ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8 KÌ I HAY

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
SƯU TẦM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 8 NĂM HỌC 2014 - 2015
Câu 1 Thực hiện phép tính:
a. x2(x – 2x3) b. (x2 + 1)(5 – x) c. (x – 2)(x2 + 3x – 4) d. (x – 2)(x – x2 + 4)
e) 2x(x2 + x + 1)
f) (x – 2)(x2 + 2x + 4)
g) 5x3( x – 2 )
h) ( x – 5 ) .( x + 5 ) 
 k) ( 2x – 3y )2

Câu 2: Tính nhanh:
a. 1012 b. 97.103 c. 772 + 232 + 77.46 d. 1052 – 52
Câu 3 Phân tích đa thức sau thành nhân tử
a. 1 – 2y + y2 b. (x + 1)2 – 25 c. 1 – 4x2 d. 8 – 27x3 e. 27 + 27x + 9x2 + x; f. 8x3 – 12x2y + 6xy2 – y3
g. x3 + 8y3; h) 5x2 – 10x ; i) - 2x + 1 + x2 ; k) 3x2 – 3xy – 7x + 7y
Câu 4 . Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a. 3x2 – 6x + 9x2b. 10x(x – y) – 6y(y – x) c. 3x2 + 5y – 3xy – 5x d. 3y2 – 3z2 + 3x2 + 6xy
e. 16x3 + 54y3 f. x2 – 25 – 2xy + y2 g. x5 – 3x4 + 3x3 – x2. x2 – 2xy + y2 – z2
Câu 4 . Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 2x2 + 3x – 5 b. 16x – 5x2 – 3; c. x2 + 4x + 3; d. x2 – 4x – 5; e. 16x – 5x2 – 3; f. x2 – 7x + 10;
g. x2 – 6x + 8 = 0 h. x2 + 3x + 2 k. x2 – 7x + 12 l. x2 – 12x + 27
Câu 5 Tìm x , biết :
1.( x + 2 ).( x – 3 ) – x .( x – 5 ) = 2 2.  3. 2(x+5) – x2 - 5x = 0
Câu 6 Làm tính chia: 1 2. (x3 + 2x4 -3x2 + 5x – 2 ) : (x2 + 1 – x)
Câu 7 Rút gọn biểu thức: 1. 
2. 2(x – y)(x + y) + (x + y)2 + ( x – y)2 3. 2x( x +3 ) – x( 2x – 1 )
Câu 8 Cho biểu thức. A= ( + - : (1 - )
Tìm điều kiện để giá trị phân thức A được xác định.
Rút gọn phân thức A rồi tính giá trị của biểu thức tại x= - 4
Câu 9 Cho biểu thức 
Rút gọn biểu thức P. b) Tính giá trị của biểu thức P tại x = 
Câu 10Cho biểu thức: P = 
a, Rút gọn P b, Tìm giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên
Câu 11 Cho biểu thức (với x ( 0; x ( -2; x ( 2 )
Rút gọn biểu thức A b) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 4
c ) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
Câu 12 Cho biểu thức: 
Với điều kiện nào của x thì giá trị của biểu thức A được xác định?
Rút gọn biểu thức A. c) Tìm giá trị của biểu thức A tại x = 1.
Câu 13 Cho biểu thức:  (với  và )
Rút gọn biểu thức M. b) Tính giá trị của biểu thức M khi 
Câu 14 Đa thức f(x) khi chia cho dư 4, khi chia cho  dư . Tìm phần dư khi chia f(x) cho 
Câu 15 Tìm đa thức f(x) biết rằng f(x) chia cho x – 3 thì dư 2, f(x) chia cho x + 4 thì dư 9, còn f(x) chia cho x2 +x - 12 thì được thương là x2 + 3 và còn dư.
Câu 16 Cho các số x, y thoả mãn đẳng thức:  .
Tính giá trị của biểu thức: 
Câu 17 Cho các số x, y thoả mãn đẳng thức:  .
Tính giá trị của biểu thức: 
Câu 18 Cho tam giác ABC vuông
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-12-04 05:37:08 | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 639 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.42 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8 KÌ I HAY, Toán 8. SƯU TẦM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 8 NĂM HỌC 2014 - 2015Câu 1 Thực hiện phép tính:a. x2(x – 2x3) b. (x2 + 1)(5 – x) c. (x – 2)(x2 + 3x – 4) d. (x – 2)(x – x2 + 4)e) 2x(x2 + x + 1)f) (x – 2)(x2 + 2

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-cuong-toan-8-ki-i-hay.rf52zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan