Kiểm tra 1 tiết Hình 7 kì I HOT

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
kiÓm tra ch’­¬ng i
H×nh häc 7
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- KiÓm tra sù hiÓu bµi cña häc sinh.
2. KÜ n¨ng:
- BiÕt diÔn ®¹t c¸c tÝnh chÊt (®Þnh lÝ) th«ng qua h×nh vÏ.
- BiÕt vÏ h×nh theo tr×nh tù b»ng lêi.
- BiÕt vËn dông c¸c ®Þnh lÝ ®Ó suy luËn, tÝnh to¸n sè ®o c¸c gãc.
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc tÝnh tù gi¸c, nghiªm tóc trong thi cö.
II. H×nh thøc kiÓm tra:
Tr¾c nghiÖm: 2 - Tù luËn:8
III. Khung ma trËn ®Ò kiÓm tra:
MA TRËN §Ò
 
           CÊp ®é
 
Tªn
chñ ®Ò
 
NhËn biÕt
(CÊp ®é 1)
 
Th«ng hiÓu
(CÊp ®é 2)
VËn dông
Céng
CÊp ®é thÊp
(CÊp ®é 3)
CÊp ®é cao
(CÊp ®é 4)
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
 
Hai gãc ®èi ®Ønh
Hai ®­êng th¼ng song song
- NhËn biÕt ®­îc hai gãc ®èi ®Ønh
- NhËn biÕt hai    ®­êng th¼ng song song
 
VËn dông tÝnh chÊt hai ®èi ®Ønh ®Ó tÝnh to¸n
NhËn biÕt hai    ®­êng th¼ng song song
VËn dông tÝnh chÊt hai ®­êng th¼ng song song ®Ó tÝnh tèn
 
Sè c©u
Sè ®iÓm     
tØ lÖ %
3
0.75®
7,5%
 
2
0.5®
5%
 
 
1

30%
 
1

10%
 
7
5,25®
52,5%
Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc
-§­êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng
NhËn biÕt hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc
 
BiÕt c¸ch vÏ ®­êng trung trùc cña 1 ®o¹n th¼ng
 
 
Sè c©u
Sè ®iÓm      
tØ lÖ %
1
0.25®
2,5%
 
 
 
 
1

20%
 
 
2
2,25®
22,5%
Tiªn ®Ò ¥clit
 
VËn dông tiªn ®Ò ¥clit
 
 
 
Sè c©u
Sè ®iÓm      
tØ lÖ %
2
0.5®
5%
 
 
 
 
 
 
 
2
0.5®
5%
§Þnh lÝ
 
NhËn biÕt ®Þnh lÝ biÕt viÕt GT  , KL th¬ng qua h×nh vÏ
 
 
 
 
Sè c©u
Sè ®iÓm      
tØ lÖ %
 
 
 
2

20%
 
 
 
 
2

20%
 
TæNG CéNG   
Tæng sè c©u
Tæng sè ®iÓm     
TØ lÖ %
 
    6
    1,5®
    15%
 
 
  2
  0,5®
  5%
 
2

20%
 
 
2

50%
 
 
1

10%
 
13
10®
100%
 
IV. §Ò kiÓm tra vµ h­íng dÈn chÊm:
 
 
I/ PhÇn  tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (2®)
           Em h·y khoanh trßn vµo tr­íc ®¸p ¸n ®óng:
1. §­êng th¼ng xy lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB khi :
A.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB.
B.  §­êng th¼ng xy ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
C.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.
2. Hai gãc ®èi ®Ønh th×:
         A.  B»ng nhau           B.  Bï nhau           C. Phô nhau             D. Kh¸c nhau.
3. NÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng b l¹i vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th×
A.  §­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c
B.  §­êng th¼ng a c¾t ®­êng th¼ng c
C.  §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng c
4. NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song.
A.     CÆp gãc ®ång vÞ bï nhau .
B.     CÆp gãc trong cïng phÝa b»ng nhau.
C.     CÆp gãc so le trong b»ng nhau.
5. Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th×.
       A.      Chóng c¾t nhau             B. Chóng trïng nhau   C. Chóng song song.
6. Ba ®­êng th¼ng a, b, c cïng ®i qua ®iÓm O (nh­ h×nh vÏ) khi ®ã ta cã:
A. Ba cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                     a            b
B.  Bèn cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                      O
C.  N¨m cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                                           c
D.  S¸u cÆp gãc ®èi ®Ønh
7. Gãc t¹o bìi hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï lµ.          
      A.  Gãc tï               B. Gãc bÑt
      C.  Gãc vu«ng              D. Phô nhau
8. Cho 3 ®­êng th¼ng a, b, c ph©n biÖt. BiÕt a c  vµ b c , suy ra
      A.  a trïng víi b             B. a vµ b c¾t nhau
      C.  a // b                          D. a b 
II/ Tù luËn. (8®)
Bµi 1 :  Cho ®o¹n th¼ng MN dµi 26mm. H·y vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy vµ nãi râ c¸ch vÏ.
Bµi 2 :  H·y vÏ h×nh, ghi gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn cña ®Þnh lÝ sau :
    “NÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× chóng song song víi nhau”.
Bµi 3 : VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi sau :
-          VÏ gãc AOB cã sè ®o b»ng 500. LÊy ®iÓm C bÊt k× n»m trong gãc AOB.
-          VÏ qua C ®­êng th¼ng m vu«ng gãc víi OB, vµ ®­êng th¼ng n song song víi OA.
Bµi 4 : Cho h×nh vÏ, biÕt a//b , ¢=300, =1300.  H·y tÝnh sè ®o x cña gãc B.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I/ PhÇn  tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (2®)
           Em h·y khoanh trßn vµo tr­íc ®¸p ¸n ®óng:
1. §­êng th¼ng xy lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB khi :
A.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB.
B.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.
C.  §­êng th¼ng xy ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
 
2. Hai gãc ®èi ®Ønh th×:
         A.  Bï nhau           B.  B»ng nhau           C. Phô nhau             D. Kh¸c nhau.
3. NÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng b l¹i vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th×
A.  §­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c
B.  §­êng th¼ng a c¾t ®­êng th¼ng c
C.  §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng c
D.  §­êng th¼ng a th¼ng gãc víi ®­êng th¼ng c
4. NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song.
A.     CÆp gãc ®ång vÞ bï nhau .
B.     CÆp gãc trong cïng phÝa b»ng nhau.
C.     CÆp gãc so le trong b»ng nhau.
5. Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th×.
       A.      Chóng c¾t nhau             B. Chóng trïng nhau   C. Chóng song song.
6. Ba ®­êng th¼ng a, b, c cïng ®i qua ®iÓm O (nh­ h×nh vÏ) khi ®ã ta cã:
A. Ba cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                     a            b
B.  Bèn cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                      O
C.  N¨m cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                                           c
D.  S¸u cÆp gãc ®èi ®Ønh
7. Gãc t¹o bìi hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï lµ.          
      A.  Gãc vu«ng               B. Gãc bÑt
      C.  Gãc tï              D. Phô nhau
8. Cho 3 ®­êng th¼ng a, b, c ph©n biÖt. BiÕt a c  vµ b c , suy ra
      A.  a trïng víi b             B. a vµ b c¾t nhau
      C.  a // b                          D. a b 
II/ Tù luËn. (8®)
Bµi 1 :  Cho ®o¹n th¼ng PQ dµi 20mm. H·y vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy vµ nãi râ c¸ch vÏ.
Bµi 2 :  H·y vÏ h×nh, ghi gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn cña ®Þnh lÝ sau :
    “NÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× chóng song song víi nhau”.
Bµi 3 : VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi sau :
- VÏ gãc MON cã sè ®o b»ng 500. LÊy ®iÓm K bÊt k× n»m trong gãc MON.
- VÏ qua K ®­êng th¼ng m vu«ng gãc víi OM, vµ ®­êng th¼ng n song song víi ON.
Bµi 4 : Cho h×nh vÏ, biÕt a//b , ¢=350, =1400.  H·y tÝnh sè ®o x cña gãc B.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I/ PhÇn  tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (2®)
           Em h·y khoanh trßn vµo tr­íc ®¸p ¸n ®óng:
1. §­êng th¼ng xy lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB khi :
A.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB.
B.  §­êng th¼ng xy ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
C.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.
2. Hai gãc ®èi ®Ønh th×:
         A.  B»ng nhau           B.  Bï nhau           C. Phô nhau             D. Kh¸c nhau.
3. NÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng b l¹i vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th×
A.  §­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c
B.  §­êng th¼ng a c¾t ®­êng th¼ng c
C.  §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng c
D.  §­êng th¼ng a th¼ng gãc víi ®­êng th¼ng c
4. NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song.
A.     CÆp gãc ®ång vÞ bï nhau .
B.     CÆp gãc trong cïng phÝa b»ng nhau.
C.     CÆp gãc so le trong b»ng nhau.
5. Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th×.
       A.      Chóng c¾t nhau             B. Chóng trïng nhau   C. Chóng song song.
6. Ba ®­êng th¼ng a, b, c cïng ®i qua ®iÓm O (nh­ h×nh vÏ) khi ®ã ta cã:
A. Ba cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                     a            b
B.  Bèn cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                      O
C.  N¨m cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                                           c
D.  S¸u cÆp gãc ®èi ®Ønh
7. Gãc t¹o bìi hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï lµ.          
      A.  Gãc tï               B. Gãc bÑt
      C.  Gãc vu«ng              D. Phô nhau
8. Cho 3 ®­êng th¼ng a, b, c ph©n biÖt. BiÕt a c  vµ b c , suy ra
      A.  a trïng víi b             B. a vµ b c¾t nhau
      C.  a // b                          D. a b 
II/ Tù luËn. (8®)
Bµi 1 :  Cho ®o¹n th¼ng AB dµi 18mm. H·y vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy vµ nãi râ c¸ch vÏ.
Bµi 2 :  H·y vÏ h×nh, ghi gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn cña ®Þnh lÝ sau :
    “NÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× chóng song song víi nhau”.
Bµi 3 : VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi sau :
-          VÏ gãc COD cã sè ®o b»ng 500. LÊy ®iÓm I bÊt k× n»m trong gãc COD.
-          VÏ qua I ®­êng th¼ng m vu«ng gãc víi OC, vµ ®­êng th¼ng n song song víi OD.
Bµi 4 : Cho h×nh vÏ, biÕt a//b , ¢=400, =1200.  H·y tÝnh sè ®o x cña gãc B.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I/ PhÇn  tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (2®)
           Em h·y khoanh trßn vµo tr­íc ®¸p ¸n ®óng:
1. §­êng th¼ng xy lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB khi :
A.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB.
B.  §­êng th¼ng xy ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
C.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.
2. Hai gãc ®èi ®Ønh th×:
         A.  B»ng nhau           B.  Bï nhau           C. Phô nhau             D. Kh¸c nhau.
3. NÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng b l¹i vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th×
A.  §­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c
B.  §­êng th¼ng a c¾t ®­êng th¼ng c
C.  §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng c
D.  §­êng th¼ng a th¼ng gãc víi ®­êng th¼ng c
4. NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song.
A.     CÆp gãc ®ång vÞ bï nhau .
B.     CÆp gãc trong cïng phÝa b»ng nhau.
C.     CÆp gãc so le trong b»ng nhau.
5. Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th×.
       A.      Chóng c¾t nhau             B. Chóng trïng nhau   C. Chóng song song.
6. Ba ®­êng th¼ng a, b, c cïng ®i qua ®iÓm O (nh­ h×nh vÏ) khi ®ã ta cã:
A. Ba cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                     a            b
B.  Bèn cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                      O
C.  N¨m cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                                           c
D.  S¸u cÆp gãc ®èi ®Ønh
7. Gãc t¹o bìi hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï lµ.          
      A.  Gãc tï               B. Gãc bÑt
      C.  Gãc vu«ng              D. Phô nhau
8. Cho 3 ®­êng th¼ng a, b, c ph©n biÖt. BiÕt a c  vµ b c , suy ra
      A.  a trïng víi b             B. a vµ b c¾t nhau
      C.  a // b                          D. a b 
II/ Tù luËn. (8®)
Bµi 1 :  Cho ®o¹n th¼ng CD dµi 22mm. H·y vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy vµ nãi râ c¸ch vÏ.
Bµi 2 :  H·y vÏ h×nh, ghi gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn cña ®Þnh lÝ sau :
    “NÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× chóng song song víi nhau”.
Bµi 3 : VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi sau :
-          VÏ gãc AOB cã sè ®o b»ng 500. LÊy ®iÓm P bÊt k× n»m trong gãc AOB.
-          VÏ qua P ®­êng th¼ng m vu«ng gãc víi OA, vµ ®­êng th¼ng n song song víi OB.
Bµi 4 : Cho h×nh vÏ, biÕt a//b , ¢=300, =1400.  H·y tÝnh sè ®o x cña gãc B.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm
I/  (2 ®iÓm)    Mçi c©u 0,25®.
1
2
3
4
5
6
7
8
C
A
C
C
C
D
C
C

 
II/ (8 ®iÓm)
 
Bµi 1 :  (2®)      (H×nh vÏ: 0,5®)
C¸ch vÏ :    - VÏ ®o¹n th¼ng MN = 26mm.  (0,5®)
     - Trªn ®o¹n th¼ng MN x¸c ®Þnh trung ®iÓm O sao cho
        OM = ON = 13mm. (0,5®)
     - Qua O kÎ ®­êng th¼ng d vu«ng gãc víi MN, ta ®­îc d lµ ®­êng
       trung trùc cña ®o¹n th¼ng MN. (0,5®)
Bµi 2 :  (1,5®)   (H×nh vÏ: 0,5®)
 
GT :     ac , bc       (0,5®)
KL  :    a//b                   (0,5®)
 
 
 
Bµi 3 :(1,5®)
 
(§óng mçi ý:0,5®)
 
 
 
Bµi 4 :(3®)
 
 
 
 
 
 
 
 
-          Qua B kÎ ®­êng th¼ng c//a, mµ a//b c//b. (0,5®)
V× c//a = ¢= 300 (v× so le trong). (0,5®)
V× c//b + = 1800 (v× hai gãc trong cïng phÝa).(0,5®)
                          = 1800 -= 1800 - 1300 = 500.(0,5®)
VËy sè ®o x cña gãc B lµ: =+= 300 +500= 800. (1®)
__________ _________ 
 
V. KÕt qu¶ kiÓm tra vµ rót kinh nghiÖm:
1. KÕt qu¶ kiÓm tra:
 
Líp
0-
3-
5-
6,5-
8-10
7A
 
 
 
 
 
7B
 
 
 
 
 
7C
 
 
 
 
 
2. Rót kinh nghiÖm:
…………………………………………………………………………………………………………..
__________ _________

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-10-22 20:09:05 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.19 M | File type: doc
lần xem

đề thi Kiểm tra 1 tiết Hình 7 kì I HOT, Toán học. kiÓm tra ch’­¬ng i H×nh häc 7 I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - KiÓm tra sù hiÓu bµi cña häc sinh. 2. KÜ n¨ng: - BiÕt diÔn ®¹t c¸c tÝnh chÊt (®Þnh lÝ) th«ng qua h×nh vÏ. - BiÕt vÏ h×nh theo tr×nh tù b»ng l

https://tailieuhoctap.com/de-thi/kiem-tra-1-tiet-hinh-7-ki-i-hot.wcvhxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan