BAI TAP HINH ON CHUONG 3

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG III
& PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
Bài 1: Cho tư diện diện ABCD với
Viết phương trình mặt phẳng (ACD); (BCD)
Viết phương trình mặt phẳng qua A và song song (BCD)
Viết phương trình mặt phẳng qua AB và song song với CD
Viết phương trình mặt phẳng  qua B và vuông góc CD
Tìm tòa độ trực tậm H của tam giác BCD
Xác định tậm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.
Bài 2 : Cho điểm A(1;2;3) và hai mặt phẳng có phương trình
Xác định vị trí tương đối của hai mặt phẳng (P) và (Q)
Tính cos góc tạo bỡi hai mặt phẳng (P) và (Q).
Tìm những điểm cách điều hai mặt phẳng (P) và (Q)
Viết phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với giao tuyến mặt phẳng (P);(Q)
Viết phương trình mặt phẳng qua A chứa giao tuyến mặt phẳng (P);(Q)
Bài 3: Trong không gian cho hệ trục Oxy cho điểm M(-1;-1;0)  và (P) x+y-2z-4=0.
Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua M và song song (P)
Viết phương trình mặt cầu tâm M tiếp xúc với (P)
Tìm tòa độ điểm tiếp xúc giữa mặt cầu và mặt phẳng.
Bài 4: Trong không gian cho A(-1;1;2)  B(0;1;1)   C(1;0;4)
CMR tam giác ABC vuông.
Giọi M điểm sao cho   viết phương trình mặt phẳng qua M vuông góc BC.
Bài 5 Trong không gian cho A(1;0;-1), B(4;2;1)  C(0;2;0) và G trọng tâm tam giác ABC.
Viết phương trình đường thẳng OG
Viết phương trìnhd mặt cầu qua O,A,B,C.
Tìm tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC
 
&PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
 
Bài 6:Tính khoảng cách từ M (3;2;1) đến các đường thẳng
                           b.
c.d là giao tuyền hai mặt phẳng
Bài 7 : Cho hai đường thẳng
                                                  
Chứng minh rằng hai đường thẳng chéo nhau
Viết phương trình mặt phẳng qua d1 và song song d2
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng theo hai cách.
Bài 8: Cho điểm M (1;2;-1) và đường thẳng
d.
a. Tìm tọa độ hình chiếu M lên d.
b. Tính khoảng cách từ M đến đường thẳng d
c .Tìm điểm M’ đối xứng với M qua d.
Bài 9: Cho hai đường thẳng
Chứng minh rằng hai đương thẳng chéo nhau.
Viết phương trình mặt phẳng qua d1 và song d2
tính khoảng cách giữa hai đường thẳng.
& HÌNH CHIẾU
Bài 10 Cho đường thẳng d   và M(1;2;0) ,(P) :2x+y+z+3=0
Xác định tòa độ hình chiếu M lên đường thẳng d
Xác định tòa độ hình chiếu M lên mặt phẳng (P)
Viết phương trình hình chiếu của d lên mặt phẳng (P)
Tính góc tao bởi giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P)
Bài 12: Cho d và (P): 2x-y+z+4=0
a.      CMR d cắt mặt phẳng (P) và tính góc tạo bỡi mf(P) và d.
b.     Tìm pt đường thẳng d’ hình chiếu của d lên mf(P).
c.      Viết phương trình đường thẳng d1 nằm trong mặt phẳng (P) cắt d và vuông góc với d.
Bài 13: Cho   d’: (P):
CMR d và d’ chéo nhau. Tính khoảng cách giữa dvà d’
Gọi I là giao tuyền giữa mặt phằng (P) và d ,viết phương trình mặt cầu tâm I qua góc tọa độ.
Viết phương trình đường thẳng  d’’ nằm trong mặt phẳng (P) cắt cà d và d’.
& PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG VUÔNG GÓC CHUNG

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-04-05 10:05:02 | Thể loại: Toán học 12 | Lần tải: 43 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
lần xem

đề thi BAI TAP HINH ON CHUONG 3, Toán học 12. BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG III & PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG Bài 1: Cho tư diện diện ABCD với Viết phương trình mặt phẳng (ACD); (BCD) Viết phương trình mặt phẳng qua A và song song (BCD) Viết phương trình mặt

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc12/bai-tap-hinh-on-chuong-3.27r5tq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan