ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 8 HAY

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Đề thi học kỳ I
Môn toán lớp 8
Năm học 2009-2010
I)Phần trắc nghiệm:
Bài 1: ( 2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả phân tích đa thức 4x – 4 – x2 thành nhân tử là:
A. ( x – 2)2 B. – ( x – 2)2
C. – ( x + 2)2 D. ( - x – 2)2
Câu 2: Mẫu thức chung của hai phân thức vàbằng:
A. 2( 1 – x )2 B. x(1 – x )2
C. 2x( 1 – x ) D. 2x( 1 – x )2
Câu 3: Kết quả phép tính (2x2 – 32) : ( x – 4 ) là:
A.2(x – 4) B.2( x + 4)
C.( x + 4) D.( x – 4 )
Câu 4: Với x = 105 thì giá trị của biểu thức x2 – 10x + 25 bằng:
A. 1000 B.10000
C. 1025 D.10025
Câu 5: Kết quả phép cộng là:
A. B
CD.
Câu 6: Cho ABC vuông tại A. Có AC = 3 cm, BC = 5 cm. Diện tích của ABC bằng:
A. 12 cm2 B. 10 cm2
C. 6 cm2 D. 15 cm2
Cău 7: Giá trị của biểu thức A = - 2x3y2 tại x = 1, y = -1 là:
A.12 B. -12
C. 2 D. -2
Câu 8: Độ dài hai đường chéo của một hình thoi bằng 4cm và 6cm. Độ dài cạnh hình thoi đó là:
A. 13 cm B. cm
C. 52 cm D. cmBài 2.(1 điểm). Điền dấu “x” vào ô Đúng hoặc Sai tương ứng với các khẳng định sau:

Các khẳng định
Đúng
Sai

a)
Nếu một tứ giác có hai đường chéo bằng nhau thì nó là hình chữ nhật.b)
Nếu một hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau thì nó là hình thoi.c)
Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.
d)
Trong hình thoi, hai cạnh bên không bằng nhau.II)Phần tự luận:
Bài 3.( 2 điểm)
a) Phân tích thành nhân tử: x3 + 4x - 4x2 – xy2
b) Tìm x biết : 3(x +4) – x2 – 4x = 0
Bài 4 : ( 2 điểm)
Cho biểu thức :
A= 
a)Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.
b)Tính giá trị của A khi x = 2010.
Bài 5 : ( 3 điểm)
Cho hình bình hành ABCD ; gọi E,F theo thứ tự là trung điểm cạnh AB và CD. Đường chéo AC cắt DE ở M và cắt BF ở N.
Chứng minh tứ giác DEBF là hình bình hành.
Chứng minh CM = MN = NC
Biết diện tích hình bình hành ABCD là 12cm2.. Tính diện tích tam giác BEF.

Đáp án - biểu điểm
Bài 1: 2 điểm - đúng mỗi câu được 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
D
B
B
A
C
D
B

Bài 2 : 1 điểm đúng mỗi ý được 0,25 điểm.
Sai
Đúng
Đ
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-11-07 18:00:10 | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 181 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 8 HAY, Toán 8. Đề thi học kỳ I Môn toán lớp 8Năm học 2009-2010I)Phần trắc nghiệm:Bài 1: ( 2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng:Câu 1: Kết quả phân tích đa thức 4x – 4 – x2 thành nhân

https://tailieuhoctap.com/dethitoan8/de-kiem-tra-hoc-ki-i-toan-8-hay.m35hzq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác