Họ và tên
.....................................
Số phách:
Lớp 2...........
Số phách:
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn : TOÁN 2
( Thời gian làm bài 40 phút)Bài 1( 2 điểm):- Tính nhẩm:
7 + 9 = ……
29 + 21 = ……
8 + 2 + 6 = ……

14 - 6 = …..
45 - 37 = ……
23 + 34 -12=……

5 + 8 = ….
100-56 = …….
4 + 7 + 6 = …….

 - Điền dấu >;<;= vào chỗ chấm:
16 + 8 …….34 - 12
16 - 8 …….32 - 23
100 - 20 ….30 + 30

45 + 56 …….56 + 45
14 + 28 …….67 - 34
12 + 48 ……37 + 14

Bài 2( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:
100 - 34 39 + 54 46 + 29 28 + 36 57 - 39
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 3( 2 điểm)
Thực hiện phép tính:
35 + 23 - 17 = ......................... 100 - 37 – 38 = .......................
= ......................... = ......................
16 + 45 - 19 = ......................... 47 + 13 + 38 = .......................
= ......................... = .....................
Tìm y:
Y + 38 = 66 - 18 44 – y = 27
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4:( 2 điểm) : Giải toán:
- Lớp 2A có 35 học sinh. Lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A là 4 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Năm nay, bố 36 tuổi. Bố kém ông 22 tuổi. Hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5( 2 điểm):
a)Viết dấu +; dấu -; dấu x hoặc dấu : vào ô trống cho thích hợp
48 8 4 = 40 4 23 16 34 = 41
b) Số hình chữ nhật trong hình dưới là.................hình

- Hình vẽ trên có………… đoạn thẳng


Họ và tên
.....................................
Số phách:
Lớp 2...........
Số phách:
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn : TOÁN 2
( Thời gian làm bài 40 phút)Bài 1( 2 điểm):- Tính nhẩm:
8 + 4 = ……
26 + 24 = ……
9 + 2 + 9 = ……

14 - 7 = …..
45 - 26 = ……
35 + 34 -17 =……

5 + 6 = ….
59-56 = …….
6 + 7 -3 = …….

 - Điền dấu >;<;= vào chỗ chấm:
16 + 8 …….34 - 12
16 - 8 …….32 - 23
100 - 20 ….30 + 30

45 + 56 …….56 + 45
14 + 28 …….67 - 34
12 + 48 ……37 + 14

Bài 2( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:
100 - 47 34 + 58 46 + 26 58 + 36 87 - 38
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 3( 2 điểm)
Thực hiện phép tính:
65 + 23 - 77 = ......................... 100 - 5 – 38 = .......................
= ......................... = ......................
56 + 35 - 79 = ......................... 58 + 13 + 8 = .......................
= ......................... = .....................
Tìm y:
Y - 25 = 36 - 28 78 – y = 27 + 38
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4:( 2 điểm) : Giải toán:
- Nhà Lan nuôi 26 con gà. Nhà Hồng nuôi 14 con gà. Hỏi nhà Lan nuôi nhiều hơn nhà Hồng bao nhiêu con gà?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mẹ mua 4 chục quả trứng. Mẹ đem biếu bà một số quả trứng thì còn lại 24 quả. Hỏi mẹ đem biếu bà bao nhiêu quả trứng?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Bài 5( 2 điểm):
a)Viết số vào ô trống cho thích hợp:
3 + 4 = 90 2 - 3 = 57
b) Hình vẽ sau có ……….. đoạn thẳng
- Có………. hình tam giác
- Có………. hình tứ giác