Bài tập lớn Số 2 - Ứng dụng Tin học trong cuộc sống

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Tr­êng THPT T©y Hå        Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Thu H­¬ng       M«n: Tin häc

 
 
 
Ch­¬ng 1: Kh¸i niÖm vÒ hÖ c¬ së d÷ liÖu
        Bµi 8 – Nh÷ng øng dông cña Tin häc
 
 
 
 
Dùa vµo chñ ®Ò d­íi ®©y b¹n h·y chän 1 trong 2 ®Ò ®Ó hoµn thµnh bµi tËp:
 
10 hs/
nhãm
Tªn chñ ®Ò
Tªn phÇn mÒm
Giíi thiÖu phÇn mÒm sö dông
H×nh ¶nh, video
1
Gi¶i c¸c bµi to¸n khoa häc kü thuËt
 
 
2
Hç trî viÖc qu¶n lý
 
 
3
Tù ®éng ho¸ vµ ®iÒu khiÓn
 
 
4
TruyÒn th«ng
 
 
5
So¹n th¶o, in Ên, l­u tr÷, v¨n phßng
 
 
6
TrÝ tuÖ nh©n t¹o
 
 
7
Gi¸o dôc
 
 
8
Gi¶i trÝ
 
 
 
§Ò bµi 1: §ãng vai lµ c«ng ty viÕt phÇn mÒm h·y giíi thiÖu ®Õn kh¸ch hµng s¶n phÈm mµ bªn b¹n cung cÊp øng dông trong c¸c lÜnh vùc liÖt kª ë trªn.
 
§Ò bµi 2: Sö dông c¸c phÇn mÒm, c¸c c«ng cô, tiÖn Ých cã s½n ®Ó thiÕt kÕ 1 phÇn mÒm øng dông vµo c¸c lÜnh vùc liÖt kª ë trªn.
 
Yªu cÇu ®èi víi häc sinh :
ChuÈn bÞ : T×m kiÕm tµi liÖu t¹i th­ viÖn cña Tr­êng, trªn m¹ng Internet, s¸ch gi¸o khoa...
ThuyÕt tr×nh :
-          §Ò 1 : Sö dông phÇn mÒm Powerpoint ®Ó thiÕt kÕ.
-          §Ò 2 : S¶n phÈm lµ phÇn mÒm do chÝnh nhãm thiÕt kÕ, giíi thiÖu trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ®· sö dông phÇn mÒm hç trî nµo.
S¶n phÈm hoµn thµnh :
-          §Ò 1:  göi vµo hßm th­ cña Gi¸o viªn:  huongtin@thpt-tayho-hanoi.edu.vn
-          §Ò 2 : Nép trùc tiÕp cho Gi¸o viªn
Thêi h¹n nép s¶n phÈm:  kÕt thóc bµi 6 sgk Tin häc 10.
Thêi gian thuyÕt tr×nh:
-          Theo Thêi khãa biÓu häc Bµi 8 sgk Tin häc 10.
-          Mçi nhãm sÏ thuyÕt tr×nh : 15’
 
Th­ëng ®iÓm: Céng thªm 1 ®iÓm vµo s¶n phÈm
1.      T×m kiÕm tµi liÖu t¹i th­ viÖn cña Tr­êng
2.      T×m ®­îc nhiÒu th«ng tin, cã trÝch dÉn tªn tµi liÖu, m· tµi liÖu, ngµy m­în

Tr­êng THPT T©y Hå        Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Thu H­¬ng       M«n: Tin häc

 
 
 
Ch­¬ng 1: Kh¸i niÖm vÒ hÖ c¬ së d÷ liÖu
        Bµi 8 – Nh÷ng øng dông cña Tin häc
 
 
 
 
Dùa vµo chñ ®Ò d­íi ®©y b¹n h·y chän 1 trong 2 ®Ò ®Ó hoµn thµnh bµi tËp:
 
10 hs/
nhãm
Tªn chñ ®Ò
Tªn phÇn mÒm
Giíi thiÖu phÇn mÒm sö dông
H×nh ¶nh, video
1
Gi¶i c¸c bµi to¸n khoa häc kü thuËt
 
 
2
Hç trî viÖc qu¶n lý
 
 
3
Tù ®éng ho¸ vµ ®iÒu khiÓn
 
 
4
TruyÒn th«ng
 
 
5
So¹n th¶o, in Ên, l­u tr÷, v¨n phßng
 
 
6
TrÝ tuÖ nh©n t¹o
 
 
7
Gi¸o dôc
 
 
8
Gi¶i trÝ
 
 
 
§Ò bµi 1: §ãng vai lµ c«ng ty viÕt phÇn mÒm h·y giíi thiÖu ®Õn kh¸ch hµng s¶n phÈm mµ bªn b¹n cung cÊp øng dông trong c¸c lÜnh vùc liÖt kª ë trªn.
 
§Ò bµi 2: Sö dông c¸c phÇn mÒm, c¸c c«ng cô, tiÖn Ých cã s½n ®Ó thiÕt kÕ 1 phÇn mÒm øng dông vµo c¸c lÜnh vùc liÖt kª ë trªn.
 
Yªu cÇu ®èi víi häc sinh :
ChuÈn bÞ : T×m kiÕm tµi liÖu t¹i th­ viÖn cña Tr­êng, trªn m¹ng Internet, s¸ch gi¸o khoa...
ThuyÕt tr×nh :
-          §Ò 1 : Sö dông phÇn mÒm Powerpoint ®Ó thiÕt kÕ.
-          §Ò 2 : S¶n phÈm lµ phÇn mÒm do chÝnh nhãm thiÕt kÕ, giíi thiÖu trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ®· sö dông phÇn mÒm hç trî nµo.
S¶n phÈm hoµn thµnh :
-          §Ò 1:  göi vµo hßm th­ cña Gi¸o viªn:  huongtin@thpt-tayho-hanoi.edu.vn
-          §Ò 2 : Nép trùc tiÕp cho Gi¸o viªn
Thêi h¹n nép s¶n phÈm:  kÕt thóc bµi 6 sgk Tin häc 10.
Thêi gian thuyÕt tr×nh:
-          Theo Thêi khãa biÓu häc Bµi 8 sgk Tin häc 10.
-          Mçi nhãm sÏ thuyÕt tr×nh : 15’
 
Th­ëng ®iÓm: Céng thªm 1 ®iÓm vµo s¶n phÈm
1.      T×m kiÕm tµi liÖu t¹i th­ viÖn cña Tr­êng
2.      T×m ®­îc nhiÒu th«ng tin, cã trÝch dÉn tªn tµi liÖu, m· tµi liÖu, ngµy m­în

Tr­êng THPT T©y Hå        Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Thu H­¬ng       M«n: Tin häc

 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-08-04 23:07:42 | Thể loại: Tin học 10 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi Bài tập lớn Số 2 - Ứng dụng Tin học trong cuộc sống, Tin học 10. Tr­êng THPT T©y Hå Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Thu H­¬ng M«n: Tin häc Ch­¬ng 1: Kh¸i niÖm vÒ hÖ c¬ së d÷ liÖu Bµi 8 – Nh÷ng øng dông cña Tin häc Dùa vµo chñ ®Ò d­íi ®©y b¹n h·y chän 1 trong 2 ®Ò ®Ó hoµn thµnh

https://tailieuhoctap.com/dethitinhoc10/bai-tap-lon-so-2-ung-dung-tin-hoc-trong-cuoc-song.kx68wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan