PHONG GD VÀ ĐT HOÀI NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯƠNG TH SỐ 2 HOÀI TÂN
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số : BB- TH Hoài Tân, ngày 15 tháng 7 năm2019

BIÊN BẢN XÉT TUYỂN SINH VÀO LỚP 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ II HOÀI TÂN
NĂM HỌC 2019 – 2020.

Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 15/7/2019.
Địa điểm: tại văn phòng trường tiểu học số 2 Hoài Tân.
Thành phần ban tuyển sinh gồm:
- Nguyễn Thị Bích Sương: Chủ tịch HĐTS
- Đặng Văn Mười: P. Chủ tịch HĐTS
- Lê Thị Út: Thư ký
- Nguyễn Thị Thu Hương: Ủy viên
- Lê Thị Bích Loan: Ủy viên
-Bùi Thị Bích Vy: Ủy viên
- Nguyễn Thị Kim Trinh: Ủy viên
- Nguyễn Thị Bích Nhàng: Ủy viên ( Kế toán)
- Nguyễn Thị Thanh Tâm. Ủy viên
Tiến hành xét tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020 như sau:

4. Nội dung: Cô Nguyễn Thị Bích Sương- Hiệu trưởng – Chủ tịch hội đồng tuyển sinh thông qua:
Căn cứ công văn số 697/SGDĐT-QLCLGD-GDTX của Sở GD và ĐT Bình Định ra ngày 17 tháng 4 năm 2019 v/v tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020;
Căn cứ công văn số 288/PGD-TH của Phòng GD và ĐT Hoài Nhơn ra ngày 10 tháng 5 năm 2019 v/v tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020;
Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 của Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân;
Hôi đồng đã tiến hành xem xét từng trường hợp để tuyển sinh, kết quả như sau:

4.1 Kiểm tra hồ sơ của học sinh trên địa bàn:
- Tổng số : 141 em, trong đó: Hộ khẩu thường trú xã Hoài Tân : 141 nữ 63em.
- Tổng số học sinh có đủ hồ sơ : 141
+ Đúng độ tuổi 6 tuổi sinh năm 2013 : 139em.
+ Có 2em lớn tuổi. ( có danh sách kèm theo)

4.2. Thực hiện xét tuyển
- Tổng số học sinh: được xét tuyển : 141em ( có danh sách kèm theo).

Buổi xét tuyển kết thúc vào hồi 17 giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản gửi Phòng GD và ĐT và 01 bản lưu tại trường. Biên bản này thông qua Hội đồng và thống nhất với nội dung đã ghi.

Thư ký Chủ trì.
Lê Thị Út Nguyễn Thị Bích SươngChữ ký các thành viên
Nơi nhận:
-PGD&ĐT
- Lưu VT, Hồ sơ