Đề kiểm tra HKI (2008 - 2009)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Họ và tên: ……………………..................
Lớp: 12C
kiểm tra học ki i. Môn: Tin hoc 12
Đề số 1

Câu 1: Hãy cho biết CSDL và hệ QTCSDL là gì?
Câu 2: Trình bày các thao tác để tạo một bản ghi mới trong Access?
Câu 3: Trong Access, dữ liệu được thể hiện dưới dạng gì? Hãy mô tả các đặc trưng cơ bản của bảng như Trường (cột), Bản ghi (dòng), Khóa chính.
Câu 4: Với bảng HOC_SINH:

Em hãy chỉ ra các thao tác a)Sắp xếp các bản ghi tăng dần theo điểm Toán
b)Lọc danh sách các bạn chưa là đoàn viên
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên: ……………………..................
Lớp: 12C
kiểm tra học ki i. Môn: Tin hoc 12
Đề số 2

Câu 1: Hãy cho biết CSDL và hệ QTCSDL là gì?
Câu 2: Trình bày các thao tác để tạo một bản ghi mới trong Access?
Câu 3: Trong Access, dữ liệu được thể hiện dưới dạng gì? Hãy mô tả các đặc trưng cơ bản của bảng như Trường (cột), Bản ghi (dòng), Khóa chính.
Câu 4: Với bảng HOC_SINH:

Em hãy chỉ ra các thao tác a)Sắp xếp các bản ghi giảm dần của điểm Tin
b)Lọc danh sách các học sinh Nam
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-05-04 20:17:10 | Thể loại: Tin học 12 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề kiểm tra HKI (2008 - 2009), Tin học 12. Họ và tên: ……………………..................Lớp: 12Ckiểm tra học ki i. Môn: Tin hoc 12Đề số 1Câu 1: Hãy cho biết CSDL và hệ QTCSDL là gì?Câu 2: Trình bày các thao tác để tạo một bản ghi mới trong Access?C

https://tailieuhoctap.com/dethitinhoc12/de-kiem-tra-hki-2008-2009.e8hbuq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác