de kiem tra toan 7 hoc ki 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Bé ®Ò kiÓm tra häc k× II
Năm học :2007 - 2008
Môn : Toán 7 (Thời gian: 90 phút)
 
I .Trắc nghiệm (2 điểm)
1. Các bộ ba đoạn thẳng nào sau đây là 3 cạnh của một tam giác :
a. 2cm, 3cm, 5cm   b. 7cm, 9cm,10cm
c. 2cm, 7cm, 11cm   d. Cả a,b,c đều đúng
2.Tam giác ABC vuông tại A có AB = 9cm, AC = 12cm.Tính BC ?
a. BC = 12cm   b. BC = 225cm
c. BC = cm   d. BC = 15cm
3.Nghiệm của đa thức x2 + 3 là :
a. 3     b. -3
c. 9     d. không có nghiệm
4.Bậc của đa thức  3x2 – 8x3 + x2 + 3 là :
a. 2     b. -8
c. 3     d. không có bậc
5. Tam giác MNP có MI là đường trung tuyến, G là trọng tâm. Khẳng định nào là sai:
a.   b. MG = 2GI  c.   d.
6. Tam giác ABC là tam giác gì nếu : AB = 4,5cm, BC = 7,5cm, AC = 6cm.
a. Tam giác đều b. Tam giác cân c. Tam giác nhọn d. Tam giác vuông
7. Giá trị của biểu thức 2x3y – 4y2 + 1 tại x = -2; y = -1 là :
a. -13  b. 13  c. 19  d. -19
8. Nghiệm của đa thức A(x) = x2 – 6x + 5 là :
a. 0  b. 1 và 5 c. 0 và 1 d. 0 và 5
II/ Bài toán (8 điểm)
Bài 1: (1đ) Thu gọn
a. x2y3 .(xy)      
b. (2x3)2.(-5xy2)
Bài 2: (1đ) Tính giá trị biểu thức  3x2y – 5x + 1    tại x = -2 , y =  
Bài 3 : (2đ) Cho 2 đa thức sau:
                               A = x2 – x2y + 5y2 + 5
                               B = 3x2 + 3xy2 – 2y2 – 8
a.Tính A + B             
b.Tính A – B             
c.Tính 2A + 3B         
Bài 4: (0,5 đ) Tìm nghiệm của đa thức  x -3 
Bài 5: (3,5đ) Cho tam giác ABC ( AB
a. Chứng minh: BM = MD 
b. Gọi K là giao điểm của AB và DM .Chứng minh: DAK = BAC
c. Chứng minh : AKC cân 
d. So sánh : BM và CM.            
-----------------------------------------------Hết----------------------------------------------------
 
 
 
 
I/ Trắc nghiệm: (2điểm)
1) Đơn thức đồng dạng với đơn thức là:  a)  b)     c)    d)
2) Bậc của đơn thức là:            a) 2  b) 3  c) 4  d) 1
3) Đa thức có bậc sau khi thu gọn là:
                           a) 4   b) 3   c) 1   d) 0
4) Điểm kiểm tra môn tóan lớp 7 được ghi trong bảng sau:
Điểm kiểm tra(X)
                  7
                  8
               9
                 10
Tần số (n)
                 5
                  4
                6
                 3
                Khi đó là:              a)10  b) 6  c) 3  d) 9
5) Đa thức có nghiệm là:          a) 1  b) 2      c) 4     d) 1 và 4
6) Cho tam giác ABC vuông tại B khi đó đẳng thức nào sau đây sai:
                a)   b)        c)  d)
7)Trong các bộ ba số sau, bộ ba số nào có thể dựng được tam giác:
                              a) 3cm; 4cm; 7cm    b) 3cm; 4cm; 8cm
                              c) 3cm; 5cm; 8cm    d) 3cm; 4 cm; 5cm
8) Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM và G là trọng tâm tam giác. Trong các hệ thức sau hệ thức nào sai:
                               a)                  b)              c)       d)
II/ Tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm )
Điểm kiểm tra môn tóan của lớp 7A được ghi lại như sau:
3               5            7            8             9            6            4            6            9            6
4               6            7            9             5            9            7            9            8            7
6               7            8            9             3           8             9            10         10           6
a)     Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?
b)    Lập bảng tần số và tính điểm trung bình cộng của lớp.
Bài 2: ( 3 điểm )
1)    Thu gọn đơn thức sau:
2)    Cho hai đa thức                    
                         
a)     Thu gọn A(x) và B(x) rồi sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến.
b)    Tính A(x) + B(x); Tính A(X) - B(x).
Bài 3: (3 điểm )
    Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3 cm, AC = 4 cm. Gọi AM là đường trung tuyến, trên tia đối của tia AM lấy điểm D sao cho AM = MD.
Tính dộ dài BC.
Chứng minh AB = CD, AB // CD.
Chứng minh góc BAM > góc CAM.
Gọi H là trung điểm của BM, trên đường thẳng AH lấy điểm E sao cho AH = HE, CE cắt AD tại F. Chứng minh F là trung điểm của CE.
 
 
 
I/ Trắc nghiệm:(2 điểm)
1/. Trong các biểu thức đại số sau, đâu là đơn thức ?
a) 2x + 3yz
b) y(4 – 7x)
c) – 5x2y3
d) 6x5 + 11
2/. Bậc của đơn thức 72 xy4z2  là :
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
3/. Cho ABC vuông tại C. Chọn cách viết hệ thức Pytago đúng :
a) AB2 = AC2 + BC 2
b)BC2 = AB2 + AC2
c) AC2 = AB2 + BC 2
d) Cả 3 câu trên đều đúng
4/. Cho ABC cân tại A, biết số đo góc đáy B là 80o thì số đo góc đỉnh A là :
a) 20o
b) 30o
c) 40o
d) 50o
 
II. Bài toán: (8 điểm)
Bài 1: Điều tra về tuổi nghề (tính bằng năm) của 20 công nhân trong một phân xưởng sản xuất ta có bảng số liệu sau:
3
5
5
3
5
6
6
5
4
6
5
6
3
6
4
5
6
5
6
5
a) Dấu hiệu cần quan tâm là gì? Lập bảng tần số.
b) Tính tuổi nghề trung bình của 20 công nhân tham gia điều tra.
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:       tại  x = – 1 và y = 3
Bài 3: Cho các đơn thức sau:
A =            ;                B =
a) Thu gọn đơn thức A và thu gọn đơn thức B.
b) Thực hiện phép tính : B – A
Bài 4: Cho ABC cân tại A. Kẻ AM  BC tại M.
a) Chứng minh ABM = ACM và suy ra MB = MC
b) Biết AB = 20 cm; BC = 24 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MB và AM.
c) Kẻ MH  AB tại H và MK  AC tại K. Chứng minh AHK cân tại A. Tính MH.
 
 
 
 
-----------------------------------------------Hết----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I/ Trắc nghiệm: (2 điểm)
Câu 1 :   Đơn thức đồng dạng với đơn thức 5x2y là:
A. 5xy2                      B. x2y                  C. x2y2                       D. 5( xy)2
Câu 2:   Tích của hai đơn thức x4y2  và  xy là:
A. x5y3                    B.x5y3                C. - x4y               D. - x5y3
Câu 3 : Cho ABC cân  tại A, có Â = 30o thì mỗi góc ở đáy có số đo là: 
  A. 110o  B. 35o   C. 75o     D. Một kết quả khác
Câu 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 10cm, AC = 6cm. Độ dài cạnh AB là:
A. 32cm                      B. cm                   C. 8cm                     D. 16cm
II/ Bài toán: (8 điểm)
 Bài 1: (2 điểm)
     Điểm kiểm tra toán của lớp 7 A được ghi lại như sau: 
 
3
6
2
9
8
10
8
4
5
8
6
2
9
8
9
7
8
7
5
7
10
7
5
8
4
9
3
6
7
7
6
9
7
10
7
5
8
5
7
9

 
1) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?
2) Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng
3) Tìm mốt của dấu hiệu
Bài 2: ( 3 điểm )
1) Tính giá trị của biểu thức: tại x = – 2 và y = 1    (1,5 điểm )
2) Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức tích vừa tìm được:
và          ( 1,5điểm )
Bài 3: (3 điểm)
Câu 1: Cho  ABC có Â = 70o, = 55o. Hãy so sánh độ dài các cạnh của tam giác.
Câu 2: Cho  ABC có Â = 90o. Tia phân giác của góc B cắt AC tại E. Qua E kẻ EH  BC (HBC)
 1/ Chứng minh  ABE = HBE
 2/ Chứng minh EA
 
 
-----------------------------------------------Hết----------------------------------------------------

 
PhÇn I – Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan
C©u 1: Trong qu¸ tr×nh thu thËp sè liÖu thèng kª, mét häc sinh ë tr­êng M ®· lËp b¶ng sau:
Sè thø tù
Líp
Sè häc sinh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C
9A
9B
9C
40
43
50
40
45
48
40
42
39
40
32
38
DÊu hiÖu ®iÒu tra ë b¶ng 1 lµ g×?
A)   Tæng sè líp ë tr­êng M  C) Sè häc sinh ë mçi líp tr­êng M
B)    Tªn c¸c líp ë tr­êng M  D) C¶ ba dÊu hiÖu trªn
C©u 2: TÇn sè t­¬ng øng víi gi¸ trÞ 40 cña dÊu hiÖu ®iÒu tra b¶ng 1 lµ:
A)   6A, 7A, 8A, 9A   C) C¸c líp ®­îc ®¸nh sè thø tù 1, 4, 7, 10
B)    C¸c líp A     D) 4
C©u 3: Cho ®a thøc M = 7x6 - x3y3 + y5 – x4y4 + 1. BËc cña ®a thøc M lµ:
 A) 5   B) 6   C) 7   D) 8
C©u 4: Dïng c¸c tõ hoÆc côm tõ ®iÓn vµo chç (…) ®Ó ®­îc kh¼ng ®Þnh ®óng.
a)     §a thøc lµ mét ®¬n thøc hoÆc mét tæng cña ……………………. ®¬n thøc.
b)    Hai ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ hai ®¬n thøc cã hÖ sè ……… vµ ………. phÇn biÕn.
C©u 5: TÝnh M (x + y) – (x – y)
 A) 0   B) 2x   C) 2y   D) 2x + 2y
C©u 6: ViÕt ®a thøc P(x) = - 5x3 + 4x2 + 1d­íi d¹ng tæng cña hai ®a thøc mét biÕn bËc 4
A)   P(x) = (- 5x3 + 54) + (- 54 + 4x2 + 1) 
B)    P(x) = (x4 – 5x3) + (- y4 + 4x2 + 1)  
C)    P(x) = (x4 – 5x3) + (- x4 + 4x2 + 1)
D) P(x) lµ ®a thøc bËc ba nªn kh«ng viÕt thnµh tæng cña hai ®a thøc mét biÕn bËc 4 ®­îc.
C©u 7: Khoanh trßn ch÷ § hoÆc S nÕu c¸c c©u kh¼ng ®Þnh sau ®óng hoÆc sai:
 a) a lµ nghiÖm cña ®a thøc P(x) nÕu P(x) = a  §  S
 b) lµ nghiÖm cña ®a thøc P(x) = 2x +    §  S
C©u 8: NghiÖm cña ®a thøc Q(y) = y2 + 2 lµ:
 A) y = 0 B) y = - 2  C) y = 0 hoÆc y = - 2 D) Kh«ng cã nghiÖm
C©u 9: Dïng c¸c kÝ hiÖu ®o¹n th¼ng thÝch hîp ®iÒn vµo chç (…) ®Ó ®­îc kh¼ng ®Þnh ®óng.
Cho h×nh vÏ, biÕt r»ng AB
a)     HB ……………
b)    v× ……………… ..
 
 
C©u 10: Cho h×nh vÏ. Chøng minh EF
A) Tam gi¸c vu«ng MNP cã NP lµ c¹nh huyÒn nªn EF
B) ME vµ MP lÇn l­ît lµ h×nh chiÕu cña ®­êng xiªn NE vµ NP trªn
MP, v× ME
C) MF vµ MN lÇn l­ît lµ h×nh chiÕu cña ®­êng xiªn EF vµ
EN trªn MN, v× MF
D) ME vµ MP lÇn l­ît lµ h×nh chiÕu cña ®­êng xiªn NE vµ NP
trªn MP, MF vµ MN lÇn l­ît lµ h×nh chiÕu cña ®­êng xiªn EF vµ EN,
mµ ME MP  NE ,       MF  EF suy ra EF
C©u 11: Cho tam gi¸c MNP víi . C¹nh lín nhÊt cña tam gi¸c MNP lµ:
 A) MN  B) MP  C) NP  D) Kh«ng cã c¹nh lín nhÊt
C©u 12: Bé ba ®o¹n th¼ng nµo sau ®©y cã thÓ lµ ba c¹nh cña mét tam gi¸c?
A) 1cm, 2cm, 1cm    C) 5cm, 6cm, 11cm
B)1cm, 2cm, 2cm    D) 3cm, 4cm, 7cm
C©u 13: Cho tam gi¸c c©n biÕt hai trong ba c¹nh cã ®é dµi lµ 1cm vµ 7cm. Chu vi cña tam gi¸c ®ã lµ:              A) 8cm                            B) 9cm                            C) 15 cm                            D) 16 cm
C©u 14: H·y nèi mçi ý ë cét tr¸i víi mét ý ë cét ph¶i sao cho ®­îc kh¼ng ®Þnh ®óng:
 
a) Giao ®iÓm cña ba ®­êng ph©n gi¸c trong tam gi¸c
b) Giao ®iÓm cña ba ®­êng trung trùc trong tam gi¸c
1) c¸ch ®Òu ba ®Ønh cña tam gi¸c.
2) c¸ch mçi ®Ønh b»ng ®é dµi mçi ®­êng.
3) c¸ch ®Òu ba c¹nh cña tam gi¸c.
C©u 15: Cho h×nh vÏ, biÕt r»ng NH = PK
Tam gi¸c MNP lµ:
A)   Tam gi¸c th­êng  C) Tam gi¸c c©n
B)    Tam gi¸c ®Òu   D) Tam gi¸c vu«ng
C©u 16: Cho h×nh vÏ. Khi ®ã ®iÓm O lµ:
A) giao ®iÓm cña ba ®­êng cao  
B) giao ®iÓm cña ba ®­êng ph©n gi¸c
C) giao ®iÓm cña ba ®­êng trung trùc
D) giao ®iÓm cña ba ®­êng trung tuyÕn
PhÇn II: Tù luËn
C©u 17: §iÓm kiÓm tra to¸n häc k× II cña líp 7A ®­îc cho bëi b¶ng sau:
 
2
5
7
4
3
6
7
8
3
1
0
5
6
9
4
2
10
7
8
5
1
6
7
9
3
7
8
9
1
5
a)     DÊu hiÖu ë ®©y lµ g×? Sè c¸c gi¸ trÞ lµ bao nhiªu?
b)    LËp b¶ng tÇn sè.
c)     BiÓu diÔn b»ng biÓu ®å ®o¹n th¼ng.
C©u 18: Cho hai ®a thøc P(x) = 3x2 – x4 – 3x3 – x6 – x3 + 5
    Q(x) = x3 + 2x5 – x4 – 2x3 + x – 1
a)     Rót gän vµ s¾p xÕp c¸c h¹ng tö cña mçi ®a thøc theo luü thõa gi¶m dÇn cña biÕn.
b)    TÝnh P(x) – Q(x)
c)     TÝnh gi¸ trÞ H(-1), biÕt r»ng H(x) = P(x) – Q(x)
C©u 19: Gäi G lµ träng t©m cña tam gi¸c ABC. Trªn tia AG lÊy ®iÓm G’ sao cho G lµ trung ®iÓm cña AG’.
a)     Chøng minh r»ng: BG’ = CG
b)    §­êng trung trùc cña c¹nh BC lÇn l­ît c¾t AC, GC vµ BG’ t¹i I, J, K. Chøng minh: BK = CJ
c)     Chøng minh
PhÇn I- Tr¾c nhgiÖm kh¸ch quan
C©u 1: §iÓm kiÓm tra To¸n häc k× II cña líp 7A ®­îc biÓu diÔn bëi b¶ng sau:
Mèt cña dÊu hiÖu ®iÒu tra lµ:
 A) 7   B) 5   C) 6   D) 5 vµ 6
C©u 2: TÇn sè cña gi¸ trÞ 5 cña dÊu hiÖu trªn lµ:
 A) 8   B) 7   C) 4   D) 4; 7; 8
C©u 3: §¬n thøc ®ång d¹ng víi ®¬n thøc 3xy2 lµ:
 A) 3xy  B) x2y  C) 3xy2 + 1  D) xy2   
C©u 4: Dïng côm tõ hoÆc sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç (…) ®Ó ®ù¬c kh¼ng ®Þnh ®óng.
a)     Sè 0 ®­îc gäi lµ ®a thøuc kh«ng vµ nã ………………… bËc.
b)    Sè 1 ®­îc gäi lµ ®a thøc cã bËc ……………………………..
C©u 5: Gi¸ trÞ cña biÓu thøc P = x2y – 2xy2 + 1 t¹i x = 1 vµ y = - 1 lµ:
 A) -1  B) 2   C) – 2   D) 2 
C©u 6: T×m tæng cña ba ®¬n thøc: 2xy3; 5 xy3 vµ - 7 xy3.
 A) 0   B) 7xy3 – 7x3y C) 14x3y  D) 7x2y6 – 7x3y
C©u 7: Khoanh trßn vµo ch÷ § hoÆc S nÕu c¸c kh¼ng ®Þnh sau ®óng hoÆc sai:
a) §a thøc P(y) = y + 2 cã nghiÖm lµ y = - 2    §  S
b) §a thøc P(y) = y2 + 2 cã nghiÖm lµ y = - 2    §  S
C©u 8: Sè nµo sau ®©y lµ nghiÖm cña ®a thøc P(x) = 2x +
 A) x =   B) x = -   C) x =   D) x = -
C©u 9: Dïng kÝ hiÖu “>,
a) AE > AD v×
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-05-10 07:28:52 | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 106 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.25 M | File type: doc
lần xem

đề thi de kiem tra toan 7 hoc ki 2, Toán 7. Bé ®Ò kiÓm tra häc k× II Năm học :2007 - 2008 Môn : Toán 7 (Thời gian: 90 phút) I .Trắc nghiệm (2 điểm) 1. Các bộ ba đoạn thẳng nào sau đây là 3 cạnh của một tam giác : a. 2cm, 3cm, 5cm b. 7cm, 9cm,10

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-kiem-tra-toan-7-hoc-ki-2.m5a6xq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác