Đề kiểm tra HKI PGD Thủy Nguyên 2008-2009

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PGD Thuû Nguyªn, ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2008
§Ò kiÓm  tra häc k× I m«n To¸n 6
(Thêi gian 90 phót)
N¨m häc 2008- 2009
A. §Ò  bµi
I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan
Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt.
C©u 1: (0,25 ®iÓm)
- Cho tËp hîp  A={a,b,c,m} trong c¸c phÇn tö sau phÇn tö nµo kh«ng thuéc tËp hîp A.
A.a                          B.b                     C.c                    D.n
C©u 2: (0,25 ®iÓm)         
- Cho hai tËp hîp: X={1;3} vµ Y={1;3;5} khi ®ã:
A. X Y            B. X Y                  C. X Y             D. X=Y
C©u 3: (0,25 ®iÓm) §iÒn vµ chç ……®Ó ®­îc ba sè lµ ba sè tõ nhiªn liªn tiÕp:
………;63;……….
C©u 4: (0,25 ®iÓm) ViÕt tÝch 136. 133 thµnh mét lòy thõa:
A. 138                       B. 139                       C. 132                 D. 133         
C©u 5: (0,25 ®iÓm) Trong c¸c sè sau, sè nµo võa chia hÕt cho 2 vµ võa chia hÕt cho 5?
A. 13475                     B. 2614                 C. 15120                  D. 36815
C©u 6: (0,25 ®iÓm) Trong c¸c sè sau, sè nµo lµ béi cña 12.
A. 18             B.24           C. 30                 D.6
C©u 7: (0,25 ®iÓm) Trong c¸c sè sau sè nµo lµ sè nguyªn tè.
A. 457                   B. 438                    C. 423                         D. 484
C©u 8: (0,25 ®iÓm) Cho h×nh vÏ bªn:
 
§iÒn kÝ hiÖu  hoÆc thÝch hîp vµo  ?
M  a        N    a
C©u 9: (0,5 ®iÓm)
- §iÒn vµo chç …… ®Ó cã kh¼ng ®Þnh ®óng?
Ba ®iÓm A, B, C th¼ng hµng khi ba ®iÓm A, B, C …………mét ®­êng th¼ng.
C©u 10: (0,5 ®iÓm) NÕu MO +ON =MN th×
A.M n»m gi÷a O vµ N
B. N n»m gi÷a O vµ M
C. O n»m gi÷a M vµ N
D. M,O, N kh«ng th¼ng hµng
II. Tù luËn
Bµi 1: (2,0 ®iÓm) Thùc hiÖn phÐp tÝnh (TÝnh nhanh nÕu ®­îc)
a)     72 + 137+ 28
b)    2.4.25.50
c)     38.63 + 38.37
d)    48: 46 + 37 :34
Bµi 2(1,0 ®iÓm)
T×m ¦CLN vµ BCNN cña 2016 vµ 3024
Bµi 3: (1,0 ®iÓm)

Ba con tµu cËp bÕn theo c¸ch sau: tai I cø 15 ngµy cËp bÕn mét lÇn, tµu II cø 20 ngµy cËp bÕn 1 lÇn, tµu III ccø 12 ngµy cËp bÕn mét lÇn. LÇn ®Çu c¶ ba cïng cËp bÕn vµo mét ngµy. Hái sau Ýt nhÊt bao nhiªu ngµy c¶ ba tµu l¹i cïng cËp bÕn?
Bµi 4: (2 ®iÓm)
a) Cho M lµ mét ®iÓm thuéc ®o¹n th¼ng EF. BiÕt EM = 3 cm MF =4cm. TÝnh EF?
b) Cho ®o¹n th¼ng AB cã ®é dµi 13 cm. §iÓm C n»m gi÷a A vµ B. BiÕt CA – CB =7cm TÝnh ®é dµi CA, CB:
B. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm
I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm)
1.D   2. 62,63,64    3.A         4.B         5.C        6.B      7.A      8. Ma, Na
9. cïng thuéc(cïng n»m trªn)   10.C
(Mçi c©u chän ®óng 0,25 ®iÓm; c©u 9,10 cho 0,5 ®iÓm)
II. Tù luËn (7 ®iÓm)
Bµi 1 (2,0 ®iÓm)
a)72 + 137+ 28 = (72+28) +137=237      (0,5 ®iÓm)
b)  2.4.25.50 = (2.50)(4.25) = 100.100=10000    (0,5 ®iÓm)
c) 38.63 + 38.37 = 38(63+27)=38.100 = 3800    (0,5 ®iÓm)
d) 48: 46 + 37 :34 = 42 + 33 = 16 + 27 = 43     (0,5 ®iÓm)
Bµi 2: (1,0 ®iÓm)
¦CLN(2016,3024) = 1008       (0,5 ®iÓm)
BCNN(2016,3024) = 6048       (0,5 ®iÓm)
Bµi 3: (2,0 ®iÓm)
Sè ngµy Ýt nhÊt ®Ó ba tµu cïng cËp bÕn 1 ngµy kÓ tõ lÇn ®Çu cïng cËp bÕn lµ BCNN(15,20,12)                                                                                                                               (0,75 ®iÓm)
Ta cã BCNN(15,20,12) =60        (0,75 ®iÓm)
VËy sau Ýt nhÊt 60 ngµy c¶ ba tµu cïng cËp bÕn     (0,5 ®iÓm)
Bµi 4 (2,0 ®iÓm)
a) VÏ h×nh (0,25 ®iÓm)
V× M n»m gi÷a E, F nªn EM+MF = EF      (0,25 ®iÓm)
Thay sè 3 + 4 = EF suy ra EF = 7 cm      (0,5 ®iÓm)
b) VÏ h×nh
(0,25 ®iÓm)
V× C n»m gi÷a A vµ B nªn CA + CB = AB =13 cm     (0,25 ®iÓm)
Mµ CA – CB = 7 cm
Nªn suy ra CA = 10cm ; CB = 3 cm       (0,5 ®iÓm)
 
(Häc sinh lµ c¸ch kh¸c ®óng – cho ®iÓm tèi ®a)

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-03-01 22:44:37 | Thể loại: Toán 6 | Lần tải: 12 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề kiểm tra HKI PGD Thủy Nguyên 2008-2009, Toán 6. PGD Thuû Nguyªn, ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2008 §Ò kiÓm tra häc k× I m«n To¸n 6 (Thêi gian 90 phót) N¨m häc 2008- 2009 A. §Ò bµi I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®ón

https://tailieuhoctap.com/dethitoan6/de-kiem-tra-hki-pgd-thuy-nguyen-2008-2009.ssz0tq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác