KHẢO SÁT CUỐI KÌ 1 LỚP 4

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Hä vµ tªn häc sinh : ………………….KiÓm tra cuèi häc k× I – 2009 – 2010
 
Lớp 4 ............................                                   MÔN TIẾNG VIỆT
                                            (Thêi gian: 40 phót  )
PhÇn I: §äc
Bµi 1: §äc thµnh tiÕng
 
Bµi 2:(§äc hiÓu ) Em h·y ®äc thÇm ®o¹n v¨n d­íi ®©y
                                                «ng tr¹ng th¶ diÒu
... Sau v×  nghÌo qu¸, NguyÔn HiÒn ph¶i bá häc. Ban ngµy, ®i ch¨n tr©u, chó ®øng ngoµi líp nghe gi¶ng, kh«ng bá sãt buæi nµo. Tèi ®Õn, ®îi b¹n häc thuéc bµi míi m­în vë vÒ häc. S¸ch cña chó lµ l­ng tr©u, nÒn c¸t, bót lµ ngãn tay, hay lµ m¶nh g¹ch vì; cßn ®Ìn lµ vá trøng th¶ ®om ®ãm vµo trong. BËn lµm, bËn häc lµ thÕ mµ c¸nh diÒu cña chó vÉn bay cao, tiÕng s¸o vÉn vi vót tÇng m©y. Mçi lÇn cã k× thi ë tr­êng, chó lµm bµi vµo l¸ chuèi kh« vµ nhê b¹n xin thÇy chÊm hé. Bµi cña chó ch÷ tèt v¨n hay, v­ît xa c¸c häc trß cña thÇy.
      ThÕ råi vua më khoa thi. Chó bÐ th¶ diÒu ®ç tr¹ng nguyªn. ¤ng tr¹ng khi Êy míi cã m­êi ba tuæi.
Dùa vµo ®o¹n v¨n, ®¸nh dÊu (x) vµo « trèng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt:
 
1. V× sao NguyÔn HiÒn bá häc
   a)       v× nghÌo qu¸;   b)         v× kh«ng thÝch häc   c)         mÑ kh«ng cho ®i häc
 
2. Nh÷ng chi tiÕt nµo cho ta thÊy NguyÔn HiÒn chÞu khã häc tËp?
a)         §øng ngoµi nghe gi¶ng
   
b)         §øng ngoµi nghe gi¶ng, m­în vë b¹n ®Ó häc
  
c)        §øng ngoµi nghe gi¶ng, m­în vë b¹n ®Ó häc, viÕt trªn l­ng tr©u, trªn c¸t b»ng ngãn tay hoÆc b»ng m¶nh g¹ch, lµm bµi thi vµo l¸ chuèi kh«.
3. Em häc tËp ®­îc g× ë NguyÔn HiÒn?
a)         Ch¨m chØ lµm viÖc
 
b)         Ham häc, biÕt v­ît qua khã kh¨n ®Ó häc.
  
c)         Ngoan ngo·n, lÔ phÐp.
4. T×m 3 ®éng tõ cã trong ®o¹n v¨n vµ chän mét ®éng tõ võa t×m ®­îc ®Ó ®Æt mét c©u (kh«ng lÊy c©u trong ®o¹n v¨n trªn)
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 
...................................................................................................................................................
 
5. G¹ch ch©n ë d­íi vÞ ng÷ c©u sau
 
Chó lµm bµi vµo l¸ chuèi kh« vµ nhê b¹n xin thÇy chÊm hé.
 
 
PhÇn II: ViÕt
Bµi 3: ChÝnh t¶:  Nghe GV ®äc vµ chÐp l¹i ®o¹n  bµi “ ChiÕc xe ®¹p cña chó T­ ” – TiÕng ViÖt 4, tËp 1, trang 179
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bµi 4 (TËp lµm v¨n) Em h·y t¶ vÒ chiÕc cÆp s¸ch cña em hoÆc cña b¹n em
(Tõ 8 ®Õn 10 c©u)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§iÓm bµi kiÓm tra: - §iÓm ®äc:Bµi 1......../10,Bµi 2:......./10
- §iÓm viÕt:Bµi 3......../10; bµi 4:……../10                                     
  - §iÓm chung:....................                                                        
 
 

KiÓm tra cuèi k× - n¨m häc 2009-2010
M«n TiÕng ViÖt – Líp 4       
 
H­íng dÉn chÊm vµ cho ®iÓm  
PhÇn I: §äc
Bµi 1. KiÓm tra ®äc thµnh tiÕng: 6 ®iÓm
Gi¸o viªn chän mét sè ®o¹n v¨n trong c¸c bµi tËp ®äc - TiÕng ViÖt, líp 4, tËp 1- cho häc sinh ®äc
- Yªu cÇu: §äc ®óng, râ rµng, m¹ch l¹c; tèc ®é ®äc kho¶ng 70-75 tiÕng/ phót; biÕt nghØ h¬i ë chç cã dÊu c©u. HS kh¸, giái biÕt ®äc diÔn c¶m
- TÝnh ®iÓm: §¹t yªu cÇu trªn 6 ®iÓm. Tuú theo møc ®é ®äc cña häc sinh ®Ó tÝnh ®iÓm.
 
Bµi 2. §äc hiÓu: 4 ®iÓm
+ 1: ý a: 0,5 ®iÓm
+ 2: ý c: 1 ®iÓm
+ 3:  ý b: 1 ®iÓm
+ 4:   - T×m ®­îc 3 ®éng tõ:  0,5 ®iÓm
          - §Æt ®­îc 1 c©u ®óng víi 1 tõ  t×m ®­îc: 0,5 ®iÓm
+ 5 :  - G¹ch ®óng vÞ ng÷: 0,5 ®iÓm
 
PhÇn II: ViÕt
Bµi 3: ChÝnh t¶: 4 ®iÓm
- Yªu cÇu: ViÕt ®óng mÉu ch÷; ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷;  viÕt ®óng mÉu ch÷ hoa; tr×nh bµy s¹ch sÏ, ®óng quy ®Þnh; m¾c kh«ng qu¸ 5 lçi
- Cho ®iÓm : §¹t yªu cÇu trªn: 4 ®iÓm. M¾c trªn 5 lçi th× cø 1 lçi trõ  0,25 ®iÓm. Ngoµi ra, tuú thùc tÕ bµi viÕt cña häc sinh ®Ó tÝnh ®iÓm.
 
Bµi 4: TËp lµm v¨n : 6 ®iÓm
- Yªu cÇu: Häc sinh viÕt ®­îc ®o¹n v¨n t¶ chiÕc cÆp s¸ch: H×nh d¸ng, mµu s¾c, c¸c bé phËn, h×nh vÏ bªn ngoµi, t¶ bªn trong chiÕc cÆp, t×nh c¶m ®èi víi chiÕc cÆp…. C©u v¨n ®óng ng÷ ph¸p, biÕt sö dông c¸c dÊu c©u vµ cã h×nh ¶nh nghÖ thuËt. Bµi lµm s¹ch, ®Ñp
- TÝnh ®iÓm: §¹t yªu cÇu trªn: 6 ®iÓm. Tuú theo møc ®é bµi lµm cña häc sinh ®Ó tÝnh ®iÓm.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-12-30 23:20:40 | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 39 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.36 M | File type: doc
lần xem

đề thi KHẢO SÁT CUỐI KÌ 1 LỚP 4, Tiếng Việt. Hä vµ tªn häc sinh : ………………….KiÓm tra cuèi häc k× I – 2009 – 2010 Lớp 4 ............................ MÔN TIẾNG VIỆT (Thêi gian: 40 phót ) PhÇn I: §äc Bµi 1: §äc thµnh tiÕng Bµi 2:(§äc hiÓu ) Em h·y ®ä

https://tailieuhoctap.com/dethitiengviet/khao-sat-cuoi-ki-1-lop-4.rkg8uq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan