Toán học 1. Các đề luyện thi

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

Hoï vaø teân: ……………………………………………… Lôùp: 1G
(Cha meï hoïc sinh neâu yeâu caàu, höôùng daãn con oân baøi)
 
BAØI OÂN TAÄP CUOÁI TUAÀN 1
 
Moân Toaùn
Baøi 1. Noái moãi quaû vôùi moät boâng hoa roài ñaùnh daáu x vaøo nhoùm ít hôn.
 

 

 
Baøi 2. Noái moãi hình vuoâng vôùi moät hình troøn roài ñaùnh daáu x vaøo nhoùm nhieàu hôn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baøi 3. Veõ theâm cuû caø roát ñeå soá thoû ít hôn soá cuû caø roát.
 
                
 
 
 
Baøi 4. Neâu teân töøng hình döôùi ñaây.
 
 
 
 
Baøi 5. Ñaùnh daáu x vaøo oâ troáng döôùi hình vuoâng.
 
 
 
 

       Baøi 6. Em toâ maøu vaøo hình vuoâng,
hình troøn vaø hình tam giaùc (cuøng hình
daïng thì  toâ cuøng moät maøu).
 
 
 
 
 
*/ Hình beân coù maáy hình troøn,
maáy hình vuoâng?
 
 
 
 
 Moân Tieáng Vieät
Caâu 1. Em neâu teân töøng moâ hình roài veõ (theo maãu):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caâu 2. Em noái (theo maãu):
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2019-01-11 22:12:51 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: docx
lần xem

đề thi Toán học 1. Các đề luyện thi, Toán học. Hoï vaø teân: ……………………………………………… Lôùp: 1G (Cha meï hoïc sinh neâu yeâu caàu, höôùng daãn con oân baøi) BAØI OÂN TAÄP CUOÁI TUAÀN 1 Moân Toaùn Baøi 1. Noái moãi quaû vôùi moät boâng hoa roài ñaùnh daáu

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc/toan-hoc-1-cac-de-luyen-thi.dc330q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác