Đề thi chọn HSG

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

   BD HSG toan lớp 2
 

25 ĐỀ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 2( MÔN TOÁN)
ĐỀ SỐ 1:
Bµi 1: (4®)  a).ViÕt c¸c sè cã 2 ch÷ sè mµ ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ 4:
.....................................................................................................................
   b)TÝnh tæng cña sè lín nhÊt vµ sè bÐ nhÊt trong c¸c sè võa viÕt:
.....................................................................................................................
  c)ViÕt tiÕp 3 sè vµo d·y:
           19,   16,   13,  ......., ........., .........
Bµi 2: ( 4®)
a)    Sè bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau lµ: ...............
b)    §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng:
6 +              = 25                      80 -        =   5 6 -      
 
9       +                 = 92
 
Bµi 3: (3®)
a. Em häc bµi lóc 7 giê tèi.Lóc ®ã lµ ..................giê trong ngµy.
b.Mét th¸ng nµo ®ã cã ngµy chñ nhËt lµ 17.VËy ngµy chñ nhËt ®Çu tiªn cña th¸ng ®ã lµ ngµy..............
Bµi 4:(3®): An vµ B×nh chia nhau 18 nh·n vë.An lÊy sè nh·n vë nhiÒu h¬n B×nh vµ sè nh·n vë cña An nhá h¬n 11.VËy An ®· lÊy           nh·n vë  
                                                                  
                                                                    B×nh ®· lÊy           nh·n vë  
 
 Bµi 5 :  (4®): Lan vµ Hµ ®i c©u c¸.Lan c©u ®­îc sè c¸ b»ng sè liÒn sau sè bÐ nhÊt cã1 ch÷ sè. Tæng sè c¸ cña hai b¹n lµ sè lín nhÊt cã 1 ch÷ sè. Hái mçi b¹n c©u ®­îc mÊy con c¸?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 6 : (2®) KÎ thªm 3 ®o¹n th¼ng ®Ó h×nh vÏ cã thªm 4 h×nh tam gi¸c.
 
 
 
 
Trang 1
 


   BD HSG toan lớp 2
 

ĐỀ SỐ 2:
Bµi 1: (2 ®iÓm)
- Víi 3 ch÷ sè 4, 0, 6. ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
- ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè mµ ch÷ sè hµng chôc kÐm ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ 2
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Bµi 2:
a) §iÒn dÊu + ; - vµo « vu«ng ( 2 ®iÓm)
 90  80  30  40  20 = 100
 16  24  20 = 20
b) TÝnh nhanh
 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9
 27 + 45 – 27 – 45
Bµi 3: ( 3 ®iÓm)
 t×m 1 sè biÕt r»ng sè ®ã céng víi 28 råi céng víi 17 th× ®­îc kÕt qu¶ lµ 82
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Bµi 4: (2 ®iÓm)
 §iÒn sè thÝch hîp vµo  sao cho tæng sè ë 3 « liÒn nhau = 49
 
 
 
25
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bµi 5: H×nh bªn cã (1 ®iÓm)
 
              h×nh tam gi¸c
 
              h×nh tø gi¸c
 
 
 
 
Trang 1
 


   BD HSG toan lớp 2
 

ĐỀ SỐ 3:
Bµi 1 :
1, ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã hai ch÷ sè mµ hiÖu hai ch÷ sè lµ 0:........................................  
.................................................................................................................................
2, ViÕt c¸c sè cã hai ch÷ sè kh¸c nhau sao cho tæng hai ch÷ sè b»ng 8 :................
.................................................................................................................................
3, T×m 2 sè cã tÝch b»ng 12 vµ sè bÐ b»ng sè lín :
    Hai sè ®ã lµ : .........................................................................................................
Bµi 2 :
1, §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng :
 
  9
11
14
18
 
 
 
44
 
2, T×m x biÕt :
                         38
                          x = ....................
3, §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng :
                         2 -  3          = 17             ;                  32 - 1        
Bµi 3 :
         1, §«i thá nhµ Thu ®Î ®­îc 5 con. VËy chuång thá nhµ Thu cã           ®«i tai thá,          
                 ch©n thá .
 
         2, Mai cã 1 t¸ bót ch×, Mai cã Ýt h¬n Lan 2 c¸i. Nga cã nhiÒu h¬n Mai nh­ng Ýt h¬n Lan. Hái ba b¹n cã bao nhiªu bót ch× ?
                   Tãm t¾t                                                                     Bµi gi¶i
 
..................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
..........................................................
.........................................................
............................................................
...........................................................
.....................................................................................................................
.........................................................
 
Bµi 4 :
   H×nh vÏ bªn cã :                                                                     B                         C
                       h×nh tam gi¸c.
                      
                       h×nh tø gi¸c.
                  
             Tªn c¸c h×nh tø gi¸c lµ : .................................       E        A                 D      g    
 
                                                  ........................................................................
Trang 1
 


   BD HSG toan lớp 2
 

ĐỀ SỐ 4:
Bµi 1: ( 5®)
a, ViÕt tiÕp 3 sè vµo d·y sè sau:
3, 6, 9, 12..........,......,............,
40, 36, 32, 28..........,......,............,
b, §iÒn sè vµo « trèng ®Ó khi céng 4 víi « liÒn nhau bÊt kú ®Òu cã kÕt qu¶ b»ng 30.
 
 
 
 
5
4
 
12
Bµi2: ( 4®)
a, ViÕt 10 sè lÎ liªn tiÕp lín h¬n 19 vµ nhá h¬n 100.
...........................................................................................................................
b, TÝnh hiÖu sè cuèi vµ sè ®Çu trong c¸c sè võa viÕt:
...........................................................................................................................
Bµi 3: ( 4®)
a, Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ( a, b, c) tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.
 

a, 5 con gµ                                                          a, 5 b«ng hoa
b, 7 con gµ                                                          b, 6 b«ng hoa
c, 8 con gµ                                                          c, 7 b«ng hoa
d, 6 con gµ                                                         d, 9 b«ng hoa
b,  Thø s¸u tuÇn nµy lµ ngµy 20 vËy:
- Thø s¸u tuÇn tr­íc lµ ngµy:............
- Thø s¸u tuÇn sau lµ ngµy:...............
Bµi 4: ( 4®)
a. Hµ cã 40 viªn bi gåm hai mµu xanh vµ ®á. Hµ cho Tó 14 viªn  bi xanh  th× Hµ cßn 12 viªn bi xanh. Hái Hµ cã bao nhiªu viªn bi ®á?
Tãm t¾t:
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Bµi gi¶i
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

 
 
 
 
 
Trang 1
 


   BD HSG toan lớp 2
 

ĐỀ SỐ 5:
Bµi 1: Cho c¸c ch÷ sè 0, 1, 5, 6.
    a) H·y lËp c¸c sè cã 2 ch÷ sè kh¸c nhau tõ c¸c sè ®· cho.
C¸c sè ®ã lµ: ..................................................................................................................................
b) TÝnh hiÖu gi÷a sè lín nhÊt, sè bÐ nhÊt.
...................................................................................................................................
c) ViÕt sè nhá nhÊt cã hai ch÷ sè mµ ch÷ sè hµng chôc gÊp 2 lÇn ch÷ sè hµng ®¬n vÞ: …………………………………………………………………………………
Bµi 2: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng:
a) 111, 222, 333,           ,          ,        
 
             + 25          : 8             x 7              - 19
b)                                      4     
 
Bµi 3: a) Thø hai tuÇn nµy lµ ngµy 16 th¸ng 3. Thø hai tuÇn tr­íc lµ ngµy ………………………… Thø ba tuÇn sau lµ ngµy …………………………..…….
 b) ThÇy gi¸o cã 25 quyÓn vë, thÇy th­ëng cho 6 häc sinh, mçi b¹n 3 quyÓn vë. Hái sau khi th­ëng thÇy gi¸o cßn l¹i bao nhiªu quyÓn vë?
 Tãm t¾t           Bµi gi¶i
…………………………………   …………………………………………......
………………………………...    …………………………………………….
…………………………………  ……………………………………………..
………………………………. .   ………………………………………………
………………………………. .   ………………………………………………
………………………………. .   ………………………………………………
 
 
Bµi 4:
                                                                H×nh bªn cã:
                                                                    a) ....... h×nh tam gi¸c
                                                                    b) ....... h×nh tø gi¸c.
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang 1
 


   BD HSG toan lớp 2
 

 
ĐỀ SỐ 6:
Bµi 1: (5 ®iÓm)1. Cho c¸c sè 0; 2; 4
a) LËp c¸c sè cã hai ch÷ sè kh¸c nhau tõ c¸c sè trªn lµ:..................................
b) Trong c¸c sè võa lËp ®­îc cã sè trßn chôc nhá nhÊt lµ: ..............................
c) ViÕt sè ®ã thµnh tÝch cña hai thõa sè liÒn nhau lµ:.......................................
2. ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng ®Ó khi céng 4 sè ë 4 « liÒn nhau bÊt k× ®Òu cã kÕt qu¶ lµ 50.
 
 
 
15
 
17
6
 
 
 
Bµi 2: (6 ®iÓm)1. T×m :
a) - 25 = 75  b) : 3 = 3  3   c)  - 15
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. H×nh tam gi¸c ABC cã chu vi lµ 24dm. §é dµi hai c¹nh AB vµ BC b»ng 18dm. Hái c¹nh AC dµi bao nhiªu ®Ò-xi-mÐt?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 3: (5 ®iÓm)Tïng cã 18 viªn bi, Toµn cã 15 viªn bi. Nam cã sè bi h¬n Toµn vµ Ýt bi h¬n Tïng. Hái Nam cã bao nhiªu viªn bi?
..................Tãm..t¾t.........................................................Bµi...gi¶i..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 4: (4 ®iÓm)
H×nh vÏ bªn cã  tam gi¸c   
  cã  h×nh ch÷ nhËt
 
 
 
 
Trang 1
 


   BD HSG toan lớp 2
 

 
 
ĐỀ SỐ 7:
§Ò bµi
Bµi 1: Cho c¸c sè: 0, 1, 3, 5
    a. LËp c¸c sè cã 2 ch÷ sè kh¸c nhau tõ c¸c sè ®· cho.
    b. TÝnh tæng c¸c sè ch½n lËp ®­îc ë trªn.
Bµi 2: ViÕt sè thÝch hîp vµo 
    a. 1, 3, 4, 7, 11,  ,  , 
   b   
          x 3               + 6                : 4               - 2
 

 

 

 

7
 
Bµi 3:
   a. An sinh nhËt ngµy nµo ? mµ cø 4 n¨m míi ®­îc tæ chøc sinh nhËt 1 lÇn ?
   b. NÕu Nam cho Hµ 4 viªn bi th× sè bi cña 2 b¹n b»ng nhau, vµ mçi b¹n cã 18 viªn bi. Hái tr­íc khi cho Nam cã bao nhiªu viªn bi ? Hµ cã bao nhiªu viªn bi ?
Bµi 4: H×nh vÏ bªn
 
- Cã ...........h×nh tam gi¸c
- Cã ........... h×nh tø gi¸c
 
 
 
 

 
Bµi 5:
 Trong mét phÐp trõ cã hiÖu b»ng sè trõ vµ sè bÞ trõ h¬n sè trõ 27 ®¬n vÞ. Hái sè bÞ trõ sÏ b»ng bao nhiªu ? H·y viÕt phÐp trõ ®ã ?
 
 
 
 
 
 
 
Trang 1
 


   BD HSG toan lớp 2
 

 
ĐỀ SỐ 8:
Bµi 1(6 ®iÓm).
1. ViÕt sè ch½n lín nhÊt cã hai ch÷ sè mµ tæng hai ch÷ sè lµ 13:…………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……….
2. ViÕt sè lÎ nhá nhÊt cã hai ch÷ sè mµ ch÷ sè hµng chôc gÊp 3 lÇn ch÷ sè hµng ®¬n vÞ:……………………………………………………...……………………………………………
3. ViÕt tiÕp vµo « trèng:
 0,1,1,2,4,7,        ,        ,
Bµi 2: (4 ®iÓm)
 Cho c¸c ch÷ sè: 0,1,2,3;
1. ViÕt c¸c sè cã hai ch÷ sè kh¸c nhau tõ c¸c sè trªn vµ s¾p xÕp c¸c sè ®ã theo thø tù lín dÇn:
…………………………………………......................…………………………………………….
………………………………………………………......................……………………………….
2. ViÕt sè lín nhÊt ë trªn d­íi d¹ng tÝch cña mét sè víi 4:
……………………………………………………………......................………………………….
Bµi 3: (3 ®iÓm).
Tõ 10 giê s¸ng ®Õn 2 giê chiÒu, kim dµi vµ kim ng¾n cña ®ång hå gÆp nhau….. lÇn.
   H«m nay lµ thø hai, ngµy 14 th¸ng 4. Cßn 8 ngµy n÷a lµ sinh nhËt cña Lan. VËy Lan sinh nhËt vµo thø…… ngµy……..th¸ng 4.
Bµi 4: (4 ®iÓm).
 Tæng sè tuæi cña mÑ vµ con nhiÒu h¬n tuæi con lµ 50 tuæi. MÑ h¬n con 27 tuæi. TÝnh sè tuæi cña mçi ng­êi.
Tãm t¾t
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Bµi gi¶i
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
 
Bµi 5: ( 3 ®iÓm).
H×nh vÏ bªn cã:
 ……….h×nh tam gi¸c.
 ……….h×nh tø gi¸c.
Trang 1
 


   BD HSG toan lớp 2
 

 
 
ĐỀ SỐ 9:
Bµi 1 ( 4 ®iÓm ) :  §iÒn sè thÝch hîp vµo 
     13  +  4  =   -  13
        -  7 -  1  >  10 
12  + 24   -  13 
  87  -  7 -      =  40
Bµi 2 ( 3 ®iÓm ): Khoanh trßn nh÷ng sè cã thÓ ®iÒn vµo 
 3  + 12  - 4   - 5
 13  +  6    + 11                c¸c sè lµ : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10.
Bµi 3 ( 3 ®iÓm )
a, ViÕt c¸c sè cã 2 ch÷ sè mµ hµng ®¬n vÞ lµ sè liÒn sau cña sè chôc.
b, ViÕt c¸c sè cã 2 ch÷ sè mµ tæng lµ sè bÐ nhÊt cã hai ch÷ sè .
Bµi 4  ( 3 ®iÓm )  : Th¸ng nµy B×nh ®­îc rÊt nhiÒu ®iÓm 10. B×nh khoe víi mÑ, nÕu con cè g¾ng thªm 5 ®iÓm m­êi n÷a th× con sÏ ®­îc 30 ®iÓm m­êi . Hái B×nh ®­îc mÊy ®iÓm m­êi ?
            Tãm t¾t
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
 
 
                                 Bµi gi¶i
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………...

Bµi 5  ( 2 ®iÓm )  : Mai lµm bµi vµ häc bµi lóc kim giê chØ vµo sè 7. Mai häc xong vµ ®i ngñ sau 2 giê. Hái lóc Mai ®i ngñ kim giê chØ vµo sè mÊy ?
                     Tãm t¾t
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
 
 
                                 Bµi gi¶i
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………...

Bµi 6  ( 4®iÓm )   H×nh bªn cã :                                 A                           B
-         .......    h×nh tam gi¸c
-         ....... ®o¹n th¼ng. KÓ tªn c¸c ®o¹n th¼ng        
  
 
Trang 1
 


   BD HSG toan lớp 2
 

……………………………………………………………………………………………………
     C                                D
 
ĐỀ SỐ 10:
Bµi 1: Cho c¸c sè 1, 0, 4
-         ViÕt c¸c sè cã 2 ch÷ sè tõ c¸c ch÷ sè trªn.
....................................................................................................................................
  -    XÕp c¸c sè võa viÕt ®­îc theo thø tù bÐ dÇn.
.........................................................................................................................................
Bµi 2:§iÒn dÊu +, - vµo 
 
 11 2 9  10 = 10                                  18  9 3  5 = 1
Bµi 3:
§iÒn c¸c sè vµo « trèng sao cho tæng 3 « liÒn nhau b»ng 70.
 
 
 
16
 
25
 
 
 
 
 
Bµi 4: Khoanh trßn vµo c¸c sè cã thÓ ®iÒn vµo  tho¶ m·n
 
 17 + 5 + 5
 
C¸c sè lµ : 10, 11, 12, 13.
 
Bµi 5:
a/ T×m x
 X + 15 = 39 + 41
 
b/ HiÖu 2 sè lµ sè lÎ nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè. BiÕt sè trõ b»ng hiÖu sè.T×m sè bÞ trõ.
 
Bµi 6: Sè kÑo cña Lan lµ sè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè giång nhau. Lan cho Hoa sè kÑo lµ sè ch½n nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè. Hái Lan cßn bao nhiªu c¸i kÑo?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 
Bµi 7: KÎ thªm 1 ®o¹n th¼ng ®Ó h×nh d­íi cã 3 tam gi¸c, 3 tø gi¸c.
 
 
 
 
Trang 1
 


   BD HSG toan lớp 2
 

 
 
ĐỀ SỐ 11:
Bµi 1:
1/ Cho c¸c sè : 3,0,5,2
a/ lËp c¸c sè cã hai ch÷ sè kh¸c nhau
b/TÝnh tæng c¸c sè ch½n chôc võa lËp ®­îc ë trªn
2/ §iÒn c¸c sè thÝch hîp vµo « trèng sao cho tæng c¸c sè ë ba « liÒn nhau ®Òu b»ng 100
 
 
23
 
31
 
 
 
 
Bµi 2:
1/ T×m x biÕt x lµ sè cã mét ch÷ sè.
       a/ 2 + x  > 8                            b/ 7 – x 
 
2/ §iÒn sèvµo chç chÊm.
a/ 4 x ....  =  32
b/ ....  : 2 + ....  = 36
c/ 17
Bµi 3: Dòng cã 18 viªn bi gåm c¸c lo¹i: xanh, ®á, tÝm, vµng. Trong ®ã bi xanh, bi ®á, bi tÝm mçi lo¹i cã 4 viªn, cßn l¹i lµ bi vµng. Hái Dòng cã mÊy viªn bi vµng ?
Bµi 4: Thø hai tuÇn nµy lµ ngµy 12 th¸ng 3 vËy
a/ Thø hai tuÇn sau lµ ngµy mÊy?
b/ Thø hai tuÇn tr­íc lµ ngµy mÊy ?
 
 
 
 
Bµi 5: Cho h×nh vÏ bªn, h·y kÎ thªm mét ®o¹n th¼ng ®Ó cã mét h×nh ch÷ nhËt vµ 4 h×nh tam gi¸c.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang 1
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-09-03 14:10:25 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 94 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.26 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi chọn HSG, Toán học 2. BD HSG toan lớp 2 25 ĐỀ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 2( MÔN TOÁN) ĐỀ SỐ 1: Bµi 1: (4®) a).ViÕt c¸c sè cã 2 ch÷ sè mµ ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ 4: ..................................................................................................................... b)TÝnh tæng cña sè lín nhÊt vµ sè bÐ nhÊt trong c¸c sè võa viÕt: ..................................................................................................................... c)ViÕt tiÕp 3 sè vµo d·y: 19, 16, 13, ......., ........., .

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-chon-hsg.fw760q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác