[CỰC HAY] ĐỀ THI CÓ ĐÁP ÁN HK2 TOÁN 8

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
ĐỀ 1
C©u 1 (2,5 ®iÓm): Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh, bÊt ph­¬ng tr×nh sau:   a)3- 4x = -5        b)
c)                                 d)
C©u 2 (2,0 ®iÓm): Cho biÓu thøc:
a) Rót gän biÓu thøc A  b) TÝnh gi¸ trÞ cña A t¹i x tháa m·n ®iÒu kiÖn: x2 +3x +2 = 0
C©u 3 (1,5 ®iÓm): Mét tæ s¶n xuÊt dù ®Þnh lµm mçi ngµy 45 s¶n phÈm ®Ó hoµn thµnh sè s¶n phÈm ®­îc giao ®óng thêi gian quy ®Þnh. Nh­ng v× cã mét ng­êi nghØ nªn mçi ngµy tæ chØ lµm ®­îc 40 s¶n phÈm. Do ®ã ®· chËm h¬n quy ®Þnh 3 ngµy mµ vÉn cßn thiÕu 5 s¶n phÈm n÷a. TÝnh sè s¶n phÈm mµ tæ ®­îc giao?
C©u 4 (3,0 ®iÓm):Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A cã AB ­êng ph©n gi¸c BD (D AC) c¾t ®­êng cao AH t¹i K.              a) Chøng minh BHK BAD vµ BAK BCD
b) Chøng minh HK. DC = AK2
c) Gäi M lµ trung ®iÓm cña KD. KÎ tia Bx song song víi AM. Tia Bx c¾t AH t¹i N. CMR:  HK.AN = AK.HN
C©u 5 (1,0 ®iÓm): Cho a, b, c lµ ®é dµi 3 c¹nh cña mét tam gi¸c. Chøng minh r»ng:

ĐỀ 2                                                KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN : TOÁN 8 ( Thời gian 90 phút)
Câu 1: (1,5đ)Giải các phương trình sau:
            a/  4 - 3x  =  2x - 6    
  b/ (x – 3)(2x + 8) = 0        
  c/
Câu 2: (1,0 đ)
 a/ Cho m > n  Hãy so sánh: 15 – 6m và 15 – 6n
b/ Giải và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình: 2 − 5x  ≤ −2x − 7  trên trục số.  
 
Câu 3:(1,5 đ)Hình lăng trụ đứng tam giác  ABC. có đáy là vuông tại A biết: AB = 5 cm;
AC = 12 cm; AA’ = 20 cm.
a/ Tính thể tích của lăng trụ đứng.
b/ Tính diện tích xung quanh của lăng trụ đứng.
 
Câu 4 (2,0đ).Tính độ dài trên hình vẽ bên.
Hình 1 : Tính  DC ?                                             Hình 2: MN//BC
                                                                                        Tính MN ?
 
 
 
 
Câu 5: (1,0 đ)
Tổng số học sinh tiên tiến của hai khối 7 và 8 là 270 em. Tính số học sinh tiên tiến của mỗi
khối, biết rằng số học sinh tiên tiến của khối 7 bằng 60% số học sinh tiên tiến của khối 8
Câu 6: (2,0đ)
Cho hình thang ABCD ( AB//CD). Biết AB = 2cm, BD = 4cm, DC = 8cm
 
a) Chứng minh tam giác ABD đồng dạng với tam giác BDC.
           b)  Tính số đo góc ABC , biết
Câu 7: (0,5 đ) Giải phương trình:
Câu 8: (0,5 đ) Giaûi phöông trình sau:
Đề 3
 
 
I. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (2,0 ®iÓm ):
 Trong c¸c c©u cã c¸c lùa chän A, B, C, D, em h·y viÕt l¹i c©u tr¶ lêi ®óng vµo giÊy kiÓm tra:
C©u 1: TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh lµ
A.
B.
C.
D. Mét kÕt qu¶ kh¸c
C©u 2: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng tr×nh   lµ
A. hoÆc
B. vµ
C. vµ
D.
C©u 3: BÊt ph­¬ng tr×nh cã tËp nghiÖm lµ :
A.
B.
C.
D.
C©u 4: Mét h×nh hép ch÷ nhËt cã ba kÝch th­íc lµ  5cm; 8cm; 7cm. ThÓ tÝch cña h×nh hép ch÷ nhËt ®ã lµ :
A.
B.
C. 
D.
 
II. PhÇn tù  luËn (8,0 ®iÓm)
Câu 1 Cho
 
a)      Tìm điều kiện của x để giá trị của S xác định.
b)     Rút gọn P.                    c)Tính giá trị của S với
 
C©u 2:( 3,0 ®iÓm) Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh vµ bÊt ph­¬ng tr×nh sau:
      a)         b)                c)   
C©u 3:( 1,0 ®iÓm)
 Mét ng­êi ®i xe m¸y tõ A ®Õn B víi vËn tèc 25 km/h . Lóc vÒ ng­êi ®ã ®i víi vËn tèc 30 km/h , nªn thêi gian vÒ Ýt h¬n thêi gian ®i lµ 20 phót. TÝnh qu·ng ®­êng AB ?
C©u 4:( 3,0 ®iÓm ) Cho tam gi¸c ABC cã AH lµ ®­êng cao ( ). Gäi D vµ E lÇn l­ît lµ h×nh chiÕu cña H trªn AB vµ AC. Chøng minh r»ng :
a, ABH AHD
b,
c, Gäi M lµ giao ®iÓm cña BE vµ CD. Chøng minh r»ng DBM  ECM.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C©u
ý
§¸p ¸n ĐỀ 1
§iÓm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C©u 1
(2,5®iÓm)
 
 
a
3- 4x = -5 4x=8
VËy tËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh lµ S =
0,5
0,25
 
 
 
b
 
VËy tËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh lµ
 
 
 
0,25
 
 
0,25
 
 
 
 
c
  (1)
*§KX§: x
(1)
      2(x-2)+(x+1)=3x-11
      2x+x-3x=-11+4-1
      0x= -8 (v« lÝ)
VËy ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm
 
 
0,25
 
 
 
 
0,25
0,25
 
 
 
 
d
(2)
Ta cã nÕu x-3 0
          nÕu x-3
- NÕu th× ph­¬ng tr×nh (2) cã d¹ng:
x-3+3 = 2x-5 x=5 (t/m)
- NÕu th× ph­¬ng tr×nh (2) cã d¹ng:
3-x+3 = 2x-5 x=   (lo¹i)
VËy tËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh lµ S =
 
 
 
 
 
 
 
0,25
 
0,25
C©u 2
(2 ®iÓm)
 
 
a
*§K:


0,25
 
 
 
0,25
 
 
0,25
 
0,25
 
 
0,25
b
Ta cã: x2 +3x +2 = 0 (x+1)(x+2) = 0
Víi x = -1 kh«ng tháa m·n §KX§ nªn lo¹i
Víi x = -2 tháa m·n §K nªn tÝnh ®­îc A =
0,25
 
0,25
 
0,25
C©u 3
(1,5®iÓm)
 
 
Gäi thêi gian mµ tæ ph¶i lµm theo kÕ ho¹ch lµ x (ngµy), (x > 0)
0,25
Thêi gian tæ ®· lµm lµ x+ 3 (ngµy)
0,25
Tæng sè s¶n phÈm tæ ph¶i lµm theo kÕ ho¹ch lµ 45x (sp)
Tæng sè s¶n phÈm tæ ph¶i lµm theo kÕ ho¹ch lµ 40(x+3) (sp)
 
0,25
Theo bµi ra ta cã ph­¬ng tr×nh:
45x- 40(x+3) = 5
 
0,25
Gi¶i ph­¬ng tr×nh ®­îc x = 25 (TM §K)
0,25
VËy sè s¶n phÈm mµ tæ ®­îc giao lµ 45.25 = 1125 (sp)
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C©u 4
(3®iÓm)
 
- VÏ h×nh ®óng, GT, KL ®óng

0,5
a
Chøng minh ®­îc BHK BAD  (g.g)
Chøng minh ®­îc BAK BCD  (g.g)
0,5
0,5
 
 
b
Cã BHK BAD (cma)   (1)  
 BAK BCD   (cma)      (2)  
Tõ  (1) vµ (2)            (3)
Chøng minh ®­îc AKD c©n t¹i A nªn AK = AD   (4) Tõ (3) vµ (4) HK.DC= AK2 (®pcm)
0,25
 
 
0,25
 
 
0,25
0,25
 
c
Cã ADK c©n t¹i A, mµ M lµ trung ®iÓm cña KD nªn  AM lµ trung tuyÕn ®ång thêi lµ ®­êng cao øng víi c¹nh KD AM BD
L¹i cã BN // AM
Do ®ã BN lµ tia ph©n gi¸c ngoµi t¹i ®Ønh B cña ABH
(®pcm)
 
 
 
0,25
 
0,25
C©u 5
(1 ®iÓm)
 
V×  a, b, c lµ dé dµi 3 c¹nh cña mét tam gi¸c nªn ta cã:
b+c- a >0; c+a- b >0; a+b- c > 0
§Æt b+c-a = x; c+a-b = y; a+b- c= z
   (*)
Thay (*) vµo A ta ®­îc:

  hay A 3  (®pcm)
 
0,25
 
0,25
 
 
 
0,25
 
0,25
 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 2
Câu
Nội dung
Điểm
1
(1,5đ)
a/  4 - 3x  =  2x - 6
 -5x = -10
 x = 2 Vậy  S2={2}  
 
0.25
0.25
b/(x – 3)(2x + 8) = 0
x – 3= 0 hoặc 2x+8 = 0
x = 3 hoặc x = –4   vậy S ={3;–4}
c/ĐKXĐ là x2 v x–2

Suy ra: x(x – 2) + 6(x+2) =2x +12
        x2 +2x = 0
        x(x+2) = 0
         x = 0 hoặc x  = -2 ( loại) vậy S = {0}
 
0.25
0.25
 
 
 
0.25
 
 
0.25
2
(1,0đ)
a/  Vì m > n
- 6m
 15 -6m
 
0.25
0.25
b/ - Giải : 2 − 5x  ≤ −2x − 7 -3x ≤ -9  x 3 Vậy S ={x/x 3}
- Biểu diễn trên trục số đúng
 
0.25
0.25
3
(1,5đ)
a/ Viết đúng công thức: V = S. h
  - Thay số : V = = = 60 cm3
0.25
0.25
0.25
b/ - Viết đúng công thức: Sxq= 2p.h
    - Tính được BC = 5
    - Sxq= 2p.h =12.10 = 120 cm2
 
0.25
0.25
0.25
4
(2,0đ)
Hình1:Vì BD là phân giác nên ta có:                 
                                                      => Dc = 4,5
Hình2: Vì MN // BC theo hq định lý Ta lét ta có:
                                                                           => MN   = 4,5           
0.5
0.5
 
0.5
0.5
5
(1,0đ)
- Chọn ẩn và đặt ĐK đúng ( gọi số HSTT K8 là: x đk xZ + , x
0.25
- Biểu diễn qua ẩn đúng ( Số HSTT K7 là: 270 – x
0.25
- Lập được phương trình : 
                                        x = 150  thỏa đk
Vậy : Số HSTT K8 là 150HS, K7 là 120 HS
0.25
 
 
0.25
6
(2,0đ)
- Vẽ hình , Viết GT& KL đúng 
 
0.5
a/ - chỉ ra được cặp góc bằng nhau
     - Chỉ ra được cặp cạnh tỉ lệ
=> ABD BDC (c-g-c)
0.25
0.5
0.25
b/ ABD BDC => (góc tương ứng)
                                   =>
 
0.25
0.25
7
(0,5đ)

* Nếu  x  3 x-3 = 4x + 9  x = -4 ( loại)
*Nếu x 3 –x  = 4x +9  x  = ( nhận)Vậy S = { }
 
 
0.25
0.25
8
(0,5đ)
Giaûi phöông trình sau:

 
 
 
 
0.25
0.25
 
 
h­íng dÉn chÊm bµi kiÓm tra häc kú Ii
M«n To¸n 8-N¨m häc 2010 -2011
 
PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 2,0 ®iÓm ):B CAD
II. PhÇn tù  luËn (8,0 ®iÓm)
C©u §¸p ¸n
§iÓm
 
 
 
 
 
 
 
 
C©u 1
(3,0 ®iÓm)
a)
Ta cã
VËy ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ
 
0,75
 
0,25
b)
Ta cã
 
VËy bÊt ph­¬ng tr×nh cã tËp nghiÖm lµ
0,5
 
0,25
 
0,25
c)
 
Ta cã        §KX§:

VËy ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm
 
 
 
 
 
 
 
0,25
 
 
0,5
 
 
 
0,25
C©u 2
( 1,0 ®iÓm)
 
Gäi qu·ng ®­êng AB lµ x km ( x > 0)
Do ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc 25 km/h nªn thêi gian lóc ®i lµ (h)
Do ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc 30 km/h nªn thêi gian lóc vÒ lµ (h).
V×  thêi gian vÒ Ýt h¬n thêi gian ®i lµ 20 phót =
nªn ta cã ph­¬ng tr×nh:
VËy qu·ng ®­êng AB dµi 50 km.
 
 
 
 
 
0,25
 
 
 
 
 
0,5
 
 
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C©u 3
( 3,0 ®iÓm)
 

 
a)
XÐt  ABH vµ  AHD cã :
         AHB = ADH  =900         BAH lµ gãc chung
ABH   AHD (g.g).VËy ABH   AHD
 
 
1,0
b)
 
XÐt  AEH vµ  HEC   cã :
         AEH = CEH  =900  ,       EAH = CHE    (cïng phô víi AHE)
AEH   HEC (g.g)
VËy
 
0,5
 
0,25
 
0,25
c)
Theo a) ta cã ABH   AHD (1)
XÐt  ACH vµ  AHE cã : AHC = AEH  =900, CAH lµ gãc chung
ACH   AHE (g.g) (2)
Tõ (1) vµ (2) ( = AH2)
XÐt ABE vµ  ACD   cã :  (cmt),    CAB lµ gãc chung
ABE   ACD (c.g.c)ABE = ACD ( hai gãc t­¬ng øng)
XÐt  DBM vµ  ECM  cã :
         ABE = ACD  (cmt),         DMB  = EMC ( ®èi ®Ønh)
DBM   ECM (g.g).VËy DBM   ECM
 
 
 
 
 
0,25
 
 
0,25
 
 
0,25
 
 
 
0,25
 
 
 
C©u 4
( 1,0 ®iÓm)
 
Ta cã
NÕu th× pt cã nghiÖm
NÕu th× pt trë thµnh ( v« nghiÖm)
th× ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm
§Ó nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh lµ mét sè kh«ng ©m th×
So s¸nh víi §K ta cã
VËy th× ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ mét sè kh«ng ©m.
0,25
 
 
0,25
 
 
 
0,25
 
 
0,25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2015-05-07 16:14:39 | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 462 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.27 M | File type: docx
lần xem

đề thi [CỰC HAY] ĐỀ THI CÓ ĐÁP ÁN HK2 TOÁN 8, Toán 8. ĐỀ 1 C©u 1 (2,5 ®iÓm): Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh, bÊt ph­¬ng tr×nh sau: a)3- 4x = -5 b) c) d) C©u 2 (2,0 ®iÓm): Cho biÓu thøc: a) Rót gän biÓu thøc A b) TÝnh gi¸ trÞ cña A t¹i x tháa m·n ®iÒu kiÖn: x2 +3x

https://tailieuhoctap.com/de-thi/cuc-hay-de-thi-co-dap-an-hk2-toan-8.n9l9zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan