Đề toán 11 giữa kỳ 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ 2
MÔN TOÁN KHỐI  11
Thời gian : 90 phút
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Giới hạn
4
2,6đ
3
0,9đ
2
0.8đ
9
4,3đ
Hàm số liên tục
1
0.3đ
1
1,5đ
1
0.5đ
3
2.3đ
Quan hệ vuông góc
2
                 1.3đ
3
1.6đ
1
0.5đ
6
3.4đ
Tổng
7
4.2đ
7

4
1.8đ
18
10đ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ 2 – TOÁN 11
Thời gian: 90 phút.
Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1.   có giá trị bằng
A. – 1
B. – 2
C. 1
D. 2
Câu 2. bằng
A. 0
B.
C.
D.
Câu 3. bằng
A. 3
B.
C.
D.
Câu 4. bằng
A. 3
B.
C. 11
D.
Câu 5. , (với )  bằng
A. 1
B.
C.
D. 0
Câu 6. Trong các giới hạn sau, giới hạn nào là hữu hạn?
A.
B.
C.
D.

Câu 7. Cho phương trình . Khoảng nào dưới đây để phương trình có ít nhất một nghiệm trong đó?
A. ( 0; 1)
B. ( - 1; 0)
C. (0; 2)
D. (2; 3)
Câu 8. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc với (ABCD). Trong các tam giác sau tam giác nào không phải là tam giác vuông?
A.
B.
C.
D.

Câu 9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O và SA vuông góc với (ABCD). Chọn khẳng định sai
A.
B.
C.
D.
Câu 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh . SA vuông góc với (ABCD), SA = . Gọi là góc giữa SC với (ABCD). Chọn khẳng định đúng:
A.
B.
C.
D.
 
Phần II. Tự luận ( 7 điểm )
Bài 1. (2,5 điểm) Tính các giới hạn sau:
a)   b)           c)
Bài 2. (1,5 điểm) . Cho hàm số
         
Xét tính liên tục của hàm số tại x = 1.
Bài 3.(2.5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh , tâm O.
SA = SB = SC = SD = .
a)     Chứng minh: .
b)     Chứng minh: .
c)     Tính cosin góc hợp bởi AC và (SCD).
Bài 4.(0.5 điểm) Chứng minh rằng phương trình:
luôn có nghiệm với mọi m.
----- Hết------
 
 
 
 

ÁP ÁN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
C
D
B
A
D
C
D
D
B
Bài
Nội dung
Điểm
1
2.5đ
a)

 
b)

c)
0,5đ
2
1,5đ
 
 


, hàm số liên tục tại x=1.
0,5đ
0,5đ
 
0,5đ
3
2,5đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 a)
b)
a)     Gọi M là trung điểm CD. Ta có
Dựng .
Vậy góc giữa AC và (SCD) là góc

 
 

 
 
 
 
 
 
 
0,5đ
 

 

 
4
0,5đ
+Nếu . Phương trình trở thành:
Phương trình có nghiệm.
+Nếu . Phương trình đã cho là phương trình bậc lẻ (4035). Luôn có nghiệm.
Vậy phương trình có nghiệm với mọi m.
 
 
 
 
0,5đ
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-03-30 15:03:08 | Thể loại: Toán học 11 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.68 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề toán 11 giữa kỳ 2, Toán học 11. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN KHỐI 11 Thời gian : 90 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Giới hạn 4 2,6đ 3 0,9đ 2 0.8đ 9 4,3đ Hàm số liên tục 1 0.3đ 1 1,5đ 1

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc11/de-toan-11-giua-ky-2.kcuz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác