Đề thi học kì I-Toán 6 (có đáp án biểu điểm chi tiết)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

******
§Ò kiÓm tra chÊt l­­îng häc k× I
M«n : To¸n 6
Thêi gian : 90 phót lµm bµi
 
 
I Tr¾c nghiÖm :(2®iÓm)  Chän ®¸p ¸n ®óng.
C©u 1:Sè phÇn tö cña tËp hîp A = lµ:
        A.6                              B.7                                   C.5                              D.8
C©u 2: KÕt qu¶ phÐp tÝnh 34. 3 lµ :
        A.34                              B. 33                               C. 35                           D. 64    
C©u 3: C¸ch viÕt nµo ®­îc gäi lµ ph©n tÝch 120 ra thõa sè nguyªn tè:
       A.120 = 2.3.4.5         B.120 = 1.8.15          C. 120 = 2.60            D.120 = 23.3.5
C©u 4:TËp hîp nµo chØ gåm c¸c sè nguyªn tè:
       A.{3;5;7;11}            B.{3;10;7;13}           C.{13;15;17;19}          D.{1;2;7;5}               
C©u 5: Sè a mµ   - 6
       A.- 1                         B. - 2                          C.- 3                           D. - 4   
C©u 6: T×m sè nguyªn x biÕt  :
       A.3                         B. 3 hoÆc -3                    C.- 3                         D.13   
C©u7 : §o¹n th¼ng MN lµ h×nh gåm:
       A.Hai ®iÓm M vµ N.             
       B. TÊt c¶ c¸c ®iÓm n»m gi÷a M vµ N.                 
       C. Hai ®iÓm M , N vµ mét ®iÓm n»m gi÷a M vµ N.             
       D. §iÓm M, ®iÓm N vµ tÊt c¶ c¸c ®iÓm n»m gi÷a M vµ N.
C©u 8:Cho 3 ®iÓm A,B,C th¼ng hµng biÕt AB = 3cm , AC = 2cm , BC = 5cm . Trong 3®iÓm A,B,C ®iÓm nµo n»m gi÷a 2 ®iÓm cßn l¹i ?
       A.®iÓm A               B. ®iÓm B              C. ®iÓm C            D. kh«ng cã ®iÓm nµo
II – Tù luËn : (8®iÓm)
C©u 1: ( 2 ®iÓm )
 Thùc hiÖn phÐp tÝnh :
       a) 35 – ( 5 – 18 ) + ( –17 )                                  b) 62 : 4.3 + 2.52 – 2010                                    
C©u 2: ( 2 ®iÓm )
T×m x biÕt :
a)  x – 36 : 18 = 12 – 15                                             b) ( 3x – 24) . 73 = 2.74                                       
C©u 3: ( 1®iÓm )
T×m sè tù nhiªn a biÕt  :      ;    vµ 
C©u 4:( 2,5 ®iÓm )
Cho ®o¹n th¼ng AB = 7cm .Trªn tia AB lÊy ®iÓm M sao cho AM = 4cm.
a)     TÝnh ®é dµi MB.
b)    Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm K sao cho AK = 4cm. TÝnh ®é dµi KB.
c)     Chøng tá A lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng KM .
C©u 5: ( 0,5 ®iÓm )
Cho    A = 3 + 32 + 33 +……. + 39 + 310 . Chøng minh   A 4
 

 
 
§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm ®Ò kiÓm tra to¸n häc k× I
M«n : To¸n 6
Thêi gian : 90 phót lµm bµi
I-Tr¾c nghiÖm :
 
C©u
1
2
3
4
5
6
7
8
§¸p ¸n
B
C
D
A
B
B
D
A
BiÓu ®iÓm
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

II- Tù luËn:
C©u 1: ( 2 ®iÓm )Thùc hiÖn phÐp tÝnh :
a) 35 – ( 5 – 18 ) + ( –17 )
=35 – ( - 13 )+ (-17)          (0,25®)
=35 + 13 + (-17)               (0,25®)
=48 + (-17)                         (0,25®)
= 31                                    (0,25®)
b) 62 : 4.3 + 2.52 – 2010
=36:4.3 + 2.25 – 1           (0,25®)
=9.3 + 50 – 1                    (0,25®)
=27 + 50 – 1                    (0,25®)
=77-1=76                         (0,25®)
C©u 2: ( 2 ®iÓm )T×m x biÕt :
a)  x – 36 : 18 = 12 – 15
x – 2 = -3                           (0,25®)
x = 2 +(-3)                        (0,25®)
x = -1                                 (0,25®)
VËy x = -1                          (0,25®)
b) ( 3x – 24) . 73 = 2.74 
(3x – 16) = 2.74 : 73                                   (0,25®)                                 (3x – 16) =2.7 =>(3x – 16) = 14 (0,25®)                                   
3x = 30 =>  x = 10                       (0,25®)                                
VËy x = 10                                    (0,25®)                                
C©u 3: ( 1®iÓm )
T×m sè tù nhiªn a biÕt  :      ;     vµ 
;  => ¦C( 70;84)                                                                   (0,25®)
¦CLN(70;84) = 14 => ¦C( 70;84) = ¦(14) =                              (0,5®)
mµ =>                                                          (0,25®)
C©u 4:( 2,5 ®iÓm )

a)Do M thuéc tia AB vµ AM M n»m gi÷a A vµ B                             (0,25®)
ta cã AM + MB = AB => 4cm + MB = 7cm => MB = 7cm – 4cm = 3cm      (0,5®)
VËy MB = 3cm                                                                                                (0,25®)
b) Do B thuéc tia AB,  K thuéc tia ®èi cña tia AB => A n»m gi÷a B vµ K     (0,25®)
ta cã AK + AB = KB => KB = 4cm + 7cm = 11cm                                        (0,5®)
VËy KB = 11cm                                                                                               (0,25®)
c) Do M thuéc tia AB,  K thuéc tia ®èi cña tia AB => A n»m gi÷a M vµ K    (0,25®)
mµ AM = AK = 4cm => A lµ trung ®iÓm cña KM
 

C©u 5: ( 0,5 ®iÓm )
Cho    A = 3 + 32 + 33 +……. + 39 + 310 . Chøng minh   A 4
A = (3 + 32 )+ (33 +34 ) +……. + (39 + 310)                                                       (0,25®)
A = 3(1 + 3 )+ 33 (1 + 3) +… +39  (1 + 3)=>A = 3.4 + 33.4 + ........+ 39.4 4  (0,25®)
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-12-23 07:50:50 | Thể loại: Toán 6 | Lần tải: 2458 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì I-Toán 6 (có đáp án biểu điểm chitiết), Toán 6. ****** §Ò kiÓm tra chÊt l­­îng häc k× I M«n : To¸n 6 Thêi gian : 90 phót lµm bµi I Tr¾c nghiÖm :(2®iÓm) Chän ®¸p ¸n ®óng. C©u 1:Sè phÇn tö cña tËp hîp A = lµ: A.6 B.7 C.5 D.8 C©u 2: KÕt qu¶ phÐp tÝnh

https://tailieuhoctap.com/dethitoan6/de-thi-hoc-ki-i-toan-6-co-dap-an-bieu-diem-chi-tiet.zpb7uq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác