de kiem tra hoc ki 2 mon toan 9

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 
thcs ch©u can
 
tiÕt 68 – 69:kiÓm tra häc k× II
        Thêi gian: 90 phót
GV: NguyÔn BÝch YÕn
Ngµy so¹n: 11/4/10
Ngµy kiÓm tra:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 ĐIỂM).
Học sinh khoanh trßn phương án trả lời đúng nhất
Câu 1.  HÖ ph­¬ng tr×nh cã  nghiÖm ( x ; y)  lµ :
 A. ( 1 ; - 1)  B. ( 2 ; - 1)   C ( 2 ; 1 )    D ( 0; - 1)
Câu 2. Phương trình của parabol có đỉnh tại gốc toạ độ và đi qua điểm (-2; 4) là: 
A. y = x2 B. y = - x2  C. y = 3x2   D. y = 2x2
Câu 3. Phöông trình (k2 – 4 )x2 + 2(k + 2)x + 1 = 0 coù moät nghieäm duy nhaát nghieäm khi k baèng:
A. -2  B. 2   C.2    D. Soá khaùc
Caâu 4. Phöông trình naøo sau ñaây voâ nghieäm:
A. 3x2 + 4x -7 = 0  B. x2 + 6x +9 = 0  C. 2x2 – 3x + 4 = 0   D. cả A vaø B voâ nghiệm
Câu 5. Haøm soá y = x2 nghòch bieán khi:
           A. x B. x > 0             C.  x  R                        D. x = 0
Caâu 6: Cho phöông trình 3x2 – 7x + 2 = 0 coù 2 nghieäm laø x1 vaø x2 .Vaäy toång S vaø tích P cuûa x1 vaø x2 laø:
       A.      B.  C.         D.
Caâu 7 Cho ABCD laø töù giaùc noäi tieáp, goùc A coù soá ño 650, soá ño goùc C laø:
 A : 135                 B :   125                        C : 1150    D : Caû ba ñeàu sai
Câu 8. Moät cung troøn 600 cuûa moät ñöôøng troøn coù baùn kính R coù ñoä daøi laø bao nhieâu?
 A.           B.                     C.                 D. CaûA,B,C sai
Caâu 9. Cho ñöôøng troøn (O; 10 cm) vaø  = 3,14 ; khi ñoù ñoä daøi ñöôøng troøn (O) laø:
A : 61,8 cm  B : 62,8 cm  C : 31,4 cm  D : Caû 3 ñeàu sai
Caâu 10. Cho ñöôøng troøn (O; 2,5 cm) vaø  = 3,14, Khi ñoù dieän tích hình troøn laø:
A : 20,425 cm2  B : 15,725 cm2  C : 16,625 cm2 D:19.625 cm2
Câu 11. Moät hình truï coù baùn kính ñaùy laø 7 cm, dieän tích xung quanh l099cm2,       = 3,14. Khi ñoù chieàu cao cuûa hình truï laø:
A . 3,68 cm            B . 2,5cm       C . 25 cm              D . 20,4 cm
 
 
Câu 12. Khai trieån maët xung quanh cuûa moät hình noùn laø moät hình quaït, baùn kính hình quaït laø 15 cm, soá ño cung laø 1200 thì dieän tích xung quanh cuûa hình noùn laø:             
A . 75 cm2   B. 80 cm2  C. 45 cm2  D. 15 cm2
 
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (7 ĐIỂM).
 
 Bµi 1.    Cho ph­¬ng tr×nh:         x - (2m + 1)x + m + 2 = 0
a.   Gi¶i ph­¬ng tr×nh víi m = 2
b.   T×m m ®Ó ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm
c.   T×m m ®Ó ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm nµy gÊp ®«i nghiÖm kia.
 
Bµi 2.   Mét « t« chë hµng tõ tØnh A ®Õn tØnh B dµi 280 km víi mét vËn tèc vµ thêi gian dù ®Þnh. NÕu « t« t¨ng vËn tèc thªm 10 km/ h th× ®Õn B sím h¬n dù ®Þnh 40 phót. TÝnh vËn tèc dù ®Þnh cña « t«.
Bµi 3.   Cho ®­êng trßn t©m O, b¸n kÝnh R, M ë ngoµi ®­êng trßn.  KÎ 2 tiÕp tuyÕn MA, MB vµ c¸t tuyÕn MCD.
      a.  Chøng minh MO vu«ng gãc víi AB ë giao ®iÓm H.
      b.  Gäi I lµ trung ®iÓm cña CD. Hai ®­êng th¼ng BA vµ OI c¾t nhau ë E.
           Chøng minh: MHIE néi tiÕp.
       c. Chøng minh :   OI.OE  = R       
       d.  Chøng minh:  EC lµ tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn t©m O.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         bµi lµm
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 ĐIỂM – MỖI CÂU 0,25 ĐIỂM).
 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ĐS
C
D
C
C
A
A
C
A
B
D
C
A
 
 
    Bµi 1  (3 ®).  Mçi c©u 1 ®iÓm.
      a.    x1 = 3,   x2 = 2
      b.    = 4m - 7;    0    m
      c.    Theo gi¶ thiÕt vµ ®Þnh lý Vi-Ðt ta cã:
 
 
      
 
 
 
              m2 - 8m + 16 = 0    m = 4,  tho¶ m·n  0.
 
 
 
Bµi 2.  2®
Gäi vËn tèc dù ®Þnh cña «t« lµ x (x > 0, km/h).
VËn tèc thùc tÕ lµ x+10                                                                                     0.25®
Thêi gian dù ®Þnh lµ :     (h)                                                                       0,25®
Thêi gian thùc tÕ lµ :   (h)                                                                       0,25®
V× xe ®Õn B sím h¬n dù ®Þnh 40 phót =  nªn ta cã ph­¬ng tr×nh
                                                                                              0,25®
Gi¶i ph­¬ng tr×nh t×m ®­îc x = 60;   x = -70                                                     0,75®
§èi chiÕu ®k chØ cã x= 60 tho¶ m·n.
      §¸p sè:   60 km/h.                                                                                       0,25®
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bµi 3.  (3 ®)
                VÏ h×nh ®óng                                                                           0,5 ® 
       a. (0,5®)   Chøng minh:   MO AB ë  H
           MA = MA (®l)                                                                                        0,25®
           OA = OB (= R)        MO AB ë  H                                                  0,25®
       b. (0,75®)   Chøng minh: MHIE néi tiÕp.
             = 900 (c©u a)                                                                           0,25®
            IC  =  ID (gt)     = 900     MHIE néi tiÕp.                            0,5®
       c. (0,75®)  Chøng minh:  OI . OE = R2
           MOI  ®ång d¹ng EOH (gg)                                                            0,25®
              OI . OE = OH . OM = OB2  = R2                                                     0,5®
       d. (0,5®)   Tõ c©u c/      ECO  =   CIO (cgc).                                  0,25®
              =  = 900
             CE CO    CE lµ tiÕp tuyÕn.                                                        0,25®
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-04-13 15:30:13 | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 27 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
lần xem

đề thi de kiem tra hoc ki 2 mon toan 9, Toán 8. thcs ch©u can tiÕt 68 – 69:kiÓm tra häc k× II Thêi gian: 90 phót GV: NguyÔn BÝch YÕn Ngµy so¹n: 11/4/10 Ngµy kiÓm tra: I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 ĐIỂM). Học sinh khoanh trßn phương án trả lời đ

https://tailieuhoctap.com/dethitoan8/de-kiem-tra-hoc-ki-2-mon-toan-9.jpnlvq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác