ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7 NĂM 2011-2012 CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GD & ĐT CẦU KÈ            ĐỀ  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS THÔNG HÒA                 NĂM HỌC 2011-2012
 
I / MA TRẬN:
 
        Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Tìm x biết :
 
 
Vận dụng các quy tắc để giải toán tìm x biết
 
 
Số câu
 
 
2
 
2
Số điểm Tỉ lệ %
 
 
1
 
1,0 = 10%
2. Tổng ba góc của một tam giác
Biết định lí tổng ba góc của một tam giác
Tính được số đo các góc trong của tam giác
 
 
 
Số câu
1
1
 
 
2
Số điểm Tỉ lệ %
1
1
 
 
2,0 = 20%
3. Tập hợp Q các số hữu tỉ.
 
 
Vận dụng được quy tắc các phép tính trong Q để làm BT.
 
 
Số câu
 
 
4
 
4
Số điểm Tỉ lệ %
 
 
2
 
2,0 = 20%
4. Đại lượng tỉ lệ thuận
 
 
Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán chia phần tỉ lệ thuận.
 
 
Số câu
 
 
2
 
1
Số điểm Tỉ lệ %
 
 
2
 
2,0 = 20%
5. Hai tam giác bằng nhau.
 
 
 
Biết vậndụng các trường hợp bằng nhau của tam giácđể chứng minh  hai tam giác bằng nhau
 
Số câu
 
 
 
1
1
1

 


Số điểm Tỉ lệ %
 
 
 
2,0
2,0 = 20%
6. Đồ thị hàm số y = ax ( a0)
 
 
Biết vẽ thành thạo đồ thị hàm số y = ax (a 0)
 
 
Số câu
 
 
2
 
2
Số điểm Tỉ lệ %
 
 
1
 
1,0 = 10%
Tổng số câu
1
1
10
         1
12
Tổng số điểm %
1,0 = 10%
  1,0 = 10%
 6.0 = 60%
2,0 = 20%
10 = 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/ ĐỀ:
1

 


 
 
PHÒNG GD & ĐT CẦU KÈ            ĐỀ  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS THÔNG HÒA                 NĂM HỌC 2011-2012
 
Môn: Toán  - lớp 7
Thời gian làm bài : 90 phút
 
Câu 1: (2,0 điểm )
 a) Phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác .
 b) Áp dụng: Tìm số đo x trong hình vẽ
Câu 2: (2,0 điểm )
 Thực hiện phép tính sau:
   a)             b)
          c) 2,9 +  3,7 +  (- 4,2) + (-2,9) + 4,2
   d)
Câu 3: (2,0 điểm )
 1) Tìm x biết :
    a) x -    b) x +
 2)Tìm hai số x, y biết :   và  x + y = 10
Câu 4: (2,0 điểm )
 1) cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:
 
x
3
-1
1
2
-2
y
 
 
 
4
 

 
 2) Cho hàm số  y = f(x) = 3x
        a) vẽ đồ thị hàm số y = 3x  
         b) Trong hai điểm A( -1;- 3) ; B(; 1) những điểm nào thuộc đồ thị hàm số
              y = f(x) = 3x
Câu 5: (2,0 điểm )
 Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E  sao cho ME = MA.
 a) Chứng minh:
 b) Chứng minh:AB //CE
 
- HẾT -
1

 


 
 
PHÒNG GD & ĐT CẦU KÈ         HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS THÔNG HÒA                 NĂM HỌC 2011-2012
 
Môn toán – lớp 7
 
 
Câu
Nội dung
Điểm
 
 
Câu 1
a)     Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
b)    Ta có :( đối đỉnh)
    Vì : x + = 900
                         x = 500
1
0,5
0,25
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 2
a) =
            =           
b) =
                              =       
c) 2,9 +  3,7 +  (- 4,2) + (-2,9) + 4,2
    = [ 2,9 + (-2,9)] + [(- 4,2) + 4,2 ] + 3,7
    = 3,7
d)==
                     =    
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu  3
1) Tìm x biết :
a) x -   x =
                   x =
b) x + x =
                    x =
2)Tìm hai số x, y biết :

x = 4
0,25
 
 
0,25
0,25
 
0,25
 
 
 
0,5
 
0,25
1

 


 
y = 6 
0,25
 
 
 
 
 
 
 
Câu 4
1/
x
3
-1
1
2
-2
y
6
-2
2
4
-4

                           ( Mỗi ô 0,25đ x 4 = 1 điểm)
2/ a) Vẽ đồ thị hàm số y = 3x
Cho x = 1 y = 3
       A (1;3)
 
 
 
 
 
 
b) A( -1;- 3) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = 3x
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
0,5
 
 
 
 
 
0,5
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) CM:
xét ABM VÀ ECM 
ta có: MB = MC (gt)
        (hai góc đối đỉnh)
MA = ME (GT)
Suy ra : (c-g-c)
b) CM: AB //CE
ta có ( cm câu a)
nên: (slt)
suy ra : AB //CE (đpcm)
 
 
 
 
0,5
 
 
 
 
 
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
0,25
0,25
0,25
 
--Hết--
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-12-07 16:46:18 | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 1677 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.17 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7 NĂM 2011-2012 CÓ MA TRẬN VÀĐÁP ÁN, Toán 7. PHÒNG GD & ĐT CẦU KÈ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS THÔNG HÒA NĂM HỌC 2011-2012 I / MA TRẬN: Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao 1. Tìm x biết : Vận dụ

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-hoc-ky-i-mon-toan-7-nam-2011-2012-co-ma-tran-va-dap-an.hegnxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan