Đề thi học kì 1-k11

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Tröôøng THPT Huyønh Thuùc Khaùng Ñeà Thi Hoïc Kì I Ban A,C
Hoï teân: ....................... Moân: Tin hoïc
Lôùp:......................... Thôøi gian: 45’
Ñieåm
Lôøi pheâ
 
 
 
 
 
I/ Phaàn traéc nghieäm (4ñ)
Caâu 1: Ñeå giaûi pt baäc nhaát ax + b = 0 vôùi a, b thuoäc kieåu Integer thì bieán x thuoäc kieåu naøo trong caùc kieåu sau?
a. Byte    b. Integer  c. Real   d. Char
Caâu 2: caáu truùc chung cuûa moät chöông trình goàm maùy phaàn?
a. 2     b. 3   c. 4   d. 5
Caâu 3: Trong NNLT Pascal töø khoùa Uses duøng ñeå ?
a. Khai baùo bieán    b. Khai baùo haèng 
c. Khai baùo kieåu    d. Khai baùo thö vieän chöông trình.
Caâu 4: Bieán A coù theå nhaän caùc giaù trò 2; 5; 7; 15; 18 vaø bieán B coù theå nhaän caùc giaù trò 0.1; 0.7; 0.9; 10.4; 15.8 khai baùo naøo trong caùc khai baùo sau laø ñuùng nhaát?
a. Var  A,B: byte;    b. Var  A,B: real;
c. Var  A: byte;    d. Var  A: real;
 B: real; B: byte;
Caâu 5: Ñeå tính dieän tích  S cuûa hình chöõ  nhaät coù caïnh A, B vôùi giaù trò nguyeân naèm trong phaïm vi töø 73 ñeán 128, caùch khai baùo S naøo döôùi ñaây laø ñuùng vaø toán ít boä nhôù nhaát
a. Var  S:word;    b. Var  S:real; 
c. Var  S:longint;    d. Var  S:boolean;
Câu 6: Cho biết các lệnh sau có mấy lỗi cú pháp:
Var  a,b:byte;
If  a
then  writeln(a); else write(b)
a. Không có lỗi  b. Có 1 lỗi  c. Có 2 lỗi  d. Có 3 lỗi
Câu 7: Cho a,b là các biến kiểu nguyên, kết qủa in ra màn hình của đoạn chương trình sau là bao nhiêu?
a:=10; b:=15;
if athen
  Begin
 a:=a+3;
 b:=b-1;
End;
Write(a:4);
a. 13    b. 16   c. 19   d. 14
Câu 8. Hãy cho biết kết qủa in ra màn hình là bao nhiêu khi  x  là biến thực?
x:=10;
If x
Writeln(x:3:1);
a. 10.0    b. 5.0   c.5   d. 10
Câu 9. Cho a,b là biến nguyên, lệnh nào sau đây in ra màn hình số lớn nhất giữa a và b?
a. If a
  then readln(a) else readln(b); b. If a then writeln(a) else writeln(b);
c. If a
then write(a) else write(b);   d. If a
then write(b) else write(a);
Caâu 10: Xeùt ñoaïn chöông trình
If  x=0 then y:=0
Else if  x
Else y:=sqrt(sqrt(x));
Ñieàu khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng?
a. ñoaïn chöông trình treân tính   b. ñoaïn chöông trình treân tính
c. caû a vaø b ñeàu sai     d. caû a vaø b ñeàu ñuùng
II/ Phaàn thöïc haønh (6ñieåm)
Vieát chöông trình nhaäp vaøo 2 soá vaø cho hieån thò ra maøn hình keát quaû sau:
 
 
 x2+y2 neáu x2+y21
Z=  X+y neáu x2+y2>1 vaø yx
 0.5 neáu x2+y2>1 vaø y
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-05-08 07:01:07 | Thể loại: Tin học 11 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì 1-k11, Tin học 11. Tröôøng THPT Huyønh Thuùc Khaùng Ñeà Thi Hoïc Kì I Ban A,C Hoï teân: ....................... Moân: Tin hoïc Lôùp:......................... Thôøi gian: 45’ Ñieåm Lôøi pheâ I/ Phaàn traéc nghieäm (4ñ) C

https://tailieuhoctap.com/dethitinhoc11/de-thi-hoc-ki-1-k11.bt4buq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan