Đề thi học kì I - Toán 7(Rất hay-có đáp án biểu điểm chi tiết)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

ĐỀ SƯU TẦM
 
§Ò kiÓm tra hÕt k× I
N¨m häc 2009– 2010
M«n: To¸n 7
( Thêi gian lµm bµi 90/)
 
Bµi 1: (1,5®iÓm) Mçi bµi tËp d­íi ®©y cã kÌm theo c¸c ®¸p ¸n A, B, C, D h·y chän ®¸p ¸n ®óng
1) 54.5.53 b»ng
 A.512   B.57   C.58   D.1258
2)NÕu th× x b»ng
 A. 18   B. 81   C. – 81  D. 3
3)§iÓm thuéc ®å thÞ hµm sè lµ
 A(-5; -3)  B(-5; 3)  C(5; )  D(5; ) 
Bµi 2: (1,5®iÓm)  §iÒn dÊu X vµo « thÝch hîp
C©u
§óng
Sai
1. Hai ®­êng th¼ng song song lµ hai ®­êng th¼ng kh«ng c¾t nhau
 
 
2.Cã duy nhÊt mét ®­êng th¼ng song song víi mét ®­êng th¼ng cho tr­íc
 
 
3.Tam gi¸c cã tæng hai gãc b»ng 900 lµ tam gi¸c vu«ng
 
 
Bµi 3: (2®iÓm)
1. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau:
2. T×m x biÕt:
Bµi 4: (2®iÓm)  Ba ®éi m¸y san ®Êt lµm ba khèi l­îng c«ng viÖc nh­ nhau. §Ó hoµn thµnh c«ng viÖc, ®éi thø nhÊt ph¶i lµm trong 6 ngµy, ®éi thø hai trong 8 ngµy, ®éi thø ba trong 9 ngµy. TÝnh sè m¸y cña mçi ®éi biÕt r»ng ®éi thø hai cã nhiÒu h¬n ®éi thø ba 2 m¸y vµ n¨ng suÊt lµm viÖc cña c¸c m¸y nh­ nhau?
Bµi 5: (3®iÓm)  Cho tam gi¸c ABC cã AB trªn tia ®èi cña tia HA lÊy ®iÓm E sao cho HA = HE. Chøng minh r»ng:
a)     AB // CD
b)    BE = CD
c)     T×m ®iÒu kiÖn cña tam gi¸c ABC ®Ó cã BD vu«ng gãc víi AB
 
 
 
 

BiÓu ®iÓm
Bµi 1: (1,5®iÓm – Mçi ý chän ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm)
C©u
1
2
3
§¸p ¸n
C
B
B
Bµi 2: (1,5 ®iÓm – Mçi ý ®iÒn ®óng « ®­îc 0,5 ®iÓm
C¸c c©u ®óng lµ:3
C¸c c©u sai lµ:1;2
Bµi
ý
§¸p ¸n
Thang ®iÓm
3(2®)
1

 
0,5®
 
 
0,5®
2

0,5®
 
 
0,5®
4(2®)
 
Gäi sè m¸y cña mçi ®éi lÇn l­ît lµ: x, y, z (x, y, z )
Ta cã: 6x = 8y = 9z vµ y – z = 2
6x = 8y = 9z
¸p dông tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau ta cã:

VËy sè m¸y cña mçi ®«i lÇn l­ît lµ: 24; 18; 16
0,5®
 
0,5®
 
 
0,5®
 
0,5®
5(3®)
* vÏ h×nh ghi GT, KL ®óng ®­îc 0,5 diÓm
a)Chøng minhABM = DCM (c – g – c)

 
b) BAH = BEH (c- g – c)

ABM = DCM

 
c) Chøng minh AC// BD
(Hai gãc trong cïng phÝa)
=>  BDAB Hay ABC vu«ng t¹i A
 
0,5®
0,25®
 
 
0,5®
 
0,25®
 
0,5®
0,25®
0,25®
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-12-21 20:55:45 | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 85 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì I - Toán 7(Rất hay-có đáp án biểu điểmchi tiết), Toán 7. ĐỀ SƯU TẦM   §Ò kiÓm tra hÕt k× I N¨m häc 2009– 2010 M«n: To¸n 7 ( Thêi gian lµm bµi 90/) Bµi 1: (1,5®iÓm) Mçi bµi tËp d­íi ®©y cã kÌm theo c¸c ®¸p ¸n A, B, C, D h·y chän ®¸p ¸n ®óng 1) 54.5.53 b

https://tailieuhoctap.com/dethitoan7/de-thi-hoc-ki-i-toan-7-rat-hay-co-dap-an-bieu-diem-chi-tiet.bf36uq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan