Đề thi học kì I - Toán 7(hay-có đáp án biểu điểm chi tiết)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Đề chính thức
§Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­­­­îng häc kú I
N¨m häc 2009 – 2010
                    M«n: to¸n 7    (Thêi gian lµm bµi: 90 phót)
A/ Tr¾c nghiÖm. (2®)
C©u 1. ( 1®). Chän ®¸p ¸n ®óng vµ ghi vµo bµi lµm.
a)             b»ng:           A/           B/          C/            D/
b)    -30                      b»ng:           A/ -1            B/ 1             C/ 0              D/ 3
c)   b»ng:           A/ - 42         B/  58          C/ 14            D/ - 6
d)       b»ng:            A/ 9             B/ 6             C/              D/
C©u 2. ( 1®). C¸c c©u sau ®óng hay sai.
a)     3,(21) I
b)    Qua mét ®iÓm n»m ngoµi mét ®­êng th¼ng chØ vÏ ®­îc mét ®­êng th¼ng song song víi ®­êng th¼ng ®ã.
c)     §­êng th¼ng ®i qua trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng ®ã.
d)    Tån t¹i mét tam gi¸c cã hai gãc vu«ng.
B/ Tù luËn ( 8®).
C©u 1 ( 1,5®).
a) T×m x biÕt.    
b) T×m x,y,z biÕt.
    vµ x-y = 2
C©u 2.( 1®). TÝnh:

C©u 3 ( 2®). Cho hµm sè:  y = f(x) =
a)     TÝnh f(-1) – f( 3)
b)    VÏ ®å thÞ hµm  sè trªn.
c)     §iÓm M ( -9; -3) cã thuéc ®å thÞ hµm sè trªn kh«ng? V× sao?
C©u 4. ( 2,5®).Cho gãc nhän xOy . Trªn tia Ox lÊy  2 ®iÓm  A vµ B sao cho OA . Gäi I lµ giao ®iÓm cña AD vµ BC. Chøng minh r»ng :
a)     AD = BC
b)   
C©u 5. ( 1®).  Cho A=    ( x)
T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña A.
 
®¸p ¸n biÓu ®iÓm to¸n 7 häc kú I.

A/ Tr¾c nghiÖm. ( 2®)
C©u 1.( 0,25®/ 1 ý)
ý
a
b
c
d
Chän
D
A
D
B
 
C©u 2. (0,25®/ 1 ý)
 
ý
a
b
c
d
Chän
S
§
S
S
B/ Tù luËn.( 8®).
C©u
Néi dung cÇn ®¹t
§iÓm
C©u1
a) T×m x biÕt.    
 
0,75®
                                
0,25®
                                    
0,25®
                                         x= 56
0,25®
b) vµ x-y = 2
 
0,75®
         
0,25®
           
0,25®
 
 
0,25®
  C©u 2
TÝnh       

                
 
0,5®
                
 
0,25®
                
 
0,25®
C©u 3
 

a)
f(-1) =
0,25®
f(3) =
0,25®

 
f(-1) - f(-3) =
0,25®
b)
T×m ®­îc 1 ®iÓm A thuéc ®å thÞ hµm sè
0,25®
Kh¼ng ®Þnh ®å thÞ hµm sè lµ ®­êng th¼ng OA
0,25®
VÏ ®óng ®å thÞ( nÕu thiÕu 1 kÝ hiÖu x hoÆc y, hoÆc mòi tªn trõ 0,25 thiÕu 2 yÕu tè trë lªn kh«ng cho ®iÓm)
 
0,5®
c)
M( -9;-3)x= -9; y= -3
f (-9) = nªn M kh«ng thuéc ®å thÞ hµm sè.
0,25®
C©u 4
 
2,5®
 
Ghi ®óng GT, KL vµ vÏ ®óng h×nh cho
( Sai GT, KL trõ 0,25®. Sai h×nh vÏ kh«ng cho ®iÓm c¶ bµi h×nh)
0,5®
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)
 

 
OA=OC
AB=CD. Suy ra OB = CD
 
0,25®

 
0,25®

0,25®
Suy ra AD = BC ( 2 c¹nh t­¬ng øng)
0,25®
b)
 
1,25®
( 2 gãc t­¬ng øng)
 
0,5®
(tÝnh chÊt hai gãc kÒ bï)
Suy ra 
 
0,25®

 

 
 
0,25®

0,25®
C©u 5
A=    ( x)

XÐt c¸c gi¸ trÞ kh¸c 0 cña x
x-1

 
0,25®
Khi th×
A=
0,25®
§Ó A ®¹t GTLN th× ( 1+) ®¹t GTLN
®¹t GTLNlµ sè nguyªn d­¬ng nhá nhÊt
x=1
 
 
0,25®
VËy GTLN cña A b»ng (1+) =2 khi x=1
0,25®
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-12-21 08:21:15 | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 106 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì I - Toán 7(hay-có đáp án biểu điểm chitiết), Toán 7. Đề chính thức §Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­­­­îng häc kú I N¨m häc 2009 – 2010 M«n: to¸n 7 (Thêi gian lµm bµi: 90 phót) A/ Tr¾c nghiÖm. (2®) C©u 1. ( 1®). Chän ®¸p ¸n ®óng vµ ghi vµo bµi lµm. a) b»ng: A/ B/

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-hoc-ki-i-toan-7-hay-co-dap-an-bieu-diem-chi-tiet.jkz6uq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác