kiểm tra học kì 1 toán 8 ( hot )

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
  Hä vµ tªn : ..........................................           kiÓm tra häc k×  1                       §Ò 1                  
  Líp 8....                                                    M«n:  To¸n 8.   Thêi gian 90 phót
             §iÓm                                                 Lêi phª cña thµy c« gi¸o
 
 

 C©u 12®. TÝnh        a)   A= 4018xy2 : 2x                  ;   b)   B =       
                              c)  C =                        ;  d)   D =     
C©u 21,5®: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö:     a) xy2 - 2xy + x ;    b)  x3 - 3x2 - 4x + 12                  
C©u 32,5®: Cho biÓu thøc   P =
a1,5®. T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh vµ rót gän P
b0,5® . T×m x ®Ó P = 1.
       c0,5®.  T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó P nhËn gi¸ trÞ nguyªn.
C©u 42®: Cho tø gi¸c ABCD. Hai ®­êng chÐo AC vµ BD b»ng nhau. Gäi  M,N,P,K lÇn l­ît lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh AB,BC,CD,DA.
        a) Tø gi¸c MNPK lµ h×nh g× ? V× sao ?
               b)  §Ó MNP K lµ h×nh vu«ng th× tø gi¸c ABCD cÇn cã thªm ®iÒu kiÖn g× ?
C©u 51®. Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 4cm; BC = 3cm. C¸c ®iÓm N, P lµ trung ®iÓm
         c¸c c¹nh BC vµ CD cña h×nh ch÷ nhËt.  TÝnh diÖn tÝch  vµ
C©u 61®. Cho h×nh thang vu«ng ABCD cã = = 900,  AB = AD =. Qua ®iÓm E thuéc AB, kÎ ®­êng vu«ng gãc víi DE, c¾t BC t¹i F . Chøng minh ED = E F .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hä vµ tªn : ..........................................           kiÓm tra häc k×  1                        §Ò 2                  
  Líp 8....                                                  M«n:  To¸n 8.   Thêi gian 90 phót
             §iÓm                                                 Lêi phª cña thµy c« gi¸o
 
 

C©u 12®. TÝnh     a)   4018x5 : 2x3                   ;   b)          
                             c)                     ;   d)        
C©u 21,5®: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö:     a) ab2 – 2ab + a ;      b)  x3 - 5x2 - 4x + 20                 
C©u 32,5®: Cho biÓu thøc   Q =
a1,5®. T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh vµ rót gän Q.
b0,5®. T×m x ®Ó Q = 1.
       c0,5®. T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó Q nhËn gi¸ trÞ nguyªn.
C©u 42®: Cho tø gi¸c AB MD cã c¹nh AD = BM . Gäi  I,N,P,Q lÇn l­ît lµ trung ®iÓm c¸c ®o¹n th¼ng AB, AM, MD, BD.
        a) Tø gi¸c INPQ lµ h×nh g× ? V× sao ?
               b)  §Ó INPQ lµ h×nh vu«ng th× tø gi¸c ABMD cÇn cã thªm ®iÒu kiÖn g× ?
C©u 51®. Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 6cm; BC = 5cm. C¸c ®iÓm M, Q lµ trung ®iÓm
         c¸c c¹nh AB vµ AD cña h×nh ch÷ nhËt.  TÝnh diÖn tÝch  vµ
C©u 61®. Cho tø gi¸c låi ABCD cã + = 1800 vµ  AB lµ tia ph©n gi¸c cña .  Chøng minh BC = DC.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.(25x3y2 – 15x2y3 + 35x4y4 ) : ( -5x2y2)
 (9x2y2 + 6x2y3 – 15xy) : ( 3xy)
 
 
Cho  x + y = a;  x2 + y2 = b;
 x3 + y3 = c.    Chøng minh r»ng :
a3 – 3ab + 2c = 0  (1)
 
C©u 4: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.
                      a) xy2 - 2xy + x      
a. x3 – 9x2 + 27x – 27 = 0 .
 
               a) x3 + 4x2y + 4xy2 - 16x
               b)
Bµi 3 : Cho biÓu thøc : A =
a . Víi gi¸ trÞ nµo cña x th× gi¸ trÞ cña ph©n thøc A x¸c ®Þnh .
b . Rót gän biÓu thøc A .
                        c . T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ cña A = 2 .
    C©u 5. Cho biÓu thøc: M =
a, T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña M.
c, T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó M nhËn gi¸ trÞ nguyªn.
Bµi 4 : Cho tø gi¸c ABCD . Hai ®­êng chÐo AC vµ BD vu«ng gãc víi nhau.   
           Gäi  M,N,P,Q lÇn l­ît lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh AB,BC,CD,DA.
                a)Tø gi¸c MNPQ lµ h×nh g× ? V× sao ?
                       b) §Ó MNPQ lµ h×nh vu«ng th× tø gi¸c ABCD cÇn cã ®iÒu kiÖn g× ?
     C©u 7. Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB =4cm; BC = 3cm (H×nh vÏ). 
C¸c ®iÓm M,N,P,Q lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh cña h×nh ch÷ nhËt.
TÝnh tæng diÖn tÝch 
 
 Bµi 7:
Cho biÓu thøc
P =
a. T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña biÓu thøc P
b. Rót gän P
c. T×m x ®Ó P = 2008
T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó P nhËn gi¸ trÞ nguyªn
Cho h×nh vu«ng ABCD . Gäi M, N lÇn l­ît lµ trung ®iÓm cña AB vµ BC. C¸c ®­êng th¼ng DN vµ CM c¾t nhau t¹i I. Chøng minh tam gi¸c AID c©n.
hay c/m
Bµi 3

®Ó c/m tam gi¸c AID c©n ta c/m AK võa lµ ®­êng cao võa lµ ®­êng trung tuyÕn ( K lµ trung ®iÓm cña CD)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hs lµm bµi tËp sè 7
§iÒu kiÖn x vµ x 5
rót gän P =
P = 2008 th× x =
P = -1 -  P nhËn gi¸ trÞ nguyªn khi vµ chØ khi x – 5 lµ ­íc cña 4 tõ ®ã t×m ®­îc c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña x lµ 1, 3, 4, 6, 7, 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§¸p ¸n – biÓu ®iÓm
PhÇn I. tr¾c nghiÖm kh¸ch quan:3,5®. Mçi c©u ®óng 0,25®;
C©u1 – B C©u 2 – B C©u 3 . 2x+1 C©u 4- D    C©u 5 – C 
C©u 6 – C C©u 7 – B C©u 8 – A  C©u 10 – C    C©u 12 – B    C©u 11 –a, § b, S
C©u 9 a, b»ng nhau, c¾t nhau; b, song song vµ b»ng nhau.
PhÇn II. Tù luËn: (6,5®)
C©u
Néi dung
§iÓm
13
a, x3 + 4x2y + 4xy2 -16x = x
1
b, KÕt qu¶ : -2x3y2 -
0,5
14
a, §K: x3, x-3
0,5
b, M =
1,25
c, lµ ­íc cña 4 vµ x x
0,5
15
 
a, Tø gi¸c MNCB cã MN//BC(GT)      
=> Tø giac MNCB lµ h×nh thang (1)
BMA = CNA(2)
Tõ (1) vµ (2) suy ra:
Tø gi¸c MNCB lµ h×nh thang c©n.
 
 
1
b, V× AM=AN (GT); KN=KC => AK lµ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c NMC => AK//MC; AK =1/2MC
0,75
c, AK//MC vµ AK=1/2MC; Chøng minh t­¬ng tù ®­îc HI //MC vµ HI=1/2MC => AHIK lµ h×nh b×nh hµnh. Tam gi¸c c©n; IB=IC => AIBC (3);
HK lµ ®­êng trung b×nh cua h×nh thang MNCB=> HK//BC (4).
Tõ (3) vµ (4) => AIHK. Do ®ã h×nh b×nh hµnh AHIK lµ h×nh thoi.
 
1
 
 
 
 
§Ò kh¶o s¸t chÊt l­îng  häc k×  1
M«n:  To¸n 8.   Thêi gian 90 phót
 
Ma trËn ra ®Ò kiÓm tra :
 
Chñ ®Ò
NhËn biÕt
Th«ng hiÓu
VËn dông
Tæng
P/tich ®a thøc thµnh nh©n tö, c¸c H§T ®¸ng nhí
 
1
1
2
1,5
3
        2,5
Nh©n, chia ®¬n ®a thøc
1
0,5
 
 
1          
        0,5
C¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n thøc
3
1,5
1
0,5
1
1
5
           3
Tø gi¸c
 
1
               2
1
                1
2
           3
DiÖn tÝch ®a gi¸c
1
             0,5                     
 
1    
              0,5
2
           1                   
Tæng
3           
             2,5
5          
            3,5
5            
                4
13        
         10
 
§Ò bµi.
 
C©u 12®. TÝnh        a)   A=  4018xy2 : 2x                  ;   b)   B =       
                               c)   C =                        ;   d)   D =      
C©u 21,5®: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö:     a) xy2 - 2xy + x    
                                                                          b)   x3 - 3x2 - 4x + 12                   
C©u 32,5®: Cho biÓu thøc    P =
a1,5®.  T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh vµ rót gän P
b0,5® . T×m x ®Ó P = 1.
c0,5®.  T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó P nhËn gi¸ trÞ nguyªn.
C©u 42®: Cho tø gi¸c ABCD. Hai ®­êng chÐo AC  vµ BD vu«ng gãc víi nhau.
              Gäi  M, N, P, Q lÇn l­ît lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh  AB, BC, CD, DA.
           a) Tø gi¸c MNPQ lµ h×nh g× ? V× sao ?
                   b)  §Ó  MNPQ lµ h×nh vu«ng th× tø gi¸c ABCD cÇn cã thªm ®iÒu kiÖn g× ?
 
C©u 51®. Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 4cm; BC = 3cm. C¸c ®iÓm N, P thø tù lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh BC vµ CD cña h×nh ch÷ nhËt.  TÝnh diÖn tÝch  vµ
 
C©u 61®. Cho h×nh thang vu«ng ABCD cã = = 900,  AB = AD =. Qua ®iÓm E thuéc AB, kÎ ®­êng vu«ng gãc víi DE, c¾t BC t¹i F . Chøng minh ED = E F .
 
 
§¸p ¸n
 
Bµi
Lêi gi¶i v¾n t¾t
§iÓm
1
     a) 2009 y2                                    
     b) 
     c)
     d)
   0,5
 
0,5
 
0,5
 
0,5
2
a)  x( y- 1)2         
           b) (x-3)(x-2)( x+2)
0,5
1
3
a) §KX§: x; x0;  x         
P =
   = =
   =
 
 
b) P = 1 => =1 => x=1 ( tháa m·n §KX§) .VËy x=1.
c)     T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó A nhËn gi¸ trÞ nguyªn..
        A nguyªn  khi x- 5 lµ ­íc nguyªn cña 4 vµ x tháa m·n §KX§.
Khi ®ã ta ®­îc :
x-5
-4
-2
-1
1
2
4
x
1
3
4
6
7
9
                             C¸c gi¸ trÞ ®Òu tháa m·n.
VËy x
 
   0,5
 
0,5
 
 
   0,5
 
 
 
 
 
   0,5
 
 
 
 
 
 
   0,5
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  a) Tø gi¸c MNPQ lµ h×nh h×nh ch÷ nhËt                                                                                                                                                       
  b)§Ó tø gi¸c MNPQ lµ h×nh vu«ng th× MN=MQ  AC = BD (( V× MN = 0,5 AC (T/c ®­êng TB ), MQ = 0,5 BD ( T/c ®­êng TB))
 
 
 
0,5
 
 
 
 
1,5
 
1
5
                      
              = 1,5 cm2
                   = - - - = ... = 4,5 cm2
 
 
 
 
 
 
 
0,5
 
0,5
6
    
   LÊy M trªn AB sao cho AM= AE. Suy ra AME vu«ng c©n vµ 
      MD=EB.
  Chøng minh  ( cïng phô víi )
                        ;
  Chøng minh MED = BFE (g.cg) => ED = EF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   0,5
0,5
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-12-08 19:51:36 | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 103 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.50 M | File type: doc
lần xem

đề thi kiểm tra học kì 1 toán 8 ( hot ), Toán 8. Hä vµ tªn : .......................................... kiÓm tra häc k× 1 §Ò 1 Líp 8.... M«n: To¸n 8. Thêi gian 90 phót §iÓm Lêi phª cña thµy c« gi¸o C©u 12®. TÝnh a) A= 4018xy2 : 2x ; b) B = c) C = ;

https://tailieuhoctap.com/de-thi/kiem-tra-hoc-ki-1-toan-8-hot.gc8cwq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác