PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀI NHƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC số 2 HOÀI TÂN
Số: /BC-Tr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hoài Nhơn, ngày 30 tháng 7 năm 2019


BÁO CÁO
Kết quả xét tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020
Kính gửi:
-UBND huyện Hoài Nhơn;
-Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn.
Thực hiện Công văn số 288/PGD-TH ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn về việc Hướng dẫn tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020;
Căn Căn cứ kế hoạch tuyển sinh số 06 ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Hoài Tân về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 - 2020;
Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân đã tiến hành xét tuyển vào lớp 1 năm học 2019-2020 và báo cáo kết quả như sau:

1. Thời gian tiến hành:
- Phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển tại trường từ 16/06/2019 đến 15/7/2019.
- Hội đồng tuyển sinh nhà trường bắt đầu xét tuyển từ 02/07/2019 đến 22/7/2019.
- Báo cáo số lượng tuyển sinh vào lớp 1 cho Phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận tiểu học) vào ngày .../8/2019.

2. Thành phần:
- Nguyễn Thị Bích Sương: Chủ tịch HĐTS
- Đặng Văn Mười: P. Chủ tịch HĐTS
- Lê Thị Út: Thư ký
- Nguyễn Thị Thu Hương: Ủy viên
- Lê Thị Bích Loan: Ủy viên
- Bùi Thị Bích Vy: Ủy viên
- Nguyễn Thị Kim Trinh: Ủy viên
- Nguyễn Thị Bích Nhàng: Ủy viên
- Nguyễn Thị Thanh Tâm. Ủy viên

3. Tổng hợp kết quả xét tuyển:
3.1- Tổng số học sinh trong độ tuổi học tại các trường Mẫu giáo Mầm non trên địa bàn trường được tuyển sinh(theo số liệu các trường Mẫu giáo):Tổng số học sinh
Nữ
Dân Tộc
Nữ dân tộc
TRONG ĐÓ

6 Tuổi (2013)
7 Tuổi (2012)
8 Tuổi (2011)
9 Tuổi (2010)
10 Tuổi (2009)

141
63
 kinh

139
1
1
0
03.2- Tổng số học sinh trong độ tuổi có hộ khẩu trên địa bàn trường được tuyển sinh(theo Phổ cập GD):

Tổng số học sinh
Nữ
Dân Tộc
Nữ dân tộc
TRONG ĐÓ

6 Tuổi (2013)
7 Tuổi (2012)
8 Tuổi (2011)
9 Tuổi (2010)
10 Tuổi (2009)

141
63
 kinh

139
1
1
0
0


3.3- Số học sinh trên địa bàn trường đã tuyển sinh vào lớp1 năm học 2019-2020:

Số HS trên địa bàn được tuyển
Nữ
Dân Tộc
Nữ dân tộc
TRONG ĐÓ

6 Tuổi (2013)
7 Tuổi (2012)
8 Tuổi (2011)
9 Tuổi (2010)
10 Tuổi (2009)

141
63
 kinh

139
1
1
0
0

3.3- Số học sinh trái tuyến trong huyện trường đã tuyển sinh vào lớp1 năm học 2019-2020:

Số HS trái tuyến đã tuyển
Nữ
Dân Tộc
Nữ dân tộc
TRONG ĐÓ

6 Tuổi (2013)
7 Tuổi (2012)
8 Tuổi (2011)
9 Tuổi (2010)
10 Tuổi (2009)

0
0
3.4- Số học sinh trái tuyến ngoài huyện trường đã tuyển sinh vào lớp1 năm học 2019-2020:

Số HS trái tuyến đã tuyển
Nữ
Dân Tộc
Nữ dân tộc
TRONG ĐÓ

6 Tuổi (2013)
7 Tuổi (2012)
8 Tuổi (2011)
9 Tuổi (2010)
10 Tuổi (2009)

0
0

3.5- Tổng số học sinh trường đã tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020:
(Gồm học sinh trên địa bàn và học sinh trái tuyến)
Tổng số HS trường đã tuyển
Nữ
Dân Tộc
Nữ dân tộc
TRONG ĐÓ

6 Tuổi (2013)
7 Tuổi (2012)
8 Tuổi (2011)
9 Tuổi (2010)
10 Tuổi (2009)

141
63
 kinh

139