Đề thi học kì I - Toán 7(đáp án biểu điểm chi tiết)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Đề sưu tầm
§Ò kiÓm tra häc k× I
n¨m häc 2009-2010
M«n to¸n líp 7
(Thêi gian lµm bµi 90 phót)
Bµi 1 ( 2 ®iÓm ) : Tr¾c nghiÖm
    a) Chän c©u tr¶ lêi ®óng .
        NÕu   = 2 th× x2 b»ng :
 A )  9 ; B) 3 ; C) 81 ; D) 27
    b) Chän c©u tr¶ lêi ®óng .
        Cho hµm sè  y = f(x) = 2x2 + 3 ta cã :
A)  f(0) = 5 ; B)  f(1) = 7 ; C) f(-1) = 1 ; D) f(-2) = 11
    c) §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng c c¾t ®­êng th¼ng a theo mét gãc 900 . VËy :
    A) §­êng th¼ng c sÏ song song víi ®­êng th¼ng b
    B) §­êng th¼ng c sÏ vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b
    C) §­êng th¼ng c sÏ kh«ng c¾t ®­êng th¼ng b
    D) §­êng th¼ng c sÏ kh«ng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b .
H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u ®ã
      d) Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt :
          Cho h×nh bªn biÕt AB = CD ; AD = BC th× :
    A)
 
    B)  AB// CD ;   AD//BC
    C) C¶ A, B ®Òu ®óng
    D ) C¶ A, B ®Òu sai  
Bµi 2 (1 ®iÓm ) :Thùc hiÖn phÐp tÝnh .
a) 
b)  4 .
Bµi 3 (1 ®iÓm) : T×m x biÕt    2 : x = 1 : 0,02
Bµi 4 (1 ®iÓm) : VÏ ®å thÞ hµm sè y = - 3x
Bµi 5 (1 ®iÓm) : Cã 75 tê giÊy b¹c lo¹i mÖnh gi¸ 2000 ®, 5000 ® vµ 20000 ®, biÕt r»ng gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i tiÒn trªn ®Òu b»ng nhau. Hái mçi lo¹i giÊy b¹c cã bao nhiªu tiÒn ?
Bµi 6 (4 ®iÓm) :
Cho gãc nhän x0y , 0m lµ ph©n gi¸c cña gãc ®ã. M lµ mét ®iÓm n»m trªn tia 0m. I lµ trung ®iÓm cña 0M. Qua I kÎ ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi 0M v¾t 0x t¹i N .
a)     Chøng minh tam gi¸c 0IN b»ng tam gi¸c MIN
b)    Chøng minh MN// 0y
c)     Gãc N0I tû lÖ víi gãc 0NI theo tû lÖ 1 : 2. TÝnh gãc x0y = ?

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂN TOÁN 7 KỲ I
 
Câu
Nội dung cần đạt
Điểm
Câu 1
 
a). chọn ý A
b). chọn ý D
c). chọn ý B
d). chọn ý C

0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Câu 2
A,
 


B,


0,5đ
 
 
0,25đ
 
0,25đ
 
0,5đ
 
 
0,25đ
 
0,25đ
Câu 3
Tìm x biết
=>
=>
=>
=>

 
0,25đ
 
0,25đ
 
 
0,25đ
 
0,25đ
 
Câu 4
Vẽ đồ thị hàm số y= -3x
Có tập xác định với mọi x  R
Đồ thị là đường thẳng đi qua O(0;0) và A (1;-3)
 


0,25đ
0,25đ
 
 
 
0,5đ
Câu 5
Gọi số tờ giấy bạc loại 2000đ, 5000đ, 20000đ lần lượt là a,b,c (nguyên dương) và a,b,c
Theo bài ra  ta có: 2000a= 5000b= 20000c

 
0,25đ

 
Và a + b +c = 75
 
 
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
 
=> a=50; b=20; c=5.
 
 
0,25đ
 
 
0,25đ
0,25đ
Câu 6
 
Vẽ hình, GT – KL đúng

a. xét  OIN và  MIN có IN chung; IO=IM (gt)
= = 900 (gt)
 OIN =  MIN (g.c.g)
0,5đ
 

 
0,5đ
0,5đ
 
B, Theo chứng minh câu a => Ô2 = (hai góc tương ứng)
Mà Ô1=Ô2 (gt) -> Ô1=(hai góc ở vị trí so le trong)
=> Oy // MN

=> = 300
=> =600
 
0,5đ
0,25đ
0,25đ
 
 
1,5đ
 
 
 

 
0,5đ
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-12-21 20:51:32 | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 80 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.27 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì I - Toán 7(đáp án biểu điểm chi tiết), Toán 7. Đề sưu tầm §Ò kiÓm tra häc k× I n¨m häc 2009-2010 M«n to¸n líp 7 (Thêi gian lµm bµi 90 phót) Bµi 1 ( 2 ®iÓm ) : Tr¾c nghiÖm a) Chän c©u tr¶ lêi ®óng . NÕu = 2 th× x2 b»ng : A ) 9 ; B) 3 ; C) 81 ; D) 2

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-hoc-ki-i-toan-7-dap-an-bieu-diem-chi-tiet.be36uq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác