Bài tập ôn tập hè đại + Hình 6

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6
I) Phần lý thuyết
A) Phần sốhọc kỳ 1 :
Câu 1 : Viết tập hợp các số tự nhiên, số tự nhiên khác 0? số nguyên? Vẽ hình minh hoạ trên trục số?
Câu 2 : Viết dạng tổng quát các tính chất của phép cộng, phép nhân các số nguyên?
Câu 3 ; Định nghĩa luỹ thừa bậc n của số a ? Viết công thức tổng quát?
Câu 4 : Viết các công thức về luỹ thừa?
Câu 5: Khi nào ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ?
Câu 6 : Phát biểu và viết dưới dạng tổng quát tính chất chia hết của 1 tổng ?
Câu 7 : Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9; 11; 25?
Câu 8 : Thế nào là số nguyên tố? hợp số? cho ví dụ?
Câu 9 :Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? Cho ví dụ?
Câu 10: UCLN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm?
Câu 11: BCNN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm? 
B/ Phần số học kỳ 2 :
Câu 1 : Các phép tính trong tập số nguyên.
a)     Quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu? cho ví dụ?
b)    Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu?
c)     Quy tắc trừ hai số nguyên? Cho ví dụ?
d)    Bảng quy tắc dấu của phép nhân, phép chia hai số nguyên ?
Câu 2 Phát biểu quy tắc dấu ngoặc?
Câu 3 : Phát biểu quy tắc chuyển vế?
Câu 4 : Quy tắc quy đồng mẫu số 2 phân số ?
Câu 5 : Quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu, khác mẫu?
Câu 6 : Quy tắc nhân ,chia 2 phân số?
Câu 7 : Quy tắc tìm một số khi biết giá trị phân số của nó?
Câu 8 : Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước?
Câu 9 : Quy tắc tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b?
Câu 10 : Quy tắc tìm 1 số trong các phép toán ngược cộng- trừ, nhân – chia?
 
C) Phần hình  học kỳ 1 :
1

 


Câu 1 : Thế nào là 1 đoạn thẳng, tia gốc O? Vẽ đoạn thẳng AB, Đường thẳng AB, tia AB?
Câu 2 : Thế nào là 3 điểm thẳng hàng, vẽ 3 điểm A, B, C thẳng hàng, trong đó C nằm giữa hai điểm còn lại?
Câu 3 : Khi nào có phép cộng đoạn thẳng ( AM + MB = AB) ?
Câu 4 : Định nghĩa và tính chất của trung điểm đoạn thẳng?
Câu 5 : Nêu các dấu hiệu nhận biết điểm nằm giữa hai điểm, vẽ hình minh hoạ?
 
D) Phần hình  học kỳ 2 :
 
Câu 1 : Hệ thức cộng góc( Khi nào thì )?
Câu 2 : Các cách chứng tỏ tia nằm giữa hai tia? Vẽ hình minh hoạ
Câu 3 : Định nghĩa tia phân giác của góc? Tính chất tia phân giác?
Câu 4 : Thế nào là góc vuông , góc nhọn, góc tù?
Câu 5 : Thế nào là 2 góc kề nhau, 2 góc phụ nhau?
Câu 6 : Thế nào là 2 góc bù nhau ? 2 góc kề bù
Câu 7 : Thế nào là đường tròn? Vẽ đường tròn tâm O, bán kính R= 3 cm. Dây cungCD, Đường kính AB?
Câu 8 : Nêu cách vẽ tam giác ABC biết AB = 5cm, AC = 3 cm; BC = 6 cm?
Câu 9 : Nêu cách vẽ tam giác ABC biết , AC = 3 cm; BC = 6 cm?
Câu 10 : Nêu cách vẽ tam giác ABC biết , ; BC = 6 cm?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 
BÀI TẬP ÔN TẬP HÈ LỚP 6 MÔN ĐẠI SỐ
 
 
 
 
 
                                       Họ và tên :………………………..
Lớp:……
                                                                 Năm học : …………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KHỔ LUYỆN THÀNH TÀI - MIỆT MÀI THÀNH GIỎI
 
II) Phần bài tập
1) Dạng bài tập về tập hợp
Bài 1 : Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó :

1

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2 : Viết các tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp?
a)     Tập hợp X các số tự nhiên lón hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 10?
b)    Tập hợp Y các số tự nhiên có 2 chữ số ?
c)     Tập hợp M các số tự nhiên 16, 25, 36, 49, 64, 81?
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3 : Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 15 bằng 2 cách, sau đó điền ký hiệu thích hợp vào ô trống:


Bài 4: Nhìn hình vẽ rồi viết các tập hợp A; B; C; D và điền các ký hiệu thích hợp vào ô trống:
1

  
 
 
 
 
12 A
Cam C
ChanhD
C D
C B
Mận C
B
 
Bài 5 : Viết các tập hợp sau
a)     Tập hợp A các số tự nhiên x mà x – 11 = 20
b)    Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 2005 = 2005
c)     Tập hợp C các số tự nhiên x mà x.0 = 2005
 
 
 
 
 
 
 
Bài 6 : Cho Tập hợp A = { a, b, c} . Viết các tập hợp con của tập hợp A sao cho mỗi tập hợp con ấy chứa ít nhất 1 phần tử? Có bao nhiêu tập hợp?
 
1

 


 
 
 
 
 
 
Bài 7 : Cho B = {a,b,c,x,y,z}. Viết các tập hợp con của A sao cho mỗi tập hợp con có 2 phần tử? Có bao nhiêu tập hợp con như thế?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 8 :
a)     Cho C = {2; 9; 1945}. Tìm các tập hợp con của C?
b)    Tính số các phần tử trong mỗi tập hợp sau


 
 
 
 
 
 
1

 


 
 
 
 
 
 
 
 
2) Dạng bài tập về các phép tính cộng trừ nhân chia, tìm x
Bài 9 : Tìm số tự nhiên x biết
a)     (x – 2 005) . 2 006 = 0
b)    2 005 .( x – 2 006) = 2005
c)     480 + 45. 4 = (x + 125) : 5 + 260
d)    [(x + 50).50 – 50] : 50 = 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 
 
 
 
 
Bài 10* : Tính hợp lý
a)     1 + 2 + 3 + 4 + …+ 2005 + 2006
b)    5 + 10 + 15 + …+ 2000 + 2005
c)     140  + 136 + 132 + …+ 64 + 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 11* : Tìm các thừa số và tích sau
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 12 :
1

 


a)     Trong một phép chia 2 số tự nhiên có số chia là 34, thương là 58. Tìm số bị chia là số lớn nhất có thể được?
b)    Cho 1 số có 2 chữ số. Nếu viết thêm chữ số 0 vào xen giữa hai chữ số của số đó, ta được 1 số mới có 3 chữ số. Tìm số đã cho biết rằng số mới gấp 7 lần số đã cho?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 13 : Để đánh số trang một quyển sách dày 2005 trang, ta cần dùng bao nhiêu chữ số ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


Bài 14* : Cho các biểu thức
A = 1 + 3 + 7 + 15 + …+ 127 + 255
B = 1 + 3 + 4 + 7 + …+ 123 + 199
a) Điền các số hạng thích hợp vào dấu …
b) Tính giá trị các biểu thức trên ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Dạng bài tập về luỹ thừa
Bài 15*
a) Chứng tỏ rằng A = 1 +2 + 22 + 23 + ...+ 22006 chia hết cho 7
b) Tìm số dư trong phép chia 22006 cho 7
 
 
 
 
 
 
1

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 16 :Tính
a)     120: {390 :[5. 102 – (53 + 35. 7)]}
b)    12.103 – (15.102.2 + 18.102.2: 3) + 2.102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-05-24 08:36:38 | Thể loại: Toán 6 | Lần tải: 1589 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.42 M | File type: doc
lần xem

đề thi Bài tập ôn tập hè đại + Hình 6, Toán 6. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 I) Phần lý thuyết A) Phần sốhọc kỳ 1 : Câu 1 : Viết tập hợp các số tự nhiên, số tự nhiên khác 0? số nguyên? Vẽ hình minh hoạ trên trục số? Câu 2 : Viết dạng tổng quát các tính c

https://tailieuhoctap.com/dethitoan6/bai-tap-on-tap-he-dai-hinh-6.wz11wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan