Trường TH Nghĩa Hiệp
Họ và tên:………………..
…………………………
Lớp:………SBD:……….
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
Năm học: 2011 – 2012
Môn : Tiếng Việt –Lớp 2
Ngày thi:…../5/2012
GT1ký
số mật mãGT2ký
STT

==============================================================
Điểm
Giám khảo 1 ký
Giám khảo 2 ký
số mật mã
số thứ tự

Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian giao đề)
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 2
Môn thi: Tiếng Việt .
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
1. Câu: " Bạn Nhung là học sinh lớp 2C." được cấu tạo theo mẫu câu nào trong 3 mẫu câu nào dưới đây?
A. Ai là gì? B. Ai làm gì? C. Ai thế nào?
2. Những cặp từ nào dưới đây trái nghĩa với nhau?
A. leo – chạy B. ẩn – hiện C. luyện tập - rèn luyện
3. Bộ phận in đậm trong câu:" Ngày hôm sau , Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về .” trả lời cho câu hỏi nào?
A. Vì sao? B. Để làm gì? C. Khi nào?
4. Cặp từ ngữ nào dưới đây là cặp từ cùng nghĩa:
A. nhường nhịn – thương yêu B. chăm chỉ - cần cù C. yêu quý - giúp đỡ
5. Từ nào dưới đây viết đúng chính tả?
A. trời nắng B. no lắng C. nên xuống
6. Từ chỉ đặc điểm của người là:
A. Nhân hậu B. xanh tốt C. mang vác
7. Viết gh khi nào ?
A. Đứng trước a, o, ô B. Đứng trước a, i, e C. Đứng trước i, e, ê
II: TỰ LUẬN (13 điểm)
Câu 1. (2 điểm). Đọc hai câu văn sau:
Cây bàng già , hoa phượng nở đỏ rực. Những chú chim chuyền cành nhanh thoăn thoắt.
* Em hãy tìm:
- Các từ chỉ sự vật: .....................................................................................................................
- Các từ chỉ hoạt động: ...............................................................................................................
- Các từ chỉ đặc điểm: ................................................................................................................

HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO PHẦN NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ BỊ RỌC ĐI MẤT============================================================
Câu 2: ( 4 điểm ) a, Nhớ và viết lại một khổ thơ em thích trong bài “ Lượm ”.

 b, Vì sao em thích khổ thơ ấy?