Các đề luyện thi

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Trường TH Nghĩa Hiệp
Họ và tên:……………….. …………………………
Lớp:………SBD:……….
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
Năm học: 2011 – 2012
Môn : Tiếng Việt  –Lớp 2
Ngày thi:…../5/2012
GT1ký số mật mã GT2ký STT ==============================================================
Điểm
Giám khảo 1 ký
Giám khảo 2 ký
số mật mã
số thứ tự
Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian giao đề)
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI  CẤP TRƯỜNG LỚP 2
Môn thi: Tiếng Việt  .
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
1. Câu: " Bạn Nhung là học sinh lớp 2C." được cấu tạo theo mẫu câu nào trong 3 mẫu câu nào dưới đây?
A. Ai là gì?                      B. Ai làm gì?                     C. Ai thế nào?
2. Những cặp từ nào dưới đây trái nghĩa với nhau?
     A. leo – chạy                     B. ẩn  –  hiện             C. luyện tập  - rèn luyện
3. Bộ phận in đậm trong câu:" Ngày hôm sau , Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về .”  trả lời cho câu hỏi nào?
A. Vì sao?                           B. Để làm gì?                              C. Khi nào?
4. Cặp từ ngữ nào dưới đây là cặp từ cùng nghĩa:
    A. nhường nhịn – thương yêu     B. chăm chỉ - cần cù         C.   yêu quý -  giúp đỡ
5. Từ nào dưới đây viết đúng chính tả?
     A. trời nắng                               B. no lắng                            C. nên xuống                
6. Từ chỉ đặc điểm của người là:
A.  Nhân hậu                          B. xanh tốt                           C. mang vác                
7. Viết gh khi nào ?
       A. Đứng trước a, o, ô             B. Đứng trước a, i, e            C. Đứng trước i, e, ê
II: TỰ LUẬN (13 điểm)
Câu 1. (2  điểm). Đọc hai câu văn sau:
      Cây bàng già , hoa phượng nở đỏ rực. Những chú chim chuyền cành nhanh thoăn thoắt.
* Em hãy tìm:
      - Các từ chỉ sự vật: .....................................................................................................................
      - Các từ chỉ hoạt động: ...............................................................................................................
      - Các từ chỉ đặc điểm: ................................................................................................................

 
HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO PHẦN NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ BỊ RỌC ĐI MẤT
 
 
============================================================
Câu 2: ( 4 điểm )   a, Nhớ và viết lại một khổ thơ em thích trong bài “ Lượm ”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      b, Vì sao em thích khổ thơ ấy?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 3. (7 điểm). Viết một đoạn văn ngắn (8 đến 9 câu) kể về một con vật mà em thích.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA HIỆP
HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI THI  HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN : TIẾNG VIỆT -  LỚP 2
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
 
C©u
C©u 1
C©u 2
C©u 3
C©u 4
C©u 5
C©u 6
Câu 7
§¸p ¸n ®óng
A
B
C
B
A
A
C
 
II: TỰ LUẬN (13 điểm)
Câu 1. (2 điểm). 
- Các từ chỉ sự vật: cây bàng, hoa phượng, chú chim , cành .
- Các từ chỉ hoạt động: nở ,chuyền.
- Các từ chỉ đặc điểm: già, đỏ rực , nhanh thoăn thoắt.
Câu 2: ( 4 điểm )
       a, ( 3 điểm )Nhớ và viết lại một khổ thơ em thích trong bài “ Lượm ”. ( Yêu cầu viết đúng và đẹp – được điểm tối đa .Trình bày xấu và viết sai trừ điểm )
       b, ( 1 điểm )Vì sao em thích khổ thơ ấy?
 
Câu 3: (7 điểm). Viết một đoạn văn ngắn (8 đến 9 câu) kể về một con vật mà em thích.
- Giới thiệu được con vật mà em thích .
- Con vật đó của nhà em hay của ai
- Nêu được hình dáng con vật đó có đặc điểm ( lông ,mắt ...) gì nổi bật .
- Hoạt động của con vật đó có gì ngộ nghĩnh , đáng yêu.
- Tình cảm của em đối với con vật đó như thế nào ...
- Kể về sự chăm sóc và tình cảm cuả em đối với cây đó.
Lưu ý: Nếu bài viết không đủ số lượng câu, kể sơ sài, sai nhiều lỗi chính tả thì tuỳ mức độ để đánh giá điểm.
Nếu bài viết tẩy xoá, chưa biết trình bày đoạn văn trừ từ 0,5 đến 1 điểm.
 
 
...................................HẾT......................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường TH Nghĩa Hiệp
Họ và tên:………………..
…………………………
Lớp:………SBD:……….
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
Năm học: 2011 – 2012
Môn : TOÁN –Lớp 2
Ngày thi:…../5 /2012
GT1ký
số mật mã
GT2ký
STT
==============================================================
Điểm
Giám khảo 1 ký
Giám khảo 2 ký
số mật mã
số thứ tự
Thời gian làm bài : 60 phút ( không kể thời gian giao đề)
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 2
Môn thi: TOÁN.
PHẦN I: TRẮC  NGHIỆM  (4 điểm)   .  Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:
Câu 1: 1 đôi  gà và 4 con chó thì có tất cả …………….cái chân
       A . 16                        B. 20                          C. 18
 
Câu 2:  Số liền trước số nhỏ nhất có 3 chữ số là số:
             A. 100                      B.101                               C.99
 
Câu 3:  Số đem nhân với 3 được kết quả bằng 27 là số:
   A.9                                 B.8                     C. 7  
 
Câu 4: Viết  tổng sau thành tích: a + a + a + a + a + a =
 
          A. a x 5                             B. a x 6                               C.  a  x 4
 
Câu 5:  Nhà Tâm nuôi 50 con gà, mẹ đem bán số gà. Vậy nhà Tâm đã bán số con gà là :
     A. 10                    B. 5                        C. 20
 
Câu 6: §iÒn sè thÝch hîp: 3m5dm  = ……..dm.
      
          A.305 dm                  B. 53dm                               C. 35dm 
 
Câu 7:   Hình bên có:                                  
a, ……… hình vuông                                               
b, …….... hình tam giác.
C©u 8: Bạn Hồng nói với Huệ: “Bạn sướng thật, năm nào cũng được tổ chức sinh nhật. Còn tớ thì cứ 4 năm mới được tổ chức sinh nhật 1 lần.”  Em hãy đoán xem Hồng sinh nhật ngày, tháng nào ?
Trả lời:      Hồng sinh nhật ngày …………. tháng …………
II. PHẦN : TỰ LUẬN.  (6 điểm )   
Câu 1:. (1 điểm ). Tính nhanh  :
     a) 17 + 25 + 13 + 45                  b) 20 – 18 + 16 -14 + 12 – 10 + 8 – 6 + 4 -2
      =.............................                     = .................................................................
      =.............................                     = ................................................................
      =..............................                    = ...............................................................

 
HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO PHẦN NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ BỊ RỌC ĐI MẤT
 
 
============================================================
Câu 2: (1 điểm ) .Tìm x ?    
         a) 4  x  x = 36 : 4+31                                           b) 99
           ................................                                       ...........................................
          .................................                                       ...........................................
          ................................                                        ..........................................
                                                                                   .........................................
 
Câu 3.: (1 điểm ) .Số ?    
                              -17                +25               - 8                   +10        90                                                                                                                                                                           
                   
 
Câu 4:( 2 điểm)  .Bạn Minh hái được 52 bông hoa , như vậy bạn Minh hái nhiều hơn bạn Hằng 9 bông hoa . Hỏi bạn Hằng hái được bao nhiêu bông hoa ?
                Em sẽ làm gì để hai bạn hái được số bông hoa như nhau?
           Tóm tắt                                                                      Bài giải         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C©u 5: (1 điểm ).Hai số có tổng bằng 663 ,nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm vào số hạng thứ hai 35 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TR­êng tiÓu häc nghÜa hiÖp.
H­íng dÉn chÊm
M«n: To¸n-lớp 2
I.Tr¾c nghiÖm : ( 4 ®iÓm)  - Mçi câu ®óng: 0,5 ®iÓm)
 
C©u
C©u 1
C©u 2
C©u 3
C©u 4
C©u 5
C©u 6
§¸p ¸n ®óng
B
C
A
B
A
C
 
 Câu 7:   Hình bên có:                                  
a, ……6… hình vuông                                               
b, ……6.... hình tam giác.
Câu 8 .Hồng sinh nhật ngày ………29…. tháng 2…………
II. PHẦN  TỰ LUẬN:  (6 điểm )   
Câu 1:. Tính nhanh : ( 1 điểm )
             a) 17 + 25 + 13 + 45                     b) 20 – 18 + 16 -14 + 12 – 10 + 8 – 6 + 4 -2
                =17 + 13 + 25 + 45                  =   (20 -18) +(16-14) +(12 -10) +(8-6) +(4-2)
               =     30     + 70                          =         2    +      2         +    2       +  2     + 2
               =        100                                 =            10
Câu 2:  Tìm x ? ( 1 điểm )
   
         a) 4  x  x = 36 : 4+31                                              b) 99
             4  x x  = 40                                                     Đã biết  99
                    x  = 40 : 4                                                      Suy ra : x + 45 = 100 - 45
                    x = 10                                                                         x          =  55
Câu 3.: Số ? ( 1 điểm )
   
                              -17                +25       88       - 8       80      +10        90                                                                                                                                                                           
                   
Câu 4 (2điểm )
                                                    Bài giải
                               Bạn Hằng hái được số bông hoa là :( 0,5 điểm)
                                                  52 – 9  = 43 ( bông ) ( 0,5điểm )
Vậy để hai bạn có số bông hoa bằng nhau thì bạn Hằng phải hái thêm 9 bông hoa nữ:
( 1 điểm)
 
Câu 5  ( 1 điểm )
Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm vào số hạng thứ hai 35 đơn vị thì tổng mới sẽ tăng thêm 35 đơn vị . Vậy tổng mới khi đó sẽ là :
                                          663 + 35 = 698
                                               Đáp số : 698
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC
TRƯ­ỜNG T.H. NAM TRÂN
 
 
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
 
Bài 1 : ( 4 điểm):  Các từ chỉ sự vật trong đoạn văn trên là: Con trâu, bác Chính, cày, ruộng,  nước.
 
Bài 2 : ( 3 điểm):  Ta điền dấu chấm và viết đúng như sau: “ Sáng nào Ba mẹ em cũng dậy rất sớm. Mẹ dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa sáng. Ba thì xách nước đổ vào bể rồi chuẩn bị xe để chở mẹ đến trường dạy học.”

Bài 3 : ( 5 điểm): Học sinh tự viết 2 khổ thơ và nói vì sao em thích.
 -Viết đúng đủ 2 khổ thơ bất kỳ trong bài Lượm cho 3 điểm
 -Nêu được, lý do thích hợp, cho 2 điểm.
 
Bài 4 : ( 3 điểm): Ta gạch như sau: (Mỗi  câu 1 điểm, mỗi phần đúng 0,5 điểm)
-         Con trâu  là bạn của nhà nông  
-         Chi   đến tìm bông cúc màu xanh
-         Ngựa  phi nhanh như  bay.
 
Bài 5  : ( 5 điểm):  Viết được đoạn văn ( khoảng 5- 7 câu), đầy đủ nội dung.
 
...................................HẾT......................................
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-09-03 14:09:48 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 100 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.42 M | File type: doc
lần xem

đề thi Các đề luyện thi, Toán học. Trường TH Nghĩa Hiệp Họ và tên:……………….. ………………………… Lớp:………SBD:………. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Năm học: 2011 – 2012 Môn : Tiếng Việt –Lớp 2 Ngày thi:…../5/2012 GT1ký số mật mã GT2ký STT =====================

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc/cac-de-luyen-thi.cw760q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác