Đề thi học kì I - Toán 8(hay-có đáp án biểu điểm chi tiết)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

ĐỀ CHÍNH THỨC
§Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­­îng häc kú I
N¨m häc 2009 – 2010
M«n: to¸n 8                          (Thêi gian lµm bµi: 90 phót)
I Tr¾c nghiÖm (2 ®iÓm).  Chän c©u tr¶ lêi ®óng.
1 (x + 2y)2 =
A. x2 + 2xy + 4y2    B. x2 + 4xy + 2y2
C. x2 + 4xy + 4y2   D. x2 - 4xy + 4y2
2. x3 – 27 =
A. (x-3)(x2 + 3x + 9)  B. (x-3)(x2 - 3x + 9)       C. (x-3)3       D. ( x-3) ( x3+6x+9)
3. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc:     6 + ( x5-3)(x3+2) - x8 - 2x5   t¹i x= lµ
A.                   B.                     C. 9              D. -9
4. x3 - 4x2 + 4x =
A. x(x-2)2                         B. x(x+2)(x-2)              C. x(x-4)2                 D x(2x- 1)2
5. NÕu ABCD lµ h×nh thang c©n (®¸y AB, CD)  th× :
A.                   B.  
C.                    D. 
6. §é dµi hai c¹nh kÒ cña mét h×nh ch÷ nhËt lµ 3cm vµ 5cm. §é dµi ®­êng chÐo d cña h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ:
A. 14cm               B. cm                    C.cm        D. 4cm
7. §­êng chÐo cña mét h×nh thoi b»ng 8cm vµ 6cm . C¹nh cña h×nh thoi ®ã b»ng:
      A. 10cm               B. 5cm                   C. cm                 D. cm
8. H×nh vu«ng cã chu vi 12 c¸ch m¹ng . §­êng chÐo cña h×nh vu«ng ®ã lµ:  
      A. 18cm               B. 9cm                   C. cm        D. 6cm
II. Tù luËn (8 ®iÓm)
Bµi 1 : Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö.
a. 5x – 5y + ax - ay  b. x2 – 2xy +y2 – z2 .
c. 2x2 + 3x – 5.
Bµi 2. Cho biÓu thøc A =
a. Víi nh÷ng gi¸ trÞ nµo cña x th× gi¸ trÞ cña biÓu thøc A x¸c ®Þnh.
b. Rót gän A.
c. TÝnh gi¸ trÞ cña A khi x = ; x = -2.
d. T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó A cã gi¸ trÞ lµ sè nguyªn.
Bµi 3. Cho tam gi¸c ABC nhän(AB ­­êng cao AH. Gäi M,N,P lÇn l­ît lµ trung ®iÓm cña c¸c c¹nh BC,CA,AB.
a. Tø gi¸c ANMP lµ h×nh g×? Chøng minh.
b. Chøng minh: A ®èi xøng víi H qua NP.
c. Tø gi¸c MNPH lµ h×nh g×? Chøng minh.
 

§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm to¸n 8 kú I
I.tr¾c nghiÖm (2 ® )
Chän mçi ý ®óng 0,25®:
1C 2A 3B 4A 5B 6B 7B 8C.
II . Tù luËn (8®)
C©u
®¸p ¸n
®iÓm
1
(2,25®)
(0,75®)
5x – 5y + ax – ay
= (5x – 5y) +( ax – ay)
= 5(x – y) + a(x – y)
= (5 + a)(x – y)
 
 
0,25®
0,25®
0,25®
 
(0,75®)
 
x2 – 2xy +y2 – z2
= ( x2 – 2xy +y2) – z2
= (x – y)2 – z2
=  ( x – y –z) (x – y + z)
 
0,25®
0,25®
0,25®
 
(0,75®)
 
2x2 + 3x – 5
= 2x2 + 5x – 2x – 5
= (2x2 + 5x) – (2x + 5)
= x( 2x + 5) – (2x + 5)
= (x – 1)(2x + 5)
 
0,25®
0,25®
 
0,25®
          2
      ( 3,®)
a.(0,25®)
ChØ ra §KX§ lµ x2 vµ x-2
 
0,25®
b.(1®)
 
A =
      =
   =
     =
0,25®
 
 
0,25®
 
0,25®
 
0,25®
 
c. (0,75®)
 
khi x = tho¶ m·n §KX§ .
 thay x = vµo biÓu thøc rót gän ta cã
A = =. VËy víi x = th× A =
Khi x = -2 kh«ng tho¶ m·n §KX§ nªn khi    x=-2 th× gi¸ trÞ cña biÓu thøc A kh«ng x¸c ®Þnh.
 
 
0,25®
 
 
0,25®
 
 
 
 
0,25®
        d
   1 ®iÓm
A = 1 +
V× 1 lµ sè nguyªn nªn ®Ó A lµ sè nguyªn th× 4 ph¶i chia hÕt cho ( x – 2)
 
0,25®
 
0,25®

 
Nªn ( x – 2)
Suy ra x nh­ng x = 2 kh«ng tho¶ m·n §KX§ nªn víi x th× A cã gi¸ trÞ lµ mét sè nguyªn.
 
 
0,25®
 
0,25®
H×nh bµi 3
vÏ h×nh ®óng , ghi GT,KL ®­­îc 0,25 ®
 
 
 
 
3
(2,75®)
(1®)
ChØ ra PM lµ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c ABC
Suy ra PM//AC vµ PM = AC.
L¹i cã AN= AC nªn PM//AN vµ PM = AN
Suy ra tø gi¸c ANMP lµ h×nh b×nh hµnh
 
0,25®
0,25®
 
0,25®
 
0,25®
    b (0,75®)
 
ChØ ra PH = PA = AB( ®­êng trung tuyÕn øng víi c¹nh huyÒn cña tam gi¸c vu«ng AHB ) suy ra P thuéc ®­êng trung trùc cña AH  (1)
T­¬ng tù NH = NA suy ra N  thuéc ®­êng trung trùc cña AH   (2)
Tõ (1) vµ (2) suy ra NP lµ ®­êng trung trùc cña AH hay A ®èi xøng víi H qua NP
 
0,25®
 
 
 
0,25®
 
0,25®
     C
(0,75®)
 
ChØ ra PN//HM nªn tø gi¸c MNPH lµ h×nh thang
ChØ ra PM = HN = AC
kÕt luËn tø gi¸c MNPH lµ h×nh thang c©n.
0,25®
0,25®
 
0,25®
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-12-21 08:24:50 | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 112 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì I - Toán 8(hay-có đáp án biểu điểm chitiết), Toán 8. ĐỀ CHÍNH THỨC §Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­­îng häc kú I N¨m häc 2009 – 2010 M«n: to¸n 8 (Thêi gian lµm bµi: 90 phót) I Tr¾c nghiÖm (2 ®iÓm). Chän c©u tr¶ lêi ®óng. 1 (x + 2y)2 = A. x2 + 2xy + 4y2 B. x2 + 4

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-hoc-ki-i-toan-8-hay-co-dap-an-bieu-diem-chi-tiet.4lz6uq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác