Bộ đề ôn tập 2017-2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Trường Tiểu học A Thị trấn
Họ và tên:_____________________
Lớp :__________
 
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HKI
Môn:  Toán (Năm học : 2017 – 2018)
Khối : 5      Thời gian : 40 phút
 
ĐIỂM
Nhận xét
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MÃ ĐỀ: 01
Trắc nghiệm: (3 điểm)
   Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 
Câu 1. Giá trị chữ số 5 trong số 9,051 là:
 A.      50 B.     C.      D.     
Câu 2. Kết quả của phép tính 2017 – 18,49 = ? là:
 A.      1998,51 B.   168 C.     1832,1 D.      2015,151
Câu 3. Một hình chữ nhật có chiều dài cm, chiều rộng cm. Diện tích hình chữ nhật đó là:
 A.     cm2 B.     cm2 C.     cm2 D.       cm2
 B. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)
 a/ 3,05 x 48,6  b/ 16 : 25
 ............................  ...................................
 ............................  ...................................
 ............................  ...................................
 ............................  ...................................
 ............................  ...................................
 ............................  ...................................
 ............................  ...................................
Câu 2. a/ Tính bằng cách thuận tiện nhất: (1 điểm)
  20,17 x 31,06 + 68,94 x 20,07
 =...................................................................................
 =...................................................................................
 =...................................................................................
 
 b/ Tìm x, biết: (1 điểm)
 106,2 – x = 2,5 x 40

 .........................................
 .........................................
 .........................................
Câu 3. Đổi các đơn vị đo sau đây: (1 điểm)
 3 ha 15 m2 = ......................m2
  9 dm2 = .....................m2
Câu 4. Một lớp học có 40 học sinh. Trong đó số học sinh nữ chiếm 62,5% số học sinh cả lớp.
 a/ Tìm số học sinh nam của lớp?
 b/ Tính tỉ số phần trăm số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp đó? (2 điểm)
      Bài làm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 5. Cho một số thập phân. Biết rằng khi giảm số đó đi 10 lần thì hiệu của số đã cho và số mới là 3,15. Tìm số đã cho? (1 điểm)
      Bài làm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Trường  Tiểu học………………………
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Toán     
Thời gian: 40 phút
Năm học : 2017 - 2018

 
Lớp : .............
 
Học sinh: ...............................................
 
ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
Phần 1: Trắc nghiệm: ( 4 điểm)          
* Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:
Câu 1:  ( 1.điểm). Chữ số 3 trong số thập phân  24,135 có giá trị là:
          A.                         B.                     C.                      D. 3           
Câu 2: ( 1.điểm). Số lớn nhất trong các số 5,798 ; 5,897 ; 5,978 ; 5,879 là:
A. 5,978                  B. 5,798                  C. 5,897                  D. 5,879
 Câu 3: ( 1.điểm). Phép nhân nhẩm  34,245 x 100 có kết quả là:   
           A. 342,45                B. 3,4245                C. 34245                 D. 3424,5
Câu 4: ( 1.điểm). Tỉ số phần trăm của hai số 18 và 12 là:
          A.  60%                 B. 150%                 C.  15%                     D. 25%
Phần 2: Tự luận: ( 6 điểm)          
1. Đặt tính rồi tính: ( 3 điểm)          
a) 375,86 + 29,05          b) 80,475 – 26,827            c) 48,16 × 34                   d) 95,2 : 68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bài toán:  Mua 4m vải phải trả 60 000 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả bao nhiêu tiền ? ( 2 điểm)
 
 
 
 
 
 
 
3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:  ( 1 điểm)      20,14 x 6,8 + 20,14 x 3,2
 
 
 
 
 


 
Trường  Tiểu học………………………
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Toán     
Thời gian: 40 phút
Năm học : 2017 - 2018

 
Lớp : .............
 
Học sinh: ...............................................
 
ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
Bài 1:  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
 
a.  Hỗn số     chuyển thành số thập  là:
 
A. 5,02                     B. 5,15                   C. 5,2                  D. 5, 26
 
b. Giá trị của chữ số 5 trong số 63,539 là:
A. 500                      B.                   C.                     D.
c. Số lớn nhất trong các số : 9,85 ; 9,58 ; 98,5 ; 8,95 là :
 
                  A. 9,85                   B. 9,58                 C. 98,5                 D. 8,95
 
d. Phân số  viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,45                       B. 4,5                  C.  0,045                  D. 450
 
Bài 2.  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 9km 78m =……………..m                    b.  5m2 64dm2 = . . . . ...............dm2              c. 5 kg 23 g = …………….kg                   d.  231 ha        = ……………. Km2
Bài 3. Điền dấu ( >; 
a. 32: 10.............320                                 b.  5,05 ..............5,050
c. 45,1 ............. 45,098                             d.  79,12............32,98
 

Bài 4: Đặt tính rồi tính.
a. 35,124 + 24,682      b. 17,42 – 8,624            c. 12,5 x 2,3               d. 19,72: 5,8
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Bài 5. Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.
 
Bài giải.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Bài 6.  Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 6,5 dm, chiều rộng kém chiều dài 2,25dm. Tính diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó?
Bài giải.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a. 4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5                                          b. 23,5 x 4,6 + 23,5 x 5,4
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 
Trường  Tiểu học………………………
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Toán     
Thời gian: 40 phút
Năm học : 2017 - 2018

 
Lớp : .............
 
Học sinh: ...............................................
 
ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
I.  PHẦN 1:   (6 điểm)
              Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Bài 1. (1điểm)   viết dưới dạng số thập phân là:                   
A. 5,0 008        B. 5,008         C.  5,08        D. 5,8
Bài 2.  (1điểm)  Trung bình cộng của 1,12 ; 2,78 ; 3 là:                    
          A. 3,93              B.20,70               C.  6,90            D. 2,3
Bài 3. (1điểm) 3kg 6g =…………g
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:                   (1điểm)
A. 360       B. 306         C. 3006        D. 36 
      Bài 4. (1điểm)   2m2 3cm2     = ………….m2         (0,5đ)
      A. 2,003           B. 2,0003     C.  20,03             D. 20,003
Bài 5. (1điểm)  Khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 42m, chiều rộng 38m. Chu vi khu vườn đó là:                                                                                 
           A. 1596m         B. 1600m         C. 160m          D. 118m

Bài 6. (1điểm) Một miếng bìa hình tam giác có cạnh đáy 8,5dm,  chiều cao bằng  cạnh đáy. Diện tích của miếng bìa là:   
         A. 1,445dm2       B.14,45dm2          C.144,5dm2           D.1445dm2
II.  PHẦN 2:   (4 điểm)
Bài 1. (1điểm) Một công nhân sản xuất được 72 sản phẩm trong 3 giờ. Nếu công nhân  đó, làm việc trong 6,5giờ thì sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2.  (2điểm)  Đặt tính rồi tính:  
a. 658,3 + 96,28       b. 93,813 – 46,47           c. 37,14 × 82              d. 308 : 5,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3. (1điểm) Trên một mảnh đất, diện tích đất làm nhà là 80m2. Diện tích đất còn lại là 320m2..
   Hỏi diện tích đất làm nhà chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích đất còn lại?.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 

 
Trường  Tiểu học………………………
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Toán     
Thời gian: 40 phút
Năm học : 2017 - 2018

 
Lớp : .............
 
Học sinh: ...............................................
 
ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
Câu 1/(1 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Chữ số 6 trong số thập phân 2,697 có giá trị là:
 
A.  6         B.    6           C.      6   D.   6
        10                     1000        100
 
Câu 2/(1 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Số lớn nhất trong các số: 4,23; 4,32; 4,4; 4,321
 
A. 4,23             B. 4,32             C. 4,4             D. 4,321
 
Câu 3/ (1 điểm) Viết các số sau :
a) Ba mươi sáu phần mười : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Bốn và hai phần ba : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Chín phẩy hai mươi mốt : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Số gồm ba đơn vị, năm phần mười : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Câu 4/ Đặt tính rồi tính (2 điểm):
a) 425,65 + 493,13                                                           b) 42,43 - 34,38
……………………….  ……………..……………
……………………….  …………………………..
……………………….  …………………………..
……………………….  …………………………..
……………………….  …………………………..
 
c) 2,36 x 4,3                                                                     d) 151,5 : 2,5
……………………….  ……………..……………
……………………….  …………………………..
……………………….  …………………………..
……………………….  …………………………..
……………………….  …………………………..
 
Câu 5/ Tính (1đ):
(135,6 – 78,9) : 2,5 + 3,39 x 3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5,67 : (1,28 + 1,72) + 2015
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Câu 6/ (1 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống:
         
  a. 7m2 8dm2 = . . . . . m2           b. 15ha = . . . . . km2
 
Câu 7/(1 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
 Diện tích của hình tam giác ABC là:
         A
 
 
            7cm
 
 B C
                                9cm
  A. 63 cm2                B. 16 cm2                   C. 7 cm2                    D. 31,5 cm2
 
Câu 8/ Lớp 5B có 20 học sinh, trong đó có 8 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm số học sinh nữ so với cả lớp.
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2017-12-15 12:56:07 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 524 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.42 M | File type: doc
lần xem

đề thi Bộ đề ôn tập 2017-2018, Toán học 5. Trường Tiểu học A Thị trấn Họ và tên:_____________________ Lớp :__________ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HKI Môn: Toán (Năm học : 2017 – 2018) Khối : 5 Thời gian : 40 phút ĐIỂM Nhận xét ...................

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc5/bo-de-on-tap-2017-2018.gxtx0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan