PHÒNG GD VÀ ĐT HOÀI NHƠN
TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI TÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /KH-LL


Hoài Tân, ngày 01 tháng 6 năm 2019


KẾ HOẠCH
Tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Căn cứ chức năng quyền hạn của Hiệu trưởng được qui định trong Điều lệ Trường Tiểu học do BGD-ĐT ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT- BGD-ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ truởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ công văn số 697/SGDĐT-QLCLGD-GDTX của Sở GD và ĐT Bình Định ra ngày 17 tháng 4 năm 2019 v/v tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020;
Căn cứ công văn số 288/PGD-TH của Phòng GD và ĐT Hoài Nhơn ra ngày 10 tháng 5 năm 2019 v/v tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 của Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân;
Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 như sau:
I. Mục đích
- Huy động 100% trẻ trong độ tuổi ( sinh năm 2013 trở về trước) vào lớp 1.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện, tạo thuận lợi cho trẻ bước vào lớp 1 với tâm lý ham muốn, tự tin khi chuyển sang một môi trường học tập mới.
- Có kế hoạch sắp xếp lớp cho phù hợp với điều kiện học sinh.
- Nhà trường nắm được những thông tin về học sinh, phụ huynh để sớm có biện pháp phối hợp với phụ huynh tốt hơn và tham mưu kịp thời với các cấp lãnh đạo về công tác giáo dục.
- Nhằm hoàn thành chỉ tiêu PCGDTH đúng độ tuổi.
II. Nội dung
1. Điều tra trẻ
- Đối tượng trẻ cần điều tra: Trẻ có độ tuổi sinh năm 2013 trở về trước trên địa bàn xã Hoài Tân chưa ra lớp tiểu học.
- Điều tra và cập nhật đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu của hồ sơ.
2. Tuyển sinh
2.1 Đối tượng tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020 là:
-Trẻ có độ tuổi sinh năm 2013 trở về trước chưa ra lớp tiểu học trên địa bàn xã Hoài Tân. Không tuyển trẻ không có hộ khẩu ở địa bàn xã Hoài Tân.
2.2 Thời gian tuyển sinh: 16/06 – 15/7/2019
* Hồ sơ tuyển sinh:
Phụ huynh đi làm hồ sơ nhập học cho học sinh cần mang theo:
- 01 bản sao giấy khai sinh của trẻ em cần nhập học hợp lệ để lưu trong hồ sơ học sinh.
- Sổ hộ khẩu của gia đình ( có tên học sinh)
-01 bản chính giấy khai sinh để đối chiếu
- 01 đơn xin nhập học.
2.3 Thành phần ban tuyển sinh:
- Nguyễn Thị Bích Sương: Chủ tịch HĐ8TS
- Đặng Văn Mười: P. Chủ tịch HĐ8TS
- Lê Thị Út: Thư ký
- Nguyễn Thị Thu Hương: Ủy viên
- Lê Thị Bích Loan: Ủy viên
-Bùi Thị Bích Vy: Ủy viên
- Nguyễn Thị Kim Trinh: Ủy viên
- Nguyễn Thị Bích Nhàng: Ủy viên
Nguyễn Thị Thanh Tâm. Ủy viên
2.4 Nhiệm vụ của cán bộ tuyển sinh
- Nhận 1 bản sao giấy khai sinh trẻ hợp lệ, 1 đơn xin nhập học, cần đối chiếu giấy khai sinh và sổ hộ khẩu phải khớp với nhau.
- Lập danh sách trẻ tuyển sinh theo mẫu.
- Tư vấn với phụ huynh về chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trẻ đến trường cũng như phương pháp tác động để trẻ đến trường với tâm lý ham muốn, tự tin.
- Nộp toàn bộ hồ sơ tuyển sinh về trường sau khi kết thúc tuyển sinh.
3. Nhiệm vụ của nhà trường
- Chỉ đạo giải quyết những khó khăn trong quá trình tuyển sinh.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh trẻ vào lớp 1 năm học 2019-2020. Đề nghị đ/c tổ trưởng chuyên môn tổ 1, các cán bộ giáo viên, nhân viên được phân công tuyển sinh tổ chức thực hiện.
Nơi nhận:
- Tổ Văn phòng, tổ 1;
- Lưu VT, CM.
HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký)

 Nguyễn Thị Bích Sương