ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 6 (HAY)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Trường THCS Bưng Bàng                                                                         Giáo án Số học 6

 
KIEÅM TRA HỌC KÌ II

 
I/ MUÏC TIEÂU :
- Heä thoáng  laïi caùc kieán thöùc  ñaõ hoïc vaø caùc pheùp toaùn coäng,tröø, nhaân, chia phaân soá
- Vaän duïng thaønh thaïo lyù thuyeát vaøo giaûi baøi taäp thöïc teá. Reøn luyeän kyõ naêng tinh thaàn nhanh chính xaùc.
- Giuùp HS höùng thuù khi vaän duïng giaûi ñöôïc caùc BT chính xaùc
II/ CHUAÅN BÒ :
GV : Đê kiểm tra, thước kẻ.
HS : OÂn taäp lại các kiến thức đã được ôn.
III/ MA TRAÄN ÑEÀ KIEÅM TRA:
 
                  Cấp độ
 
Tên
chủ đề    
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1 Số nguyên      (6tiết)
Nhận biết số đối,
Hiểu được các t/c của phép nhân để tính nhanh giá trị của 1 biểu thức.
 
Tìm x
 
 
 
Số câu
Số điểm 1.25    Tỉ lệ 12.5   %
Số câu 1
Số điểm 0.25
Số câu 1
Số điểm 0.5
Số câu 1
Số điểm 0.5
 
Số câu 3
1.25    điểm
=12.5   %
2 Phân số
(32tiết)
 
Nắm được quy taéc so saùnh hai phaân soá khoâng cuøng maãu
Nhận biết số đối,
Hiểu  quy taéc so saùnh hai phaân soá khoâng cuøng maãu
-Hiểu được cách viết hổn số dưới dạng p.số và ngược lại.
-Hiểu được cách viết p.số dưới dạng số thập phân , số % và ngược lại.
Tìm x
Thực hiện phép tính
Vận dụng các bài toán: Tìm giá trị phân số của 1 số; tìm 1 số khi biết giá trị phân số để giải bài toán,tỉ số phần trăm
Tìm x
Thực hiện phép tính nâng cao
 
 
Số câu
Số điểm  6.75   Tỉ lệ 67.5   %
Số câu 1
Số điểm 1.25
Số câu 4
Số điểm 2.5
Số câu 2
Số điểm 2
Số câu 2
Số điểm 1
Số câu 9
6.75   điểm=67.5   %
3.Góc.
(10 tiết)
 
Học sinh đọc đề hiểu đề bài biết vẽ hình
Áp dụng t/c tia nằm giữa 2 tia, tia phân giác để tính góc
 
 
Số câu
 
Số câu 1
Số câu 3
 
Số câu 4
1


Trường THCS Bưng Bàng                                                                         Giáo án Số học 6

Số điểm   2   Tỉ lệ 20%
 
Số điểm 0.5
Số điểm 1.5
 
2điểm=20%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 2
Số điểm 1,5
15%
Số câu 6
Số điểm 3.5
35%
Số câu 8
Số điểm 5
50%
Số câu 10
Số điểm 10
 
IV/ TIEÁN TRÌNH GIÔØ HOÏC :
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Ghi baûng
Hoaït ñoäng 1 : OÅn ñònh
GV : Kieåm dieän hoïc sinh .
HS : Lôùp tröôûng ( lôùp phoù ) baùo caùo sæ soá lôùp .
 
Hoaït ñoäng 2 : Kieåm tra baøi cuõ
Kiểm tra chuẩn bị kiểm tra của học sinh.
Thực hiện theo yêu cầu.
 
Hoaït ñoäng 3 : Baøi môùi
Baøi 1: ( 2 ñieåm)
a)  Phaùt bieåu quy taéc so saùnh hai phaân soá khoâng cuøng maãu.
b) AÙp duïng: So saùnh hai phaân soá: vaø
Baøi 2: (2ñieåm)
Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có)
a) 28.43+28.57       b)    c) + +        d) : (10,3 – 9,8)  –
Baøi 3: (2 ñieåm)  
1.Tìm số đối của các số sau: ; -10
2.Tìm x biết :
a/        b)   c) 
Baøi 4: (2 ñieåm) Lớp 6 A có 40 học sinh, số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp, 50%là số học sinh khá,còn lại là số học sinh trung bình.
 a.Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
b. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp
Baøi 5: (2 ñieåm)
Treân cuøng moät nöûa maët phaúng coù bôø chöùa tia Ox; veõ hai tia Oz, Oy sao cho goùc xOz baèng 50, goùc xOy baèng 100
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia naøo naèm giöõa hai tia coøn laïi? Vì sao?
b)  Tính soá ño goùc yOz?
c)  Tia Oz coù phaûi laø tia phaân giaùc cuûa goùc xOy khoâng? Vì sao?
Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá
Thu bài kiểm tra
Nộp bài kiểm tra.
 
V/ ÑAÙP AÙN – BIEÅU ÑIEÅM :
1


Trường THCS Bưng Bàng                                                                         Giáo án Số học 6

  Baøi 1. 2,0 ñieåm
a)  Quy taéc so saùnh hai phaân soá khoâng cuøng maãu: nhö SGK (1,0 ñieåm)
b) Ta coù: vaø  (0,5 ñieåm)
Vì:  (0,5 ñieåm)
Baøi 2: (2ñieåm)
Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có)
a) 28.43+28.57   =28(43+57)=28.100=2800   (0,5 ñieåm)
b) =                              (0,5 ñieåm)
   c) + + = + +
                                     =                      (0,5 ñieåm)
d) : (10,3 – 9,8)  – =     
                                        =                (0,5 ñieåm)
 
Baøi 3: (2 ñieåm)
1.Số đối của  số là -                (0,25 ñieåm)
Số đối của số -10  là 10                     (0,25 ñieåm)
2. Tìm x biết 
a/      
2x=-44
x=-22                                (0,5 ñieåm)
b) 
14x=2.(-49)
x=-7                           (0,5 ñieåm)   
c) 
  + x=
  x= = =
x= :==                     (0,5 ñieåm)
1


Trường THCS Bưng Bàng                                                                         Giáo án Số học 6

Baøi 4:(2 ñieåm)
a)Số hs giỏi: 40.=8 (hs)               (0,5 ñieåm)
Số hs khá :40.50% =20 (hs)               (0,5 ñieåm)
Số hs trung bình:40- (8+20) =12 (hs)      (0,5 ñieåm) 
b)Số phầm trăm của số học sinh trung bình :  % = 30%     (0,5 ñieåm)
Baøi 5: (2 ñieåm)
Veõ hình. (0,5 ñieåm) 
 
 
 
 
 
 
a)Vì tia Oz vaø tia Oy cuøng naèm treân nöûa maët phaúng bôø chöùa tia Ox vaø neân tia Oz naèm giöõa hai tia Ox, Oy.              (0,5 ñieåm)             
b) Vì tia Oz naèm giöõa hai tia Ox, Oy neân ta coù:
hay  (0,5 ñieåm) 
c) Vì tia Oz naèm giöõa hai tia Ox, Oy vaø neân tia Oz laø tia phaân giaùc cuûa .   (0,5 ñieåm) 
 
 
1


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-05-23 15:41:47 | Thể loại: Toán 6 | Lần tải: 258 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.18 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 6 (HAY), Toán 6. Trường THCS Bưng Bàng Giáo án Số học 6 KIEÅM TRA HỌC KÌ II  I/ MUÏC TIEÂU : - Heä thoáng laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc vaø caùc pheùp toaùn coäng,tröø, nhaân, chia phaân soá - Vaän duïng thaønh th

https://tailieuhoctap.com/dethitoan6/de-thi-hoc-ki-ii-toan-6-hay.948uzq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác