Đề thi chọn HSG

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GD GIA VIỄN
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA SINH
Đề kiểm tra khảo sát chất lượng HS giỏi
NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn thi: Toán lớp 2
(thời gian HS làm bài : 40 phút )
MÔN TOÁN: 2
Bài 1: (2 điểm)
- Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả các số có 2 chữ số
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
- Viết tất cả các số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị là 2
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Bài 2:
a) Điền dấu + ; - vào ô vuông ( 2 điểm)
 90  80  30  40  20 = 100
 16  24  20 = 20
b) Tính nhanh
 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9
 27 + 45 – 27 – 45
Bài 3: ( 3 điểm)
 tìm 1 số biết rằng số đó cộng với 28 rồi cộng với 17 thì được kết quả là 82
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Bài 4: (2 điểm)
 Điền số thích hợp vào  sao cho tổng số ở 3 ô liền nhau = 49
 
 
 
25
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5: Hình bên có (1 điểm)
 
              hình tam giác
 
              hình tứ giác
 
 
 
 
 

 
 
PHÒNG GD GIA VIỄN
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA SINH
Đề kiểm tra khảo sát chất lượng HS giỏi
NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn thi: Toán lớp 2
(thời gian HS làm bài : 40 phút )
Họ và tên....................................................Lớp.........................SBD.............
 

 
Bài 1: (4đ)  a).Viết các số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 4:
.....................................................................................................................
   b)Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa viết:
.....................................................................................................................
  c)Viết tiếp 3 số vào dãy:
           19,   16,   13,  ......., ........., .........
Bài 2: ( 4đ)
a)    Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: ...............
b)    Điền số thích hợp vào ô trống:
6 +              = 25                      80 -        =   5 6 -      
 
9       +                 = 92
 
Bài 3: (3đ)
a. Em học bài lúc 7 giờ tối.Lúc đó là ..................giờ trong ngày.
b.Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là 17.Vậy ngày chủ nhật đầu tiên của tháng đó là ngày..............
Bài 4:(3đ): An và Bình chia nhau 18 nhãn vở.An lấy số nhãn vở nhiều hơn Bình và số nhãn vở của An nhỏ hơn 11.Vậy An đã lấy           nhãn vở  
                                                                  
                                                                    Bình đã lấy           nhãn vở  
 
 Bài 5 :  (4đ): Lan và Hà đi câu cá.Lan câu được số cá bằng số liền sau số bé nhất có1 chữ số. Tổng số cá của hai bạn là số lớn nhất có 1 chữ số. Hỏi mỗi bạn câu được mấy con cá?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6 : (2đ) Kẻ thêm 3 đoạn thẳng để hình vẽ có thêm 4 hình tam giác.
 
 
 
 

 
 
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 2
                                 MÔN : TOÁN               năm học : 2010 - 2011
( Thời gian học sinh làm bài 40 phút )
Bài 1 :
1, Viết tất cả các số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số là:........................................  
.................................................................................................................................
2, Viết các số có hai chữ số khác nhau sao cho tổng hai chữ số bằng 8 :................
.................................................................................................................................
3, Tìm 2 số có tích bằng 12 và số bé bằng số lớn :
    Hai số đó là : .........................................................................................................
Bài 2 :
1, Điền số thích hợp vào ô trống :
 
  9
11
14
18
 
 
 
44
 
2, Tìm x biết :
                         38
                          x = ....................
3, Điền số thích hợp vào ô trống :
                         2 -  3          = 17             ;                  32 - 1         52 - 38 .
Bài 3 :
         1, Đôi thỏ nhà Thu đẻ được 5 con. Vậy chuồng thỏ nhà Thu có           đôi tai thỏ,            chân thỏ .
 
         2, Mai có 1 tá bút chì, Mai có ít hơn Lan 2 cái. Nga có nhiều hơn Mai nhưng ít hơn Lan. Hỏi ba bạn có bao nhiêu bút chì ?
                   Tóm tắt                                                                     Bài giải
 
..................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
..........................................................
.........................................................
............................................................
...........................................................
.....................................................................................................................
.........................................................
 
Bài 4 :
   Hình vẽ bên có :                                                                     B                         C
                       hình tam giác.
                      
                       hình tứ giác.
                  
             Tên các hình tứ giác là : .................................       E        A                 D      g    
 
                                                  ........................................................................

PHÒNG GIÁO DỤC GIA VIỄN
Trường Tiểu học Gia Sinh
 
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
Môn: Toán lớp 2
Năm học 2006 – 2007
( Thời gian học sinh làm bài 40 phút)
Họ và tên: ……………………………………Số báo danh:…………………
 
Bài 1: ( 5đ)
a, Viết tiếp 3 số vào dãy số sau:
3, 6, 9, 12..........,......,............,
40, 36, 32, 28..........,......,............,
b, Điền số vào ô trống để khi cộng 4 với ô liền nhau bất kỳ đều có kết quả bằng 30.
 
 
 
 
5
4
 
12
Bài2: ( 4đ)
a, Viết 10 số lẻ liên tiếp lớn hơn 19 và nhỏ hơn 100.
...........................................................................................................................
b, Tính hiệu số cuối và số đầu trong các số vừa viết:
...........................................................................................................................
Bài 3: ( 4đ)
a, Khoanh tròn vào chữ cái ( a, b, c) trước câu trả lời đúng.
 

a, 5 con gà                                                          a, 5 bông hoa
b, 7 con gà                                                          b, 6 bông hoa
c, 8 con gà                                                          c, 7 bông hoa
d, 6 con gà                                                         d, 9 bông hoa
b,  Thứ sáu tuần này là ngày 20 vậy:
- Thứ sáu tuần trước là ngày:............
- Thứ sáu tuần sau là ngày:...............
Bài 4: ( 4đ)
a. Hà có 40 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ. Hà cho Tú 14 viên  bi xanh  thì Hà còn 12 viên bi xanh. Hỏi Hà có bao nhiêu viên bi đỏ?
Tóm tắt:
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Bài giải
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................


ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 2
( Thời gian làm bài: 40 phút).
 
 
Bài 1: Cho các chữ số 0, 1, 5, 6.
    a) Hãy lập các số có 2 chữ số khác nhau từ các số đã cho.
Các số đó là: ..................................................................................................................................
b) Tính hiệu giữa số lớn nhất, số bé nhất.
...................................................................................................................................
c) Viết số nhỏ nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị: …………………………………………………………………………………
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:
a) 111, 222, 333,           ,          ,        
 
             + 25          : 8             x 7              - 19
b)                                      4     
 
Bài 3: a) Thứ hai tuần này là ngày 16 tháng 3. Thứ hai tuần trước là ngày ………………………… Thứ ba tuần sau là ngày …………………………..…….
 b) Thầy giáo có 25 quyển vở, thầy thưởng cho 6 học sinh, mỗi bạn 3 quyển vở. Hỏi sau khi thưởng thầy giáo còn lại bao nhiêu quyển vở?
 Tóm tắt           Bài giải
…………………………………   …………………………………………......
………………………………...    …………………………………………….
…………………………………  ……………………………………………..
………………………………. .   ………………………………………………
………………………………. .   ………………………………………………
………………………………. .   ………………………………………………
 
 
 
Bài 4:
                                                                Hình bên có:
                                                                    a) ....... hình tam giác
                                                                    b) ....... hình tứ giác.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN GIA VIỄN
TRƯỜNG TIỂU GIA SINH
===  ===
ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI
Môn Toán – Lớp 2
Năm học: 2006 – 2007
Bài 1: (5 điểm)1. Cho các số 0; 2; 4
a) Lập các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên là:..................................
b) Trong các số vừa lập được có số tròn chục nhỏ nhất là: ..............................
c) Viết số đó thành tích của hai thừa số liền nhau là:.......................................
2. Viết số thích hợp vào ô trống để khi cộng 4 số ở 4 ô liền nhau bất kì đều có kết quả là 50.
 
 
 
15
 
17
6
 
 
 
Bài 2: (6 điểm)1. Tìm :
a) - 25 = 75  b) : 3 = 3  3   c)  - 15
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Hình tam giác ABC có chu vi là 24dm. Độ dài hai cạnh AB và BC bằng 18dm. Hỏi cạnh AC dài bao nhiêu đề-xi-mét?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: (5 điểm)Tùng có 18 viên bi, Toàn có 15 viên bi. Nam có số bi hơn Toàn và ít bi hơn Tùng. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?
..................Tóm..tắt.........................................................Bài...giải..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: (4 điểm)
Hình vẽ bên có  tam giác   
  có  hình chữ nhật
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
MÔN TOÁN – LỚP 2
( Năm học 2010 – 2011)
(Thời gian học sinh làm bài 40 phút)
ĐỀ BÀI
Bài 1: Cho các số: 0, 1, 3, 5
    a. Lập các số có 2 chữ số khác nhau từ các số đã cho.
    b. Tính tổng các số chẵn lập được ở trên.
Bài 2: Viết số thích hợp vào 
    a. 1, 3, 4, 7, 11,  ,  , 
    b   
          x 3               + 6                : 4               - 2
 

 

 

 

7
 
Bài 3:
   a. An sinh nhật ngày nào ? mà cứ 4 năm mới được tổ chức sinh nhật 1 lần ?
   b. Nếu Nam cho Hà 4 viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau, và mỗi bạn có 18 viên bi. Hỏi trước khi cho Nam có bao nhiêu viên bi ? Hà có bao nhiêu viên bi ?
Bài 4: Hình vẽ bên
 
- Có ...........hình tam giác
- Có ........... hình tứ giác
 
 
 
 

 
Bài 5:
 Trong một phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ hơn số trừ 27 đơn vị. Hỏi số bị trừ sẽ bằng bao nhiêu ? Hãy viết phép trừ đó ?
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đề thi học sinh giỏi
Môn Toán – Lớp 2
        Năm học: 2010 – 2011
Bài 1(6 điểm).
1. Viết số chẵn lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số là 13:…………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……….
2. Viết số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị:……………………………………………………...……………………………………………
3. Viết tiếp vào ô trống:
 0,1,1,2,4,7,        ,        ,
Bài 2: (4 điểm)
 Cho các chữ số: 0,1,2,3;
1. Viết các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên và sắp xếp các số đó theo thứ tự lớn dần:
…………………………………………......................…………………………………………….
………………………………………………………......................……………………………….
2. Viết số lớn nhất ở trên dưới dạng tích của một số với 4:
……………………………………………………………......................………………………….
Bài 3: (3 điểm).
Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, kim dài và kim ngắn của đồng hồ gặp nhau….. lần.
   Hôm nay là thứ hai, ngày 14 tháng 4. Còn 8 ngày nữa là sinh nhật của Lan. Vậy Lan sinh nhật vào thứ…… ngày……..tháng 4.
Bài 4: (4 điểm).
 Tổng số tuổi của mẹ và con nhiều hơn tuổi con là 50 tuổi. Mẹ hơn con 27 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.
Tóm tắt
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Bài giải
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
 
Bài 5: ( 3 điểm).
Hình vẽ bên có:
 ……….hình tam giác.
 ……….hình tứ giác.
 

 
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA SINH
        ---***---
ĐỀ  KHẢO SÁT HSG MÔN TOÁN LỚP 1   NĂM HỌC 2010 - 2011
( THỜI GIAN LÀM BÀI : 40 PHÚT )
HỌ VÀ TÊN :………………... ..............................LỚP ….. SBD…...
 
Bài 1 ( 4 điểm ) :  Điền số thích hợp vào 
     13  + 4  =   -  13
        -  7 -  1  >  10 
12  + 24   -  13 
  87  -  7 -      =  40
Bài 2 ( 3 điểm ): Khoanh tròn những số có thể điền vào 
 3  + 12  - 4   - 5
 13  +  6    + 11                các số là : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10.
Bài 3 ( 3 điểm )
a, Viết các số có 2 chữ số mà hàng đơn vị là số liền sau của số chục.
b, Viết các số có 2 chữ số mà tổng là số bé nhất có hai chữ số .
Bài 4  ( 3 điểm )  : Tháng này Bình được rất nhiều điểm 10. Bình khoe với mẹ, nếu con cố gắng thêm 5 điểm mười nữa thì con sẽ được 30 điểm mười . Hỏi Bình được mấy điểm mười ?
            Tóm tắt
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
 
 
                                 Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………...

Bài 5  ( 2 điểm )  : Mai làm bài và học bài lúc kim giờ chỉ vào số 7. Mai học xong và đi ngủ sau 2 giờ. Hỏi lúc Mai đi ngủ kim giờ chỉ vào số mấy ?
                     Tóm tắt
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
 
 
                                 Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………...

Bài 6  ( 4điểm )   Hình bên có :                                 A                           B
-         .......    hình tam giác
-         ....... đoạn thẳng. Kể tên các đoạn thẳng        
……………………………………………………………………………………………………
  
 
     C                                D
 

Đề thi khảo sát HS giỏi bậc Tiểu Học
năm học 2010 – 2011
Môn Toán lớp 2
Thời gian làm bài : 40 phút
Bài 1: Cho các số 1, 0, 4
-         Viết các số có 2 chữ số từ các chữ số trên.
....................................................................................................................................
  -    Xếp các số vừa viết được theo thứ tự bé dần.
.........................................................................................................................................
Bài 2:Điền dấu +, - vào 
 
 11 2 9  10 = 10                                  18  9 3  5 = 1
Bài 3:
Điền các số vào ô trống sao cho tổng 3 ô liền nhau bằng 70.
 
 
 
16
 
25
 
 
 
 
 
Bài 4: Khoanh tròn vào các số có thể điền vào  thoả mãn
 
 17 + 5 + 5
 
Các số là : 10, 11, 12, 13.
 
Bài 5:
a/ Tìm x
 X + 15 = 39 + 41
 
b/ Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Biết số trừ bằng hiệu số.Tìm số bị trừ.
 
Bài 6: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có 2 chữ số giồng nhau. Lan cho Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 
Bài 7: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng để hình dưới có 3 tam giác, 3 tứ giác.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi
năm học 2010-2011
Môn Toán lớp 2
(Thời gian học sinh làm bài 40 phút)
Bài 1:
1/ Cho các số : 3,0,5,2
a/ lập các số có hai chữ số khác nhau
b/Tính tổng các số chẵn chục vừa lập được ở trên
2/ Điền các số thích hợp vào ô trống sao cho tổng các số ở ba ô liền nhau đều bằng 100
 
 
23
 
31
 
 
 
 
Bài 2:
1/ Tìm x biết x là số có một chữ số.
       a/ 2 + x  > 8                            b/ 7 – x 
 
2/ Điền sốvào chỗ chấm.
a/ 4 x ....  =  32
b/ ....  : 2 + ....  = 36
c/ 17
Bài 3: Dũng có 18 viên bi gồm các loại: xanh, đỏ, tím, vàng. Trong đó bi xanh, bi đỏ, bi tím mỗi loại có 4 viên, còn lại là bi vàng. Hỏi Dũng có mấy viên bi vàng ?
Bài 4: Thứ hai tuần này là ngày 12 tháng 3 vậy
a/ Thứ hai tuần sau là ngày mấy?
b/ Thứ hai tuần trước là ngày mấy ?
 
 
 
 
Bài 5: Cho hình vẽ bên, hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để có một hình chữ nhật và 4 hình tam giác.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-07-11 15:56:47 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 34 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.25 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi chọn HSG, Toán học 2. PHÒNG GD GIA VIỄN TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA SINH Đề kiểm tra khảo sát chất lượng HS giỏi NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn thi: Toán lớp 2 (thời gian HS làm bài : 40 phút ) MÔN TOÁN: 2 Bài 1: (2 điểm) - Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả các số có 2 chữ số .................................................................................................................................. .................................................................................................................................

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-chon-hsg.meo60q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác