GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI KSCL HỌC KỲ I- TOÁN 8 -2010- 2011

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o diÔn ch©u
 
 
Gîi ý gi¶I §Ò Kh¶o s¸t chÊt l­îng cuèi häc kú I
N¨m häc 2010 - 2011
M«n To¸n 8 - (Thêi gian lµm bµi 90 phót )
 
 
Bµi 1.( 3 ®iÓm )
1. Thùc hiÖn phÐp tÝnh :
a/ 2x2(3x- 5) = 6x3- 10 x2             b/ (12x3y2-18x2y):2xy =    6x2y- 9x
2.Rót gän biÓu thøc :
a/(x+1)2-2(x-3) =   x2+2x+1-2x+6 = x2+7
b/ x(2x+1) +(x-1)(x+1)- x = 2x2+x+x2-1- x  = 3x2- 1
Bµi 2:( 2®iÓm)
1.Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö :
   a/ 2x2- 8x =   2x(x- 4)          b/ x2-xy +x- y =  x(x-y)+(x-y) = (x-y)(x+1)
2.T×m  GTNN cña biÓu thøc  M = x2+5y2+4xy+4y +11
    M = (x+2y)2+(y+2)2+7  7
   VËy  Min M= 7   x= 4 vµ y= -2
Bµi 3: (2 ®iÓm)              Cho biÓu thøc  A=
a/  §KX§ : x≠-3 vµ x≠ 2
b/A =
c/ A= 1 - . A Z   1 (x-2) => x {3;1}
Bµi 4:  (3 ®iÓm )
a/ XÐt tø gi¸c APDQ cã = = = 900
Do ®ã  tø gi¸c APDQ  lµ h×nh ch÷ nhËt .
b/ ABC vu«ng t¹i A =>BC2= AB2+AC2= 62+82= 102
=>BC =10cm
SABC = AB.AC = BC. AH => AH = = 4,8 cm
c/ Gäi O lµ giao ®iÓm cña AD vµ PQ . Ta dÔ dµng             chøng minh ®­îc OH= AD = PQ => PHQ vu«ng   t¹i H => = 900
                  
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-12-23 23:39:24 | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 48 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI KSCL HỌC KỲ I- TOÁN 8 -2010- 2011, Toán 8. Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o diÔn ch©u Gîi ý gi¶I §Ò Kh¶o s¸t chÊt l­îng cuèi häc kú I N¨m häc 2010 - 2011 M«n To¸n 8 - (Thêi gian lµm bµi 90 phót ) Bµi 1.( 3 ®iÓm ) 1. Thùc hiÖn phÐp tÝnh : a/ 2x2(3x- 5

https://tailieuhoctap.com/dethitoan8/goi-y-giai-de-thi-kscl-hoc-ky-i-toan-8-2010-2011.8svfwq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan