de thi vong 1 chuyen Thai Binh

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Së Gi¸o dôc - §µo t¹o
Th¸i B×nh
§Ò thi tuyÓn sinh líp 10 THPT Chuyªn Th¸i B×nh
N¨m häc 2011 - 2012
M«n:  To¸n
Thêi gian: 120 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u 1. (2,0 ®iÓm) Cho biÓu thøc:
P = +   -  víi  x≥ 0 ; x≠ 4
1)     Rót gän P
2)     T×m x ®Ó P =
C©u 2. (2,0 ®iÓm) Cho Parabol(P): y=x2 vµ ®­êng th¼ng (d): y=(m-1)x + 3(4-m) ,m lµ tham sè
1)T×m täa ®é giao ®iÓm cña (d) vµ (P) khi m = -2
2)T×m ®iÒu kiÖn cña m ®Ó (d) c¾t (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt cã hoµnh ®é lín h¬n 2
C©u 3. (2,0 ®iÓm)  1)Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh:

2) Cho ph­¬ng tr×nh: x2- (2k+1)x + k2+1 = 0   (1) , k lµ tham sè.T×m gi¸ trÞ nhánhÊt cña biÓu thøc: F= x12 + x22- x1x2 víi x1;  x2 lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh (1)
C©u 4. (3,5 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC nhän, néi tiÕp ®­êng trßn (O;R) cã ®­êng cao AH = .Gäi D vµ E lÇn l­ît lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña H trªn AB vµ AC.Chøng minh r»ng.
1)                   2) vµ ®ång d¹ng
3) AO vu«ng gãc DE         4) DiÖn tÝch tam gi¸c AED b»ng diÖn tÝch tø gi¸c BCED
C©u 5. (0,5 ®iÓm) Cho a, b, c lµ c¸c sè  lµ sè ®o ba c¹nh cña mét tam gi¸c cã chu vi b»ng 2.
 T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: S = a2 + b2 +  c2 + 2abc
 
--- HÕt ---

Hä vµ tªn thÝ sinh:.................................................................. Sè b¸o danh:.................

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-06-24 15:05:54 | Thể loại: Toán 9 | Lần tải: 112 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
lần xem

đề thi de thi vong 1 chuyen Thai Binh, Toán 9. Së Gi¸o dôc - §µo t¹o Th¸i B×nh §Ò thi tuyÓn sinh líp 10 THPT Chuyªn Th¸i B×nh N¨m häc 2011 - 2012 M«n: To¸n Thêi gian: 120 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) C©u 1. (2,0 ®iÓm) Cho biÓu thøc: P = + - v

https://tailieuhoctap.com/dethitoan9/de-thi-vong-1-chuyen-thai-binh.qw94wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan