BÁO CÁO TUYỂN SINH

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  HOÀI NHƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC số 2 HOÀI TÂN
Số:           /BC-Tr
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hoài Nhơn, ngày 30  tháng 7 năm 2019
 
BÁO CÁO
Kết quả xét tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020       
Kính gửi:
-UBND huyện Hoài Nhơn;
-Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn.
Thực hiện Công văn số 288/PGD-TH ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn về việc Hướng dẫn tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020;
Căn Căn cứ kế hoạch tuyển sinh số 06 ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Hoài Tân về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 - 2020;
Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân  đã tiến hành xét tuyển vào lớp 1 năm học 2019-2020 và báo cáo kết quả như sau:
 
1. Thời gian tiến hành:
- Phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển tại trường từ 16/06/2019 đến 15/7/2019.
- Hội đồng tuyển sinh nhà trường bắt đầu xét tuyển từ 02/07/2019 đến 22/7/2019.
- Báo cáo số lượng tuyển sinh vào lớp 1 cho Phòng  Giáo dục và Đào tạo (bộ phận tiểu học) vào ngày .../8/2019.
 
2. Thành phần:
- Nguyễn Thị Bích Sương:      Chủ tịch HĐTS
- Đặng Văn Mười:                  P. Chủ tịch HĐTS
- Lê Thị Út: Thư ký
- Nguyễn Thị Thu Hương:      Ủy viên
- Lê Thị Bích Loan:                Ủy viên
- Bùi Thị Bích Vy:                   Ủy viên
- Nguyễn Thị Kim Trinh:        Ủy viên
- Nguyễn Thị Bích Nhàng:      Ủy viên
- Nguyễn Thị Thanh Tâm.      Ủy viên
 
3. Tổng hợp kết quả xét tuyển:
3.1- Tổng số học sinh trong độ tuổi học tại các trường Mẫu giáo Mầm non trên địa bàn trường được tuyển sinh(theo số liệu các trường Mẫu giáo):
 

 
Tổng số học sinh 
Nữ
Dân Tộc
Nữ dân tộc
TRONG ĐÓ
6 Tuổi (2013)
7 Tuổi (2012)
8 Tuổi (2011)
9 Tuổi (2010)
10 Tuổi (2009)
141
63
kinh
 
139
1
1
0
0
 
 
3.2- Tổng số học sinh trong độ tuổi có hộ khẩu trên địa bàn trường được tuyển sinh(theo Phổ cập GD):
 
Tổng số học sinh 
Nữ
Dân Tộc
Nữ dân tộc
TRONG ĐÓ
6 Tuổi (2013)
7 Tuổi (2012)
8 Tuổi (2011)
9 Tuổi (2010)
10 Tuổi (2009)
141
63
kinh
 
139
1
1
0
0
 
3.3- Số học sinh trên địa bàn trường đã tuyển sinh vào lớp1 năm học 2019-2020:
 
Số HS trên địa bàn được tuyển
Nữ
Dân Tộc
Nữ dân tộc
TRONG ĐÓ
6 Tuổi (2013)
7 Tuổi (2012)
8 Tuổi (2011)
9 Tuổi (2010)
10 Tuổi (2009)
141
63
kinh
 
139
1
1
0
0
3.3- Số học sinh trái tuyến trong huyện trường đã tuyển sinh vào lớp1 năm học 2019-2020:
 
Số HS trái tuyến đã tuyển
Nữ
Dân Tộc
Nữ dân tộc
TRONG ĐÓ
6 Tuổi (2013)
7 Tuổi (2012)
8 Tuổi (2011)
9 Tuổi (2010)
10 Tuổi (2009)
0
0
 
 
 
 
 
 
 
3.4- Số học sinh trái tuyến ngoài huyện trường đã tuyển sinh vào lớp1 năm học 2019-2020:
 
Số HS trái tuyến đã tuyển
Nữ
Dân Tộc
Nữ dân tộc
TRONG ĐÓ
6 Tuổi (2013)
7 Tuổi (2012)
8 Tuổi (2011)
9 Tuổi (2010)
10 Tuổi (2009)
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5- Tổng số học sinh trường đã tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020:
(Gồm học sinh trên địa bàn và học sinh trái tuyến)
Tổng số HS trường đã tuyển
Nữ
Dân Tộc
Nữ dân tộc
TRONG ĐÓ
6 Tuổi (2013)
7 Tuổi (2012)
8 Tuổi (2011)
9 Tuổi (2010)
10 Tuổi (2009)
141
63
kinh
 
139
1
1
0
0
 
4. Đánh giá:

- Ưu điểm (thuận lợi): Đa số phụ huynh có con em tuyển sinh thuộc địa bàn trong xã
- Phần lớn các em đều qua lớp mẫu giáo.  Đa số con em được tuyển vào lớp 1 có đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 
- Hạn chế (khó khăn):
 - Cơ sở vật chất còn thiếu để tổ chức bán trú theo nhu cầu của phụ huynh.
 
5. Những đề xuất, kiến nghị:
- Lãnh đạo cấp trên quan tâm đầu tư cơ sở, vật chất kịp thời.
 
 
  Nơi nhận:                                                                                 
- UBND huyện;
- LĐ, bộ phận TH;
- Lưu: VT.                                                     
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
      Nguyễn Thị Bích Sương
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-08-21 15:12:29 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
lần xem

đề thi BÁO CÁO TUYỂN SINH, Toán học. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀI NHƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC số 2 HOÀI TÂN Số: /BC-Tr CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoài Nhơn, ngày 30 tháng 7 năm 2019 BÁO CÁO Kết quả xét tuyể

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc/bao-cao-tuyen-sinh.rc360q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác