Sắp xếp các phân số sau: ;; ; 1, theo thứ tự giảm dần là:B. ; 1;; 
c) Kết quả phép tính: =?A. 
d) Kết quả của phép tính: 15 - 9 dưới dạng số thập phân là:D. 5,85
e) Mẹ có 50 triệu đồng gửi vào ngân hàng với lãi suất 0,6%. Hỏi sau 9 tháng mẹ nhận bao nhiêu tiền lãi ?C. 2 700 000 đồng
g)Viết số đo: 0,5 tấn 80kg dưới dạng số thập phân có có đơn vị đo là tạ:B. 5,8 tạ
h)Tìm x biết: 0,32 : x = 4 – 0,8 D. x = 0,1
Bài 2.Tính
a) 37,5% + 42% = 79,5 %b) 125% - 78% = 47%
c) 21,7%  4 = 86,8%d) 204,5% : 8 =25,5625 %
Bài 4:Tìm x :
x 9,1 + x1,9 = 26,4
X x ( 9,1 + 1,9 ) = 26,4