ĐE VA ĐAP AN THI KY 2 CO MA TRAN ĐE TOÁN 11-2011

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
 
 
Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Trị                                       Đề kiểm tra học kì  2010-2011
Trường THPT Lê Lợi                                                        Môn : Toán 11
                                                                                         Thời gian làm bài: 90 phút
                          Nội dung : 
    A. Ma trận nhận thức:
 
 
 
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Tầm quan trọng
(Mức cơ bản trọng tâm của   KTKN)
Trọng số
(Mức độ nhận thức của Chuẩn KTKN)
Tổng điểm
(Theo ma trận nhận thức)
Tổng điểm
(Theo thang điểm 10)
I.1.Giới  hạn của dãy số
8
2
16
     1
I.2.Giới hạn của hàm số
9
1
9
1
I.3.Giới hạn của hàm số
15
2
30
1
II.1.Hàm số liên tục
9
2
18
1
II.2. Hàm số liên tục
10
3
30
1
III. Đạo hàm
15
2
30
1
IV. Phương trình tiếp tuyến
12
3
36
1
V.1.Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
12
3
36
1
V.2.Góc
10
3
30
1
V.3. Khoảng cách
10
4
40
1
 Tổng
100%
 
275
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
B.Ma trận đề :
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (TỰ LUẬN)
Chủ đề - Mạch kiến thức, kĩ năng
Mức nhận thức
Cộng
1
Câu    Điểm
2
Câu Điểm
3
Câu   Điểm
4
Câu    Điểm
Chủ đề I
Số câu 3
Số điểm 2
Tỉ lệ  20 %
1b        1 
 
1a        1
 
1c       1  
 
 
Số câu:3
2 điểm
=20%
Chủ đề II
Số câu 2
Số điểm 2
Tỉ lệ 20 %
 
2             1
 
4 1
 
 
Số câu:2
2 điểm
=20%
Chủ đề III
Số câu 1
Số điểm 1
Tỉ lệ  10 %
 
5a           1
 
 
Số câu:1
1 điểm
=10%
Chủ đề IV
Số câu 1
Số điểm 1,5
Tỉ lệ   15   %
 
 
5b        1
 
Số câu:1
1,5điểm
=15%
Chủ đề V
Số câu 3
Số điểm 3
Tỉ lệ  30%
 
 
3a         1
3b           1
 
3c               1
Số câu:3
3 điểm
=30%
Tổng số câu 13
Tổng số điểm 10
Tỉ lệ  100%
Số câu 1
Số điểm 1
Tỉ lệ  10 %
Số câu 5
Sốđiểm 5
Tỉ lệ 50 %
Số câu  3
Số điểm 3
Tỉ lệ 30 %
Số câu 1
Số điểm 1
Tỉ lệ 10 %
Số câu 10
Số điểm 10
 
C.Đề bài:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Trị                Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2010-2011
  Trường THPT Lê Lợi                                          Môn : Toán 11
                                                                         (Thời gian làm bài: 90 phút.)
 
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm )  
    Câu 1: (3điểm) Tính các giới hạn sau:
       a) ;             b) ;              c) .
   Câu 2: (1điểm) Xét tính liên tục của hàm số tại x = 0
   Câu 3: (3điểm)
Cho hình chóp S.ABCD có  SA(ABCD) và ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a. Gọi K là hình chiếu vuông góc của O trên SC.
        a) Chứng minh: và .
        b) Tính khoảng cách giữa BC và  SD.
       c) Tính SA biết góc giữa (SBC) và (SDC)  bằng .
II. PHẦN RIÊNG (3 điểm )
Thí sinh học chương trình  nào thì phải làm theo phần đó.
1. Theo chương trình Cơ bản :
Câu 4A: (2điểm) Cho hàm số :   (1)
a)Tìm x để 
b)Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (1)biết tiếp điểm có hoành độ bằng
Câu 5A(1điểm) Chứng minh rằng phương trình có nghiệm thực âm .
 
2. Theo chương trình Nâng cao :
Câu 4B: (2điểm) Cho hàm số (*)
a)Tìm x để 
b)Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (*) biết tiếp điểm có hoành độ bằng
 
Câu 5B: (1điểm) Chứng minh phương trình sau luôn có nghiệm thực với mọi m:
               
 
 
-------------------------Hết-----------------------------
 
 
Chú ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
 
  Họ và tên thí sinh: ……………………………………SBD: ………                     
 
 
 
 
 

 
Đáp án: Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2010-2011
Đáp án gồm 3 trang .
Câu
Học sinh viết được
Điểm
 
1
 
 
a) Ta có                                                     
b) Vì    , và khi ta có
 
Nên ta có 
 
c) Ta có    
  =   
 
 
1
 
 
 
0,5
 
0,5
 
 
 
 
   0,5
 
 
   0,5
 
 
 
2
    Xét   tại x = 0
   Ta có
     và
         . Nên không tồn tại
        Suy ra hàm số không  liên tục tại x = 0
 
 
 
 
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
3
 
 
 
 
Vẽ hình đúng
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Trang 1
 
 
 
 
 
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a)     Theo giả thiết SA(ABCD) nên , mặt khác dáy hình vuông nên do đó  (đpcm)
Theo chứng  minh trên ta có cùng với  suy ra      (đpcm)
 
b)     Vì BC song song với AD nên BD song song mp(SAD) ,do đó d(BC,SD) = d(BC,(SAD)) = d(B,(SAD))
Mà BA vuông goc với mp(SAD) do BA vừa vg AD vừa vg SA.
Suy ra BA = a = d(BC,SD)
c) Theo câu a)   nên : do đó góc giữa 2 mp đó là góc giữa 2 đt KB , KD.
 TR.h1: góc BKD =60o ta có
vô lí
TR.h2 thì
Từ 2 tam giác vuông đồng dạng CKO và CAS suy ra SA = a
   
0,5
 
0,5
 
0,5
 
 0,5
 
 
0,5
 
 
0,25
 
   4
CBản
a)
TXĐ D = R

hoặc
 
 
 0,5
 
 0,5
 
 
  b)
Pt tt có dạng :


Vậy pttt :
0,25
 
0,25
 
0,25
 
0,25
5A
CBản
§Æt ,
Đây là h/s liên tục trên R
f(0)=1, f(2) = - 1
 f(0).f(2) = - 1 0
 ph­¬ng tr×nh f(x)=cã nghiÖm trong kho¶ng (2 ; 0)
 ph­¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm ©m.
 
 
 
0,25
0,25
0,25
 
0,25
 
NCao
4B
 
 
 
 
 
a)      TXĐ D =

Để đúng với moị
Vậy với moị thì
0,25
 
0,25
 
 
0,25
 
0,25
 
 
 
 
 Trang 2
 
 
 

 
b)
 Pt tt có dạng :


vậy pttt
0,25
 
0,25
 
 
 0,25
 
 
0,25
5B
NCao
 Xét hàm số   liên tục trên R.
 Ta có
 
         có ít nhất một nghiệm
 
0,25
0,25
0,25
0,25
 
Chú ý : học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang 3

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-05-04 21:30:31 | Thể loại: Toán 11 | Lần tải: 213 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.26 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐE VA ĐAP AN THI KY 2 CO MA TRAN ĐE TOÁN 11-2011, Toán 11. Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Trị Đề kiểm tra học kì 2010-2011 Trường THPT Lê Lợi Môn : Toán 11 Thời gian làm bài: 90 phút Nội dung : A. Ma trận nhận thức: Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng Tầm quan trọng (Mứ

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-va-dap-an-thi-ky-2-co-ma-tran-de-toan-11-2011.rcczwq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan