Đề thi học kì 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

ĐIỂM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI  KÌ I - NĂM HỌC: 2018 - 2019
MÔN : TOÁN- LỚP 3
( Thời gian làm bài: 45 phút)
Họ và tên học sinh:..............................................................Lớp 3...............
Trường Tiểu học ...............................                     
 
 
 
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1 Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
a. Số liền trước số 500 là :
      A. 400                          B. 499                             C. 501
b. Số dư trong phép chia 35 : 4 là:
A.1
             B.2
     C.3
c. Chữ số 7 trong số  279 có giá trị là:
A. 2
B.7
        C.79
 D.70
d. của 1 giờ là:
     A. 12 phút
         B.15 phút
                C.10 phút
 
e. Hình tứ giác ABCD có mấy góc vuông :
         A. 1 góc vuông                                                    A                         B
          B. 2 góc vuông
          C. 3 góc vuông                                                    D                            C
g.  Giá trị của biểu thức 120 - 5 x 6  = ......................... là.
        A.  690                          B. 190                            C. 90   
h. Gấp 5 kg lên 10 lần thì được:
         A. 15 kg                        B. 2 kg                             C. 50 kg
i.  Một cửa hàng có 20l dầu. Hỏi cửa hàng đó phải dùng ít nhất bao nhiêu chiếc can loại 3 lít để đựng hế số dầu đó? 
        A. 6
           B.7
     C.8
 
 

II.PHẦN TỰ LUẬN
Câu 2:  Đặt tính rồi tính: 
      a.    348 + 71                                         b.    619 -  128 .........................................                                             .......................................
..........................................                                            ....................................... ..........................................                                            .......................................
        c.   139 x 4                                                             d.   651: 3     .........................................                                              .......................................
  .........................................                                              ....................................... ..........................................                                             .......................................
  .......................................                                                 .......................................
 
Câu 3: Tìm x
 
a)     x  x 8 = 24
…………………
...................................
b)     120 : x  =  4
  …………………….
            ..........................………. 
 
Câu 4: Bác Hùng nuôi  126  con thỏ.  Bác đã bán đi số thỏ đó . Hỏi bác Hùng còn lại bao nhiêu con thỏ?
Bµi gi¶i
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: Tính giá trị của biểu thức:
6 : 2 x  ( 1 + 2) =………………………………………………………………………..
....................................................................................................................................................................................................................................................................
 

 
 
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN  3 – CUỐI KÌ I
Bài 1: 4 điểm Khoanh đúng mỗi ý được 0,5 điểm
a
b
c
d
e
g
h
i
B
C
D
A
B
C
C
B
 
Bài 2  : 2 điểm ( Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm)
Bài 3 : 1 điểm ( Tính đúng bài được 0,5 ®iÓm)
Bài 4 :2 điểm (- Ghi đúng mỗi lời giải và pháp tính được 0,75 điểm)
                       - Ghi đúng đáp số được 0,5 điểm)
Bài 5: 1 điểm ( Thực hiện đúng thứ tự các phép tính và tính đúng kết quả được 1 điểm)
Lưu ý:
   GV chấm, sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0 và điểm thập phân.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-01-05 22:19:42 | Thể loại: Toán học 3 | Lần tải: 87 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì 1, Toán học 3. ĐIỂM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I - NĂM HỌC: 2018 - 2019 MÔN : TOÁN- LỚP 3 ( Thời gian làm bài: 45 phút) Họ và tên học sinh:..............................................................Lớp 3.......

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc3/de-thi-hoc-ki-1.ck030q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác