Đề thi học kì I - Toán 8(có đáp án biểu điểm chi tiết)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
                      
               
§Ò kiÓm tra chÊt l­îng Häc K× I
N¨m Häc 2009 -2010
M«n :           To¸n 8
Thêi gian: 90 phót
 

I, PhÇn tr¾c nghiÖm : ( 2®iÓm)
 Bµi 1: H·y chän ch÷ c¸i ®øng tr­íc ®¸p ¸n ®óng ®Ó ghi vµo bµi kiÓm tra:
 C©u1:  KÕt qu¶ ph©n tÝch ®a thøc ®a thøc x2- y2 +5x – 5y thµnh nh©n tö lµ:
A.( x – y ) ( x +y + 5)                                                 B.( x + y ) ( x - y – 5 )
 C. ( x – y) ( x + y- 5 )                                         D. ( x – y ) ( x – y – 5 )
 C©u2: KÕt qu¶ cña ( x + 2y )2 lµ :
A. x2+ 4xy + 2y2            B. x2 + 4xy + 4y2          C. x2 + 2xy + 2y2       D.x2 + 2xy + 4y2                                                                                         
C©u 3:  KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh ( 8x3 – 1) : ( 2x – 1 ) lµ :
A. 4 x2 + 1                     B. 2x2 + 2x + 1             C. 4x2 + 2x +1              D. 4x2 – 2x + 1                                        
 C©u 4:  Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ sai:
Tø gi¸c cã 2 ®­êng chÐo vu«ng gãc víi nhau t¹i trung ®iÓm cña mçi ®­êng lµ h×nh thoi
Tø gi¸c cã tÊt c¶ c¸c c¹nh bªn b»ng nhau lµ h×nh thoi
H×nh ch÷ nhËt cã hai ®­êng chÐo b»ng nhau lµ h×nh vu«ng
H×nh ch÷ nhËt cã hai ®­êng chÐo vu«ng gãc víi nhau lµ h×nh vu«ng
C©u 5:  H×nh nµo sau ®©y kh«ng cã t©m ®èi xøng:
A. H×nh vu«ng       B. H×nh b×nh hµnh                          C. H×nh thang c©n              D. H×nh thoi                                        
 C©u 6:  §é dµi hai ®­êng chÐo h×nh thoi b»ng 8cm vµ 10cm. §é dµi c¹nh h×nh thoi lµ:
A. 6cm                      B.                            C.                            D. 3 cm                               
 C©u 7:  Cho tam gi¸c MNP vu«ng t¹i M : MN = 4cm; NP = 5cm. DiÖn tÝch tam gi¸c MNP b»ng:       A. 6 cm2               B.12 cm2                  C. 15 cm2              D. 20 cm2
 Bµi 2:  §iÒn vµ chç ….. trong ®¼ng thøc sau mét ®a thøc thÝch hîp:    
II, PhÇn tù luËn: ( 8 ®iÓm)
 Bµi 1: ( 2 ®iÓm ) :  Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö:
   a, x2 + 4xy – 16 + 4y2                                             b, ( x2 + 1)2 – 4x2
 Bµi 2: ( 2,5 ®iÓm) :     Cho biÓu thøc
a, T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña biÓu thøc A
b, Rót gän biÓu thøc A
c, T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó
 Bµi 3: ( 3®iÓm)  Cho h×nh thang c©n ABCD ( AB // CD) víi E lµ trung ®iÓm cña AB
a, Chøng minh tam gi¸c EDC c©n
b, Gäi I,K,M theo thø tù lµ trung ®iÓm cña BC, CD, DA. Tø gi¸c EIKM lµ h×nh g×? V× sao?
c, TÝnh diÖn tÝch c¸c tø gi¸c ABCD ; EIKM biÕt EK = 4 cm ; IM = 6 cm
Bµi 4 :(0,5®) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: A = x2- 6x + 11

 
                                     §¸p ¸n, biÓu ®iÓm: m«n to¸n 8
 
I, PHÇn tr¾c nghiÖm : ( 2®iÓm)
Bµi
 
1(C©u 1)
1(C©u 2)
1(C©u 3)
1(C©u 4)
1(C©u 5)
1(C©u 6)
1(C©u 7)
2
§¸p ¸n
 
A
B
C
C
C
B
A
- x2
BiÓu ®iÓm
O,25 ®
O,25 ®
O,25 ®
O,25 ®
O,25 ®
O,25 ®
O,25 ®
O,25 ®
 
II, PHÇn tù luËn : ( 8 ®iÓm)
Bµi
 Néi dung
BiÓu ®iÓm
 
 
 
1(2®)
a,x2+ 4xy – 16 + 4y2 = ( x2+ 4xy + 4 y2) – 16
                                  = ( x + 2y)2 - 42
                                                    = ( x + 2y + 4 ) ( x +2y – 4)
 
b, ( x2 +1)2 – 4x2 = ( x2 + 1)2 – (2x)2
                           = ( x2+1 + 2x) (x2+1 - 2x)
                           = ( x +1)2 ( x - 1)2
0,25 ®
0,25 ®
0,5 ®
 
0,25 ®
0,25 ®
0,5 ®
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2( 3®)
a, A x¸c ®Þnh khi    
        §KX§:
 
b,   
          =
           =
           =
 
c,    §Ó vµ
                       ( tho¶ m·n §K)
      VËy víi x = 0 th× A =
0,25 ®
 
0,25 ®
 
 
 
0,25 ®
 
0,25 ®
 
0,25 ®
 
0,25 ®
 
 
0,25 ®
 
0,5 ®
0,25 ®
 
 
 
 
 
 
 
VÏ h×nh, ghi gi¶ thiÕt, kÕt luËn ®óng
 
 
 
 
 

 
3( 3®)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a,     Chøng minh ®­îc ED = EC
            Suy ra EDC c©n
 
b, Theo GT cã MA = MD ; EA = EB suy ra EM lµ ®­êng trung b×nh cña nªn EM // BD vµ EM = BD (tÝnh chÊt ®­êng trung b×nh cña ) Chøng minh t­¬ng tù ta cã: KI // BD vµ KI = BD
Suy ra EM // KI vµ EM = KI Tø gi¸c EMKI lµ h×nh b×nh hµnh ( dÊu hiÖu nhËn biÕt) (1)
Chøng minh t­¬ng tù ta cã: EI // AC vµ EI =  AC
MÆt kh¸c AC = BD ( gt)  EI = EM  (2)
Tõ (1) vµ (2)  EMKI lµ h×nh thoi ( dÊu hiÖu nhËn biÕt)      
 
 
c,     .

       
 
 
0,5 ®
 
 
 
 
0,25 ®
0,25 ®
 
 
 
 
 
0,25 ®
 
0,25 ®
 
 
 
0,25 ®
 
 
 
0.25
 
0,25 ®
 
0.5
4(0,5®)
A = x2 – 6x +11
   = (x – 3 )2 + 2
V× (x – 3 )2 A = (x – 3 )2 + 2
GTNN cña A lµ 2 ®¹t ®­îc khi (x – 3)2 = 0 x = 3
VËy víi x = 3 th× biÓu thøc A ®¹t GTNN lµ 2
 
 
0.25
 
0,25 ®
Chó ý:
-         Mäi c¸ch lµm kh¸c nÕu ®óng kÕt qu¶ vÉn cho ®iÓm
-         §iÓm tæng lµm trßn theo 0,25 ®iÓm
-         Bµi h×nh nÕu kh«ng cã h×nh vÏ hoÆc h×nh vÏ kh«ng chÝnh x¸c th× kh«ng tÝnh ®iÓm c¶ bµi ®ã

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-12-21 08:23:36 | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 123 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì I - Toán 8(có đáp án biểu điểm chitiết), Toán 8.   §Ò kiÓm tra chÊt l­îng Häc K× I N¨m Häc 2009 -2010 M«n : To¸n 8 Thêi gian: 90 phót I, PhÇn tr¾c nghiÖm : ( 2®iÓm) Bµi 1: H·y chän ch÷ c¸i ®øng tr­íc ®¸p ¸n ®óng ®Ó ghi vµo bµi kiÓm tra: C©u1: KÕt

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-hoc-ki-i-toan-8-co-dap-an-bieu-diem-chi-tiet.flz6uq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác