Đề kiểm tra toán 9 kì 2+ĐA

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
ĐỀ THI HỌC KỲ II  LỚP 9
(THAM KHẢO)
 
Bài 1 ( 2đ ) :
Giải phương trình và hệ phương trình.
 
 
  a) x4 – x2  -   12 = 0.
  b)
 
Bài 2  ( 1,5đ ) :
Cho (P) : y = -x2
a)     Vẽ đồ thị hàm số.
b)     Tìm các điểm thuộc dồ thị hàm số biết tung độ bằng - 4
Bài 3 ( 2,5đ ):
Cho phương trình               x2 – mx – 1 + m = 0 (m : tham số ).
a) Chứng tỏ phương trình luôn có nghiệm với mọi m.
b) Gọi x1 , x2 là nghiệm của phương trình, không giải phương trình. Hãy tính theo m giá trị biểu thức.
                                      M = x12 + x22 – 6x1.x2.
c)     Tìm gi trị nhỏ nhất của M và giá trị tương ứng của m.
Bi 4 :
Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngồi đường tròn. Từ M kẻ các tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn .
a)C/m : tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn. Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác.
b)Cát tuyến qua M cắt đường tròn tại 2 điểm I và K (I nằm giữa M và K). C/m : MB2 = MI.MK.
c)Cho E là trung điểm IK. C/m : E, O, A, M, B cùng nằm trên 1 đường tròn và EM là phân giác của góc AEB.
d)OE cắt AB ở H. C/m : HI và HK là tiếp tuyến của đường tròn (O).
 
Bài 5 : (1/2 điểm)                                                                                         
Cho hai số a và b khác 0 thỏa mãn : 1/a + 1/b = 1/2                                    
Chứng minh phương trình ẩn x sau luôn có nghiệm :                                       
(x2 + ax + b)(x2 + bx + a) = 0.           

ĐÁP ÁN
 
BÀI 1: ( 2 đ )
Giải đúng, mỗi phương trình được 1đ
 
a) x4 – x2  -   12 = 0.
Đặt x2= t   ĐK t0
PT trở thành t2 – t  -   12 = 0.
=(-1)2-4.1 (-12)=49
= 7
    t1=4 ; t2=-3
t2=-3 không thỏa mãn ĐK
x2 =    t1=4    x=2 hoặc x=-2

BÀI 2: ( 1,5 đ )
Bảng giá trị đúng 0,5đ, vẽ đúng 0,5đ.
Tìm đúng 2 điểm 0,5 đ.
Thay y=-4 vào pt  y = -x2
X2=4   x=2 hoặc x=-2
 
 
BÀI 3: ( 2,5đ )
Chứng minh đúng phương trình luôn có nghiệm 0,75đ.
(Tính hoặc a+b+c=0)
Tìm đúng biểu thức M đ.
Làm đúng câu c) 0,75đ.
BÀI 4:  ( 3,5 đ )
1) Chứng minh đúng tứ giác nội tiếp ( 0.75đ). Xác định đúng tâm đường tròn ngoại tiếp ( 0.25đ)
2) Chứng minh hai tam giác đồng dạng đúng ( 0,75 đ). Xác định đúng hệ thức
( 0.25 đ ).
3) Chứng minh đúng  5 điểm nằm trên đường tròn ( 0,25đ ). C/m đúng phân giác ( 0.5đ ).
4)Chứng minh đúng được các tiếp tuyến ( 0,75đ ).
Bài 5
 
 
 Bài 5 : (1/2 điểm)                                                                                         
Cho hai số a và b khác 0 thỏa mãn : 1/a + 1/b = 1/2                                    
Chứng minh phương trình ẩn x sau luôn có nghiệm :                                       
(x2 + ax + b)(x2 + bx + a) = 0.                                                                         
  Bµi 5:
            
(*) , §Ó PT cã nghiÖm  (3)
(**) §Ó PT cã nghiÖm th× (4)
Céng 3 víi 4 ta cã:
(lu«n lu«n ®óng víi mäi a, b)
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-04-30 08:09:46 | Thể loại: Toán 9 | Lần tải: 75 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề kiểm tra toán 9 kì 2+ĐA, Toán 9. ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 9 (THAM KHẢO) Bài 1 ( 2đ ) : Giải phương trình và hệ phương trình. a) x4 – x2 - 12 = 0. b) Bài 2 ( 1,5đ ) : Cho (P) : y = -x2 a) Vẽ đồ thị hàm số. b) Tìm các điểm thuộc dồ thị hàm

https://tailieuhoctap.com/dethitoan9/de-kiem-tra-toan-9-ki-2-da.t3tnvq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác