ĐỀ KIỂM TRA TOÁN HỌC KỲ 1 lop 4

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
                                                                
                                                    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC
                                                                       MÔN TOÁN, LỚP 4  (ĐỀ THAM KHẢO)
                                                                               Dự kiến Thời gian: 40 phút
 
Phần A. khoanh vào chữ cái A, B, C, D có đáp số đúng
1.  Kết quả phép cộng 672763  +  282192 là:
         A.   954955   B  854855  C. 964845  D. 865845
2.  Kết quả của phép trừ  729035 - 48382 là:
      A. 686653    B.  676663  C.  680653  D.  780553
3.  kết quả phép nhân 234  x  42 là:
A.  8828         B. 9818      C. 9888      D. 9828 
4. Kết quả phép chia 94329  :  47 là:
A.  2006     B. 2007    C. 2008    D. 2010
Phần B. (6 điểm)
Bài 1. Đặt tính rồi tính
a. 4725  :  15  b. 2448  :  24  c.  35136 : 18
              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        
              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        
              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        
              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        
              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        
      d.  456  x  35   e.    248  x  321       g. 1163  x 125
              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        
              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        
              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        
              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        
              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        
              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        
 
Bài 2: (3 điểm)
Phòng giáo dục  nhận được 341 thùng hàng cứu trợ của nhà nước ủng hộ các trường bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra. Môi thùng có 40 bộ sách giáo khoa. Phòng đã chia số hàng trên cho 22 trường tiểu học trong huyện. Hỏi mõi trường nhận được bao nhiêu bộ sách giáo khoa?
………......………........  ..................................…….....…...........……….
………......………........  ..................................…….....…...........……….
………......………........  ..................................…….....…...........……….
………......………........  ..................................…….....…...........……….
………......………........  ..................................…….....…...........……….
………......………........  ..................................…….....…...........……….
………......………........  ..................................…….....…...........……….
………......………........  ..................................…….....…...........……….

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ  CHO ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1 - LỚP 4
Phần A : (4,0 điểm)
Khoanh đúng mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm
1. A  2. C;  3.  D. ; 4.  B.
Phần B
Bài 1 (3 điểm).
Đặt tiính đùng cho 0,25 điểm. Tính đúng cho 0,25 điểm môi phầm
Bài 2 (3 điểm)
Tóm tắt  đúng cho 0,5 điểm
Có câu lời giải và tìm được số bộ sách toàn huyện cho 1,0 điểm
Có câu lời giải và tìm được số bộ sách môi trường cho 1,5 điểm
Đáp số đúng cho 0,5 điểm
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-12-19 10:56:55 | Thể loại: Toán học 4 | Lần tải: 539 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ KIỂM TRA TOÁN HỌC KỲ 1 lop 4, Toán học 4. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC MÔN TOÁN, LỚP 4 (ĐỀ THAM KHẢO) Dự kiến Thời gian: 40 phút Phần A. khoanh vào chữ cái A, B, C, D có đáp số đúng 1. Kết quả phép cộng 672763 + 282192 là: A. 954955 B 8

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc4/de-kiem-tra-toan-hoc-ky-1-lop-4.8hxoxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác