de kiem tra hoc ki 2 toan 7

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Năm học: 2012- 2013
Môn: Toán7
Thời gian: 90 phút (không thể gian giao đề)
Ngày thi: 07 tháng 05 năm 2013
 
 
 
Bài 1(3,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a)
b)
c)
d)
Bài 2(1, 5 điểm)
Cho biểu thức M = . Tính giá trị biểu thức tại x = -1; y = 2
Bài 3(1, 5 điểm)
Cho hai đa thức :
f(x) = .
g(x) = .
a/ Sắp xếp các hạng tử của hai đa thức f(x) và g(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
b/ tính:  f(x) +  g(x)  .
c/ Tính : f(x) - g(x) .
Bài 4(3, 0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; BC = 10cm. Kẻ đường cao AH, (, trên đoạn HC lấy điểm D sao cho HD = HB.
a) Tính độ dài cạnh AC;
b) Chứng minh tam giác BAD cân;
c Từ C kẻ CE vuông góc với đường thẳng AD (E thuộc đường thẳng AD), đường thẳng CE cắt AH tại M. Chứng minh CB là tia phân giác  của góc ACM.
Bài 5(0, 5 điểm)
Tìm hệ số a, b, c của đa thức G(x) = ax2 + bx + c + 3 biết G(1) = 2013 và a, b, c theo thứ tự tỉ lệ với 3, 2, 1
 
 
..................................(Đề có 01 trang).....................................
 
Họ và tên thí sinh:.......................................................SBD:...............................

UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Năm học: 2011- 2012
Môn: Toán7
Thời gian: 90 phút (không thể gian giao đề)
Ngày thi: 03 tháng 05 năm 2012
 
 
 
Bài 1(1, 5 điểm) Thực hiện phép tính:
1) 72 : 8 + (-5).7
2)
3)
 
Bài 2(2, 5 điểm)
1) Tính giá trị của biểu thức   P = tại x = -3.
2) Tìm x biết:
a)
b)
 
Bài 3(2, 5 điểm)  Cho hai đa thức:
f(x) = .
g(x) = .
1) Sắp xếp hai đa thức f(x) và g(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
2) Tính tổng f(x) +  g(x)  và hiệu f(x) - g(x) .
 
Bài 4(3, 5 điểm)  .
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm; AC = 4cm.
1) Tính độ dài BC.
2) Kẻ BM sao cho BM là tia phân giác của góc ABC ( M AC), MH vuông góc với BC (H BC). Chứng minh .
3) Chứng minh AM .
4) Trên tia đối của tia AB lấy điểm N sao cho AN = CH.
Chứng minh ba điểm N, M, H thẳng hàng
 
 
..................................(Đề có 01 trang)................................
 
 

UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
Năm học: 2010- 2011
Môn: Toán7
Thời gian: 90 phút (không thể gian giao đề)
Ngày thi: 05 tháng 05 năm 2011
 
 
 
Bài 1(1, 5 điểm) Thực hiện phép tính:
1) 8.5  + (-3). 9
2)
3)
 
Bài 2(2, 5 điểm)
1) Tính giá trị của biểu thức   B = tại x = -1.
2) Tìm x biết:
a)
b)
 
Bài 3(2, 5 điểm)  Cho hai đa thức:
f(x) = .
g(x) = .
1) Sắp xếp hai đa thức f(x) và g(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
2) Tính Tổng f(x) +  g(x)  và hiệu f(x) - g(x) .
3) Tìm nghiệm của đa thức h(x) = f(x) +  g(x) 
 
Bài 4(3, 5 điểm)  .
Cho tam giác ABC cân tại A có . Trên cạnh BC lấy các điểm D và E sao cho BD = CE .
a/ Tính số đo các góc B, góc C.
b/ Chứng minh tam giác ADE cân.
c/ Kẻ DH vuông góc với AB và EK vuông góc với AC (HAB; K AC).
Chứng minh AH = AK.
d/ Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh ba đường thẳng AM, DH và EK cắt nhau tại một điểm.
 
..................................(Đề có 01 trang)................................
Họ và tên thí sinh:....................................................SBD:........................

UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
Năm học: 2009- 2010
Môn: Toán7
Thời gian: 90 phút (không thể gian giao đề)
Ngày thi: 06 tháng 05 năm 2010
 
 
 
Bài 1(2, 0 điểm)
Tính giá trị của biểu thức sau: tại x = 1; x = -6.
 
Bài 2(1, 5 điểm) Thực hiện phép tính:
1) 2010: (-5)  + 400 - 1
2)
3)
 
Bài 3(2, 0 điểm)  Cho hai đa thức:
f(x) = .
g(x) = .
Sắp xếp hai đa thức f(x) và g(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
Tính tổng f(x) +  g(x) .
 
Bài 4(3, 5 điểm)  .
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm; BC = 5cm.
1)     Tính độ dài AC.
2)     Kẻ BD là tia phân giác của (D AC). Từ D kẻ DH (HBC). Chứng minh BD .
3)     Gọi E là giao điểm của DH và AB. Tính AE.
 
Bài 5(1, 0 điểm)  .
Tìm hai số hữu tỉ a và b sao cho a + b = a.b = a : b (b .
 
 
..................................(Đề có 01 trang)................................
 
Họ và tên thí sinh:....................................................SBD:........................
 
 

UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
Năm học: 2008- 2009
Môn: Toán7
Thời gian: 90 phút (không thể gian giao đề)
Ngày thi: 06 tháng 05 năm 2009
 
 
 
Bài 1(3, 0 điểm)
1. Thực hiện phép tính sau:
a/  3. 7 + (-5).6
b/
 
2. Tính giá trị của biểu thức   A = tại x = 4.
 
Bài 2(2, 0 điểm) 
1/ Đồ thị của hàm số  y = ax đi qua điểm M (1; -2). Hãy tìm a.
2/ Cho hai đa thức: f(x) = .
                                g(x) = .
Tính tổng f(x) +  g(x) .
Bài 3(1, 5 điểm)
Trong đợt thi đua chào mừng ngày 26 tháng 3, hai bạn An và Bình hái được 48 bông hoa điểm tốt. Tính số hoa điểm tốt của mỗi bạn, biết rằng tỉ số hoa điểm tốt của An và Bình là  .
Bài 4(3, 0 điểm)  .
Cho tam giác ABC cân tại A có . Trên cạnh AB lấy điểm D, trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho BD = CE. Kẻ DH và EK cùng vuông góc với đường thẳng BC (H, KBC).
Tính số đo các góc B, góc C của tam giác ABC.
Chứng minh DH = EK.
Gọi M là trung điểm của HK, chứng minh M là trung điểm của DE.
Bài 5(0, 5 điểm)  .
Chứng minh rằng nếu với .
 
..................................(Đề có 01 trang)................................
Họ và tên thí sinh:....................................................SBD:........................

UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
Năm học: 2007- 2008
Môn: Toán7
Thời gian: 90 phút (không thể gian giao đề)
Ngày thi: 02 tháng 05 năm 2008
 
 
 
Bài 1(2, 0 điểm) Chọn câu trả lời đúng.
1/ Đơn thức có bậc đối với tập hợp các biến là.
A) 11
B/ 9
C) 10
D) 18
2/ Đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm A(-3; 2) nên có hệ số a là:
A)
B/
C)
D)
 
3/ tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh:
A) 10; 15; 12
B) 5; 13; 12
C) 7; 7; 10
D) 3; 4; 6
4/ cân có . Khi đó đo của góc A là
A)
B) 800 
C) 900
D) 700
Bài 2 (3,0 điểm) 
1. Tính giá trị của biểu thức   A = tại x = 3; y = - 5.
2. Tìm x biết: a) 2x - 9 = -33                        b) .
Bài 3 (1,5 điểm)  .
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 100m và tỉ số giữa hai cạnh của nó là . Tính diện tích của mảnh vườn đó.
Bài 4(3,5 điểm)  .
Cho tam giác ABC cân tại A có( .
Từ B và C theo thứ tự kẻ BD, CE . Gọi O là giao điểm của BD và CE.
1/ Chứng minh .
2/ Chứng minh cân.
3/ Kẻ EH là tia phân giác của ; DK là tia phân giác của . Chứng minh EH = DK.
4/ Gọi I là giao điểm của EH và DK. Chứng minh ba điểm A, O, I thẳng hàng.
..................................(Đề có 01 trang)................................

UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
Năm học: 2006 - 2007
Môn: Toán7
Thời gian: 90 phút (không thể gian giao đề)
Ngày thi: 03 tháng 05 năm 2007
 
 
Bài 1(2, 0 điểm) Chọn câu trả lời đúng.
1/ Kết quả phép tính: là.
A.
B.
C.
D.
2/ Cho a; b . Khẳng định nào sau đây đúng:
1/ A. . nếu a và b khác dấu
2/ B .. nếu a và b cùng dấu
3/ C .  . nếu a và b khác dấu
4/ D. . nếu a và b khác dấu
3/ Số đo các góc A, B, C của tỉ lệ với các số 2: 3: 5. Thế thì góc B bằng:
A. 440
B. 520
C. 540
D. 640
E. 560
4/ Cho vuông tại A. Kẻ AH ; kẻ HK . Có bao nhiêu cặp góc phụ nhau trong hình vẽ:
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E. 9
Bài 2 (2,0 điểm)  Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể
1/
2/
3/
4/
Bài 3 (2,5 điểm)  .
a/ Tìm x biết:                                b/ .
c/ Tính số học sinh của hai lớp 7A và lớp 7B biết rằng số học sinh lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 8: 9.
Bài 4 (3,5 điểm)  .
Cho . Đường thẳng AH vuông góc với BC tại H. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa đỉnh A dựng tia Bx vuông góc với BC. Trên tia Bx lấy điểm D sao cho AH = BD.
a/ Chứng minh rằng từ đó suy ra AB//DH.
b/ Tính .
c/ Gọi I là trung điểm của BH. Chứng minh A, I, D thẳng hàng.
..................................(Đề có 01 trang)................................
Họ và tên thí sinh:....................................................SBD:........................

UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
Năm học: 2005- 2006
Môn: Toán7
Thời gian: 90 phút (không thể gian giao đề)
Ngày thi: 06 tháng 05 năm 2006
 
 
Bài 1(3, 0 điểm) Chọn câu trả lời đúng.
1/ Giá trị của biểu thức: . Tại a = 1; b = -1 là:
A.
B.
C. -2
D. 2
2/ Tổng của ba đơn thức: là :
A. 0
B.
C.
D.
3/ Nghiệm của đa thức: P(x) = 2x + 1 là:
A.
B.
C.
D.
4/ Trong một tam giác góc đối diện với cạnh nhỏ nhất là:
A. Góc nhọn
B. Góc vuông
C. Góc tù
D. Góc đầy
5/ Nếu một tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là trung trực ứng với cùng một cạnh thì tam giác đó là:
A. Tam giác thường
B. Tam giác vuông
C. Tam giác đều
D. Tam giác cân
6/ Đa thức Q(x) có tập nghiệm là:
A.
B.
C.
D.
Bài 2(2, 0 điểm)
a. Tìm x, y, z biết: và x + y - z = 4.
b. Tính giá trị của biểu thức   A = tại x = 1; y = - 1.
Bài 3(1, 5 điểm)
Cho hai đa thức: f(x) = .         g(x) = .
a/ Tính tổng f(x) +  g(x) .
b/ x = 1 là nghiệm của f(x) ; g(x) hay f(x) +  g(x) ? vì sao?.
Bài 4 (3, 5 điểm)
Cho góc nhọn xOy. Trên hai cạnh Ox và Oy lần lượt lấy hai điểm N và M sao cho ON = OM. Tia phân giác của góc xOy cắt NM tại I.
a/ Chứng minh .
b/ Gọi P là hình chiếu của điểm N trên Oy, Q là giao điểm của NP với OI. Chứng minh MQ Ox.

c/ Giải sử , ON = OM = 6cm. Tính độ dài của đoạn thẳng OQ.
 
..................................(Đề có 01 trang)................................
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
Năm học: 2004- 2005
Môn: Toán7
Thời gian: 90 phút (không thể gian giao đề)
Ngày thi: 04 tháng 05 năm 2005
 
 
Bài 1(2, 0 điểm) Chọn câu trả lời đúng.
1/ Nghiệm của đa thức: P(x) = 3x + là:
A.
B.
C.
D.
E.
2/ Nếu đa thức có nghiệm là - 3 thì c bằng:
A. 39
B. -3
C. -33
D. 3
E. 33
3/ Chu vi của tam giác ABC cân ở A có AC = 9cm, BC = 4cm là số nào trong các số sau đây:
A. 17cm
B. 18cm
C. 21cm
D. 22cm
E. không xác định
4/ Chtam giác ABC có đường trung tuyến AM, trọng tâm G trong các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng.
A.
B.
C.
D.
E.
Bài 2(2, 0 điểm)
Tìm x, y, z biết: và x + y + z = 22.
Tìm x biết: .
Bài 3(2, 0 điểm)
Cho ba đa thức:       f(x) = .
                                g(x) = .
                                h(x) =
a/ Tính tổng: f(x) -  g(x) + h(x) .
b/ Tìm x sao cho: f(x) -  g(x) + h(x) = 0.
Bài 4 (4, 0 điểm)
Cho tam giác cân ABC (AB = AC). Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE. Gọi M là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng:
a/ BE = CD.

b/ .
c/ AM là tia phân giác của .
d/ Cho AB = AC = 5cm, BC = 6cm, AM cắt BC ở H. Chứng minh rằng: . Tính AH
 
..................................(Đề có 01 trang)................................
 
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
Năm học: 2003 - 2004
Môn: Toán7
Thời gian: 90 phút (không thể gian giao đề)
Ngày thi: 05 tháng 05 năm 2004
 
 
 
Bài 1(1, 0 điểm) Chọn câu trả lời đúng.
Giá trị của biểu thức:  A = tại x = - 1; y = 2; z = -1 nhận giá trị nào trong các giá trị sau:
A. -24
B. 26
C. 24
D. 16
E. 22
Bài 2(1, 5 điểm)
Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM, CN bằng nhau. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Hãy nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải bởi dấu ”=” để được khẳng định đúng.
A. GM
1/ MC
B.
2/ AC
C. NB
3/ GN
D. AB
4/
 
5/
Bài 3 (2, 0 điểm)
Cho hai đa thức:      f(x) = .
                                g(x) = .
a/ Tính hiệu f(x) -  g(x) .
b/ x = 1 là nghiệm của f(x) ; hay g(x) ? vì sao?
Bài 4 (2, 5 điểm)
a/ Tìm x biết: .
b/ Tìm x, y, z biết: và x + y - 2 z = 10.
Bài 4 (3, 0 điểm)

Cho tam giác cân ABC tại A (AB = AC) . Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho . Từ C kẻ tia Cx song song với AD cắt tia BA tại E.
a/ Chứng minh rằng tam giác AEC là tam giác cân;
b/ trong tam giác AEC cạnh nào là lớn nhất? Tại sao?
 
 
..................................(Đề có 01 trang)................................
 
Họ và tên thí sinh:....................................................SBD:........................
 
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỨA
 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
Năm học: 2013 - 2014
Môn: Toán7 (Tự luyện)
Thời gian: 90 phút (không thể gian giao đề)
Ngày thi: 00 tháng 00 năm 2004
 
 
Bài 1(2, 0 điểm)
Bài kiểm tra môn toán của một lớp kết quả nh sau:
4 điểm 10
4 điểm 6
7 điểm 8
3 điểm 4
3 điểm 9
6 điểm 5
10 điểm 7
3 điểm 3
a/ Lập bảng tần số. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (trục hoành biểu diễn điểm số, trục tung biểu diễn tần số).
b/ Tính số trung bình cộng điểm kiểm tra Toán của lớp đó.
Bài 2 (1, 0 điểm)
Cho tam giác MNP; có . Hãy viết bất đẳng thức giữa các cạnh của tam giác.
Bài 3 (1, 0 điểm)
Tính tích hai đơn thức và rồi tính giá trị của đơn thức tìm được tại x = 3 và y = .
Bài 4 (1, 0 điểm)
Cho hai đa thức:
M = .
N = .
a) Thu gọn các đa thức M và N.
b/ Tính tổng: M + N; và hiệu M - N

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-04-18 18:56:39 | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 93 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.44 M | File type: doc
lần xem

đề thi de kiem tra hoc ki 2 toan 7, Toán 7. UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM Năm học: 2012- 2013 Môn: Toán7 Thời gian: 90 phút (không thể gian giao đề) Ngày thi: 07 tháng 05 năm 2013 Bài 1(3,0 điểm) Thực hiện phép

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-kiem-tra-hoc-ki-2-toan-7.9h1szq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác