Đề thi học kì I - Toán 7(có đáp án biểu điểm chi tiết)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
                      
               
§Ò kiÓm tra chÊt l­îng häc k× I
n¨m häc 2009 -2010
M«n :           To¸n 7
Thêi gian: 90 phót
 

 
I – phÇn tr¾c nghiÖm (2.0 ®iÓm) : H·y chän ý tr¶ lêi ®óng b»ng c¸ch chän ch÷ c¸i A, B, C, D
C©u 1 : KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh (24)10: 813 b»ng : A. 2.           B. 4.     C. 6.       D. 8.
C©u 2 : C¸ch viÕt nµo d­íi ®©y lµ ®óng ?
 A. = - 68,69.     B. = 68,69.       C. =     D. = .
C©u 3 : Cho hµm sè y = f(x) = x - . Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng ?
 A. f(0) = 1.  B. f(1) = .  C. f(-1) = . D. f(2) = .
C©u 4 : KÕt qu¶ lµm trßn ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø ba cña sè 789,56261 lµ :
 A. 789,562.   B. 789,563.  C. 789,560.  D. 789,550.
C©u 5 : Hai sè a, b tho¶ m·n ®iÒu kiÖn  vµ a – b = 1 lµ :
 A. a = 2; b = 3.  B. a = -2; b = 3. C. a = 2; b = -3. D. a = -2; b = -3.
C©u 6 : NÕu = 3 th× x2 b»ng :     A. 3.      B. 9.  C. 27             D. 81.
C©u 7 : Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c b»ng :A. 900.  B. 1200. C. 1800. D. 3600.
C©u 8 : C¸ch ph¸t biÓu nµo d­íi ®©y lµ tiªn ®Ò ¬-ClÝt (Euclide) ?
A. Qua mét ®iÓm ë ngoµi mét ®­êng th¼ng chØ cã mét ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng ®ã.
B. Qua mét ®iÓm ë ngoµi mét ®­êng th¼ng chØ cã mét ®­êng th¼ng c¾t ®­êng th¼ng ®ã.
C. Qua mét ®iÓm ë ngoµi mét ®­êng th¼ng chØ cã mét ®­êng th¼ng song song víi mét ®iÓm ®ã.
D. Qua mét ®iÓm ë ngoµi mét ®­êng th¼ng chØ cã mét ®­êng th¼ng song song víi ®­êng th¼ng ®ã.
C©u 9 : Cho tam gi¸c ABC, biÕt A = 300 ; B = 400 th× gãc ngoµi t¹i ®Ønh C b»ng :
 A. 1100.   B. 1200.  C. 700.   D. 1000.
C©u 10 : NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song th× :
 A. Hai gãc sole trong b»ng nhau.   B. Hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau.
 C. Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau.   D. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n trªn.
II – phÇn tù luËn (8.0 ®iÓm)
Bµi 1 (1.0 ®iÓm): TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc  M = .
Bµi 2 (2.0 ®iÓm) : T×m x, biÕt :     a) .                          b) .
Bµi 3 (2.0 ®iÓm): Bèn ®éi m¸y cµy cã 36 m¸y (cã cïng n¨ng suÊt) lµm viÖc trªn bèn c¸nh ®ång cã diÖn tÝch b»ng nhau. §éi thø nhÊt hoµn thµnh c«ng viÖc trong 4 ngµy, ®éi thø hai trong 6 ngµy, ®éi thø ba trong 10 ngµy, ®éi thø t­ tong 12 ngµy. Hái mçi ®éi cã mÊy m¸y ?
Bµi 4 (2.5 ®iÓm): Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A, biÕt  C = 300. Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm D sao cho AB = AD. VÏ MN AC, MK AD (. H·y chøng minh :
  a)         b) MK // AC.
Bµi 5 (0.5 ®iÓm): TÝnh tæng S = 22 + 42 + 62 + … + 202, biÕt 1 + 22 + 32 + 42 + … + 102 = 385.

§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm häc k× I
n¨m häc 2009 – 2010
M«n : To¸n 7
 
Tr¾c nghiÖm
Néi dung
®iÓm
Ghi chó
C©u 1 : A
0.2
 
C©u 2 : B
0.2
 
C©u 3 : B
0.2
 
C©u 4 : B
0.2
 
C©u 5 : D
0.2
 
C©u 6 : D
0.2
 
C©u 7 : C
0.2
 
C©u 8 : D
0.2
 
C©u 9 : C
0.2
 
C©u 10 : D
0.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tù luËn
Bµi 1 : M =
0.25
 
            M =
0.25
 
            M =
0.25
 
            M = =
0.25
 
Bµi 2 :
a)
 
0.3
 

0.3
 

0.2
 
VËy x = .
0.2
 
b)
0.2
 
* NÕu th×
0.3
 
* NÕu
0.3
 
VËy x = vµ x = .
0.2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tù luËn
 
 
Bµi 3 : Gäi sè m¸y cña bèn ®éi lÇn l­ît lµ a, b, c, d (a, b, c, d)
                                      a + b + c + d = 36
0.3
 
Sè m¸y tØ lÖ nghÞch víi sè ngµy hoµn thµnh c«ng viÖc nªn
4a = 6b = 10c = 12d
Hay
0.5
 
Theo tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau, ta cã :

0.5
 
Do ®ã : a = 60.
            b = 60.
            c = 60.
            d = 60.
0.5
 
Tr¶ lêi : Sè m¸y cña bèn ®éi lÇn l­ît lµ 15, 10, 6. 5.
0.2
 
 
 
Bµi 4 :

 
 
0.25
 
    Gi¶ thiÕt, KÕt luËn
0.25
 
     - AB = AD
           - gãc  BAC b»ng gãc DAC
           - AC lµ c¹nh chung
1/3 ®iÓm/ý
 
     b) gãc KAN b»ng gãc AKM (=900)
0.5
 
         ChØ ra gãc KAN vµ gãc AKM lµ hai gãc trong cïng phÝa
0.5
 
Bµi 5 : S = (1.2)2 + (2.2)2 + (3.2)2 + … + (10.2)2
0.2
 
           S = 22.(1 + 22 + 32 + 42 + … + 102)
0.2
 

 
           S = 4. 385 = 1540.
0.1
 
 
Trªn  ®©y lµ s¬ l­­îc c¸ch gi¶i.Khi chÊm Gv yªu cÇu HS cã gi¶i thÝch ®Çy ®ñ chÆt chÏ. Mäi c¸ch kh¸c ®óng ®Òu cho ®iÓm tèi ®a.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-12-21 08:19:27 | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 121 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.14 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì I - Toán 7(có đáp án biểu điểm chitiết), Toán 7.   §Ò kiÓm tra chÊt l­îng häc k× I n¨m häc 2009 -2010 M«n : To¸n 7 Thêi gian: 90 phót I – phÇn tr¾c nghiÖm (2.0 ®iÓm) : H·y chän ý tr¶ lêi ®óng b»ng c¸ch chän ch÷ c¸i A, B, C, D C©u 1 : KÕt qu¶ cña p

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-hoc-ki-i-toan-7-co-dap-an-bieu-diem-chi-tiet.wjz6uq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác